יום שני, 25 בנובמבר 2013

גל פיגורים והתנהגות הבנקים: ניתוח אירוע

הרשימה הפעם תוקדש לניתוח של אירוע אמיתי שהתרחש בתחום המשכנתאות בישראל בתחילת העשור הקודם: גידול פתאומי ומהיר של שיעור הפיגורים בחוב המשכנתאות. הרקע לגידול היה האטה כלכלית: לאחר מספר שנים של צמיחה מהיר פקעה בארה"ב באמצע שנת 2000 "בועת הדוט-קום", וגלי ההרס שנוצרו הגיעו אפילו לישראל וגרמו להאטה כלכלית. ברשימה נטפל באירוע של גידול חוב המשכנתאות, בתגובות הבנקים לאירוע זה, ובשינויים שחלו בעקבות זאת בענף המשכנתאות.

האירועים המתוארים להלן מתייחסים למה שקרה בבנק יחיד - בנק טפחות - שאת ההתרחשויות בו חוויתי מקרוב, אבל אני מעריך שהאירועים התרחשו בצורה דומה בכל הבנקים למשכנתאות. לשאלה (הצפויה) מה בצע בלימוד אירועי העבר, אומר כך: אירועים אינם חוזרים על עצמם בהכרח, אבל חוקי ההתנהגות של הבנקים לא השתנו מאז וצפוי שגם במקרה הבא שתתעורר בעיה של גידול בהיקף הפיגורים - הם יפעלו שוב כפי שפעלו בעבר. אז אם באמת קיים חשש שאירוע של פיגורים עומד לחזור - ראו לדוגמא אזהרות של בנק ישראל על רקע טענה ל"בועת נדל"ן" ועל רקע נטיית הציבור להעדיף הלוואות בריבית משתנה ובכך להיחשף לסיכוני ריבית  - כדאי לחשוב מה תהיינה תוצאותיו.

שיעור הפיגורים עולה במפתיע
בשנת 2000 נפל דבר בתחום המשכנתאות: שיעור הפיגורים של לווים, שהיה במגמה כללית של ירידה לאורך שנות ה-90' - שינה את כיוונו והחל לפתע לגדול. האירוע היה חוויה כמעט-טראומטית מבחינת הבנקים: לאחר למעלה מעשור של צמיחה מואצת בפעילות המשכנתאות החופשיות בישראל, צמיחה שהייתה מלווה בירידה רצופה של שיעור הפיגורים שחיזקה בבנקים את התחושה שהם "פיצחו" את הנוסחא להערכת סיכוני האשראי של הלווים - החלו פתאום שיעורי הפיגור לעלות. והם המשיכו לעלות. מאחר שהבנקים בטחו ביכולתם להעריך סיכון אשראי, ומאחר שהם לא התייחסו לתופעת הפיגורים של לווי משכנתאות כאל סיכון מהותי (להבדיל מאשראי מסחרי) אלא יותר כאל בעיית תחזוקה שוטפת של תיק ההלוואות (הביטוי המקובל באנגלית הוא Servicing) - נוריות האזהרה נדלקו רק בהדרגה, כשהעלייה של שיעור הפיגורים נמשכה מספר חודשים והסתבר שלא מדובר כנראה ב"רעש" סטטיסטי וגם לא בתופעה עונתית. משהו לא בסדר!

פיגור בקבלת ההתרעה
ההתרעה על שינוי של מגמת הפיגורים נקלטה באיטיות בגלל האופי המיוחד של טיפול בגבייה השוטפת בהלוואות משכנתא. בניגוד לאשראי מסחרי, שבו מדובר בסיכון ממוקד ומערכת ההתרעה היא מיידית - מדובר כאן בסיכון מפוזר: מאות אלפי הלוואות שהתשלומים בגינן נגבים אוטומטית (סרטים מגנטיים שמועברים מידי חודש ע"י הבנקים למשכנתאות למערכת הסליקה הבין-בנקאית), על בסיס הוראות קבע, ולכן הטיפול הוא בשיטות של ייצור המוני. סטטיסטית, כ-5% מהחיובים האוטומטיים היו נתקלים מידי חודש בבעיה כלשהי ולא מתבצעים, לרוב בגלל בעיות טכניות בחיוב חשבון הלווה. מדובר במערכת עם "רעש" חזק: שיעור הפיגורים האמיתי (כלומר: לאחר שמנפים את כל המקרים הנובעים מבעיות טכניות) היה רק כעשירית משיעור המקרים של אי-כיבוד הוראות הקבע. התוצאה של יחס גבוה זה של ברוטו/נטו היא שיש פרק זמן מסויים עד שהתמונה של שינוי מגמה חודרת דרך הרעש הסטטיסטי והופכת להתרעה על בעיה ממשית: שינוי מגמה אמיתי של תופעת הפיגורים.

מי בעמדת השער?
באותן שנים, ה"זקיף" בשער היה למעשה ה"זקיף" החשבונאי: מחלקות הגבייה של הבנקים היו גופים בעלי אוריינטציה תפעולית (להבדיל מאוריינטציה עסקית), שעסוקים כמעט בלעדית בטיפול פרטני באלפי מקרים מידי חודש. בהתאם, כוח האדם שנשלח ע"י הבנקים למחלקות הגבייה היה בעיקר פקידותי, מתמחה בפרוצדורות קבועות, להבדיל מיועצי המשכנתאות של הבנקים שישבו בסניפים ונדרשו להשחיז את יכולותיהם המכירתיות. תמונה כוללת על מצב הפיגורים הצטברה אז רק אצל מנהלי החשבונות, שהיו אז אחראים לגיבוש הדיווח החשבונאי. הסיבה לכך היא, כנראה, שהבנקים למשכנתאות בישראל התפתחו היסטורית כמבצעי הלוואות מכספי הממשלה ועל אחריותה, ולכן הם עסקו בטיפול פרוצדורלי בגבייה ולא בהערכה וניהול של סיכוני אשראי. בהתאם, מחלקות גבייה אלו לא יכלו לצייר תמונה של סיכוני האשראי או לגבש תובנות אנליטיות לגבי ניהול סיכוני האשראי. ואכן, מדיניות האשראי שאבה מעט מאד תובנות סדורות מניסיונן של מחלקות הגבייה: בעיקר במה שנוגע לביטחונות הנכסיים.

מערכות הבקרה וניהול הסיכונים של הבנק טרם הגיעו לבגרות באותה עת, ויכולתן לבצע ניתוחי-עומק של תיק האשראי הייתה מוגבלת. השיקוף הכמעט-יחיד של הגידול הכולל של היקף הפיגורים היה לכן חשבונאי, וגם הוא היה מוגבל לחלק מתיק האשראי: לתיק ההלוואות מכספי הבנק (להבדיל מכספי המדינה).

פונקציית הפסד חשבונאית
הטריגר, אם כך, היה חשבונאי. הוא הופעל בגלל פונקציית הפסד חשבונאית אחידה שקבע המפקח על הבנקים במהלך שנות ה-90' לכל הבנקים למשכנתאות: במקרה של פיגור בהלוואות מכספי הבנק, הבנק נדרש להפריש חלק מיתרת החוב כהפרשה לחובות מסופקים, כלומר להקטין בכך את רווחיו באותו רביע. ההפרשה חושבה כפונקציה של "עומק הפיגור", גודל הנמדד כמנה של סכום הפיגור מחולק בגובה התשלום החודשי, כשהסף להפרשה כזו היה עומק פיגור 6. כל העמקה של הפיגור חייבה את הבנק להגדיל את ההפרשה לחובות מסופקים.

זוהי נקודה שחשוב להבינה. ההפסד שהבנק נדרש לרשום ברביע השוטף אינו גודל המשקף את הסיכון הממשי בעיני הנהלת הבנק (שאמור לקחת בחשבון, לדוגמא, את ערך הביטחונות המשועבדים לבנק כנגד החוב), כפי שנהוג היה לגבי אשראי מסחרי, אלא הוא גודל טכני-שרירותי שקבע המפקח על הבנקים. לפיכך, ייתכן מצב של אי-התאמה בין המצג החשבונאי לבין הערכת הסיכון הספציפית בהלוואה. בדיעבד הסתבר שבעוד שבתקופות של יציבות כלכלית אין משמעות לבחירה בשיטה של רישום הפסדים חשבונאיים, שכן הדברים נכונים בממוצע  - בתקופת מפנה מצטיירת תמונה שעלולה להוות עיוות של המציאות הכלכלית. ואכן, גידול מהיר של תופעת הפיגורים הכריח את הבנקים ליצור הפרשות בהיקפים ניכרים, למרות שבניתוח עסקי אובייקטיבי של סיכון האשראי מדובר היה ברוב המקרים בסיכון שולי בלבד.

פונקציית הפסד זו שקבע המפקח על הבנקים הייתה אפקטיבית מבחינת השפעה, שכן היא הכריחה את הבנק לדווח על ירידה מיידית ברווחיו כאשר חל גידול של עומק הפיגור בהלוואות. מצד שני, העובדה שמדובר ב"טריגר" חשבונאי - כלומר מקור הדיווח אינו באמת מודע למתרחש "בשטח", ברמת ההלוואות - יש לה השלכות בעייתיות: פיגור ביצירת תמונת המצב, ואי-בהירות לגבי מקור הבעיה. הפיגור נבע מכך שנתונים חשבונאיים היו מעובדים רק בתדר רבע-שנתי, והם היו מתפרסמים למעלה מחודש לאחר תום הרבעון נשוא הדיווח. לשם המחשה: קפיצה בהיקפי הפיגור שחלה בחודש ינואר זכתה לדיווח חשבונאי רק בעת פירסום הדוח הכספי של הרביע הראשון, לקראת סוף חודש מאי.  אי-הבהירות מקורה בכך שמדובר בנתונים מיצרפיים: אין בהם אבחנה לגבי מקור הבעיה. כאנלוגיה, ניתן לחשוב על כך שבדיקות המעבדה הרפואית מראות לנו שקיים זיהום בגופנו אבל הן אינן יכולות למקד את המימצא ולומר באיזו מערכת קיים הזיהום ומהו.

מהו יכול להיות מקור הבעיה?
מהן בעצם האפשרויות? נמנה כאן ארבע: 
 1. ייתכן שמדובר בתופעה סטטיסטית: מקריות, השפעה עונתית או סתם "רעש";
 2. ייתכן שמדובר ב"עוקץ": הצלחה של קבוצת לווים לרמות את הבנק; 
 3. ייתכן שמדובר בשיקולים מוטעים מצד הבנק בתהליך החיתום - טעות נקודתית, הקשורה למאשר הלוואות או סניף מסוים, או טעות מערכתית במדיניות האשראי של הבנק; 
 4. ייתכן שמדובר בהשפעת מחזור כלכלי על יכולתם של הלווים לעמוד בתשלומי המשכנתא.

הדיאגנוזה חשובה. אם מדובר בתופעה סטטיסטית - מיותר לנקוט בצעדים; אם מדובר ב-"עוקץ" - נדרשת פעולה מיידית ונקודתית לעצירת ה"דימום" ולהשבת הכספים; אם מדובר בטעות במדיניות האשראי - יש לזהות את הטעות ולסגור את ה"פירצה"; אם מדובר בהשפעת מחזור עסקים - שוב, אין (כמעט) מה לעשות.

בהעדר אינפורמציה, גוברת תחושה של דאגה: אנחנו מדממים, ולא יודעים מהיכן. פרט לעצם הניסיון להבין מה קורה,  נוצר כמעט-מייד לחץ חיצוני על הבנק מצד הדירקטוריון, הציבור (המיוצג ע"י אנליסטים בשירות התקשורת) והרגולטור, לנקוט בצעדים לטיפול בבעיה שנוצרה ולהרחיק את האיום מהבנק. זה מעלה את מפלס הדאגה בבנק לכדי-פניקה: אנחנו מוקפים אויבים.

כיצד מזהים?
המציאות הייתה מאתגרת: נוריות הבקרה נדלקו, נוצר לחץ חיצוני לנקוט בצעדים דחופים, אבל לא הייתה בשלב זה יכולת לבצע דיאגנוזה אמינה של הבעיה - אין עדיין תמונת מצב. מערכת הבקרה של הבנק לא יכלה לראות "בזמן אמיתי": הבדיקות הנדרשות כדי לאתר את מקור הבעיה ולגבש דיאגנוזה אורכות זמן. חישבו על תפקוד חדר המיון בבית חולים: על בדיקות מעבדה, על צילומי רנטגן. אנליזה היא תהליך ארוך, יקר ודורש חשיבה שקולה.

התוצאה הייתה שלבנק לא הייתה יכולת באותה עת להבחין בין סיכון אשראי לבין התממשותו. זוהי אבחנה חשובה: סיכון אשראי הוא חלק בלתי נפרד מעולם האשראי; הוא חבוי (לטנטי), כלומר הוא מתקיים גם כאשר הוא אינו גלוי לעין. ההבחנה היחידה בו היא באמצעות מודלים אנליטיים להערכה כמותית של החשיפה לסיכון אשראי, אבל באותה עת גם לא פעלו בבנק מודלים כאלו. התממשותו של סיכון אשראי היא אירוע עצמאי: היא אינה מעידה על גידול של החשיפה לסיכון, אלא על התממשות הסיכון שהיה גלום בחשיפה. אבל כשההבחנה אינה קיימת - כיצד נפענח גידול מפתיע בהיקף הפיגורים?

מנווטים בחושך
הבעיה של הבנק הייתה שהוא אינו יכול להמתין עד להתבהרות התמונה: היה עליו לפעול מייד, למרות הערפל, ולהישען על עירוב של פיסות מידע קיימות עם תחושות-בטן כאינדיקציות לגבי זיהוי הבעיה. זהו שלב רגיש, שבו הרצון לאסוף מידע במהירות פוגש (שלא בטובתו) בחרושת של שמועות והערכות לא מבוססות, ונוצרת בעיה של סינון המידע המטעה. במקרה שבו מדובר, כפי שנראה בהמשך, האנליזה שנעשתה בשלב מאוחר יותר הראתה שהערכת המצב המיידית הייתה מוטעית.

המחשבה האינסטינקטיבית של הבנק הייתה שמדובר בטעות בקבלת החלטות האשראי, בין שמדובר בבעייה נקודתית ובין שמדובר בטעות במדיניות האשראי. הפעולות המיידיות בהן נקט הבנק היו לכן בשני מישורים: זה של קבלת החלטות האשראי, וזה של גביית הפיגורים. במישור הראשון הועבר מסר תקיף למעריכי האשראי שיש צורך להחמיר בבחינות המקדימות את קבלת החלטת האשראי. יש לזכור שהחלטות האשראי באותה עת היו מבוזרות, ונסמכו במידה רבה על שיקול דעתו של מקבל ההחלטה; לכן, המאמץ להחמרת הקריטריונים דרש העברת מסרים ניהוליים כלליים (סיסמאות) ולא תיקון נוסחאות ספציפיות. במישור הגבייה החל מהלך שעיקרו תביעה ממחלקות הגבייה להקטין את ממדי הפיגורים של לווים ע"י הפעלת לחץ מוגבר על לווים שנקלעו לפיגור. מהלך זה נמשך בשנים שלאחר מכן וגרם בהדרגה לשינוי הדרך שבה מטפלים הבנקים בלווים שנקלעו לפיגור.

מחיר
המסר למקבלי החלטות האשראי להחמיר את הקריטריונים יכול אמנם להגביר את עירנותם של הללו ובכך לשפר מעט את סיכויי ההצלחה - זוהי התפיסה הניהולית בבסיס העברת המסר. אלא שישנן גם השפעות שליליות למסר כזה: הטלת מורא בקרב מקבלי החלטות האשראי,  ובכך יצירת אסימטריה בין שכר ועונש בתחום החלטות האשראי; הקטנת נכונותם של מקבלי ההחלטות לפעול לפי מיטב שיפוטם ונטייה למה שקרוי "כסת"ח" או "סינדרום הראש הקטן"; החמרה שלא לצורך של הקריטריונים למתן אשראי, שעלולה לפגוע בהיקף פעילותו העסקית של הבנק.

הדרישה ממחלקות הגבייה לנקוט בצעדים דחופים להקטנת היקף הפיגורים גם היא מובנת: זהו צעד אינסטינקטיבי, מין טיפול סימפטומטי בבעיית הפיגורים. הבעייה היא שדרישה זו משנה את כללי ההתנהגות של אנשי הגבייה, מניסיון לפתור בעיות פרטניות של לווים, לרוב תוך הבנה הדדית ולטובת שני הצדדים, למיקוד בהפעלת לחץ על לווים שנקלעו לפיגור להקטין את היקף הפיגור "בכל מחיר". האינטראקציה בין הבנק ללווה הופכת יותר ויותר ל-'משחק סכום אפס': הבנק יקריב את טובת הלקוח כדי להגיע להישגים בתחום הגבייה. ככל שחלף זמן וממדיה של בעיית הפיגורים רק החריפו - האסטרטגיה של הבנק הלכה ונעשתה יותר ממוקדת, יותר צינית: מאמצי הגבייה התמקדו יותר ויותר בגביית פיגורים כדי להקטין את הנזק לרווחיותו החשבונאית של הבנק, כלומר להקטין את ההפרשה לחובות מסופקים; המשמעות הייתה התמקדות במחולליה העיקריים של ההפרשה לחובות מסופקים: הלוואות מכספי הבנק, הלוואות בסכומים גדולים, והלוואות בעומק פיגור גבוה.

פעולות הדירקטוריון
דירקטוריון הבנק נהג להתכנס אחת לחודש. ככלל, מדיניות האשראי של הבנק הייתה קבועה לאורך שנים, והיא שיקפה את תפיסותיו המקצועיות לגבי מחוללי סיכון. עם זאת, מדיניות זו נידונה מחדש מידי שנה ואושררה ע"י הדירקטוריון בדיון שנתי ייעודי בנושא האשראי. העניינים קיבלו תפנית מסויימת כשהחלה החמרה של מצב הפיגורים בהלוואות המשכנתא.

תופעת הפיגורים הגואים צצה על שולחן הדירקטוריון בשני הקשרים: בסקירת המנכ"ל את הפעילות בחודש השוטף, ובהצגת טיוטת הדוחות הכספיים במסגרת אישור הדוחות הכספיים הרבע-שנתיים. כתוצאה מהאירועים, המנכ"ל נכנס לעמדת התגוננות: היה עליו להסביר לדירקטוריון את הסיבה להתגברות הפיגורים ואת תכניתו לפתרון הבעייה. כאמור, הדיאגנוזה עדיין לא הייתה ברורה בשלב הראשון, ולכן מדובר היה יותר בהערכה, ביכולת שכנוע ובנקיטת מכלול רחב של צעדים - מין ירי לכל הכיוונים. אבל ככל שחלפו חודשים והצעדים בהם נקט הבנק לא הביאו להקלה הצפויה בבעיית הפיגורים והבנק המשיך להקיז דם - האווירה סביב שולחן הדירקטוריון השתנתה והלחץ על המנכ"ל גבר. במצב שנוצר הוא נדחף לצורך לנקוט בצעדים נוספים.

הצעדים העיקריים שננקטו היו שלושה:
 • שינוי מדיניות האשראי (החמרת הקריטריונים למתן אשראי);
 • התקשרות עם EMI - החברה הפרטית לביטוח משכנתאות - כדי להישען על ביטוח משלים בהלוואות עם שיעור מימון גבוה;
 • חיזוק משמעותי של גוף הגבייה של הבנק, לרבות התקשרות עם משרדי עורכי דין חיצוניים לצורך מיקור-חוץ של תהליכי מימוש הנכסים במקרים של לווים חדלי-פירעון.

האם הצעדים שקבע/אישר הדירקטוריון היו מועילים?
יש לי ספק בכך. החמרת מדיניות האשראי אינה צעד סביר לפני שנוצרת אבחנה אנליטית ברורה מהן החוליות החלשות במדיניות האשראי. ללא אבחנה כזו שינויי הקריטריונים שנקבעו היו סתמיים, פופוליסטיים. שינויים כאלו יכולים אפילו לפגוע ברווחיותו של הבנק: להרחיק מהבנק אוכלוסיית לווים רווחית, אם יסתבר שהמירווח הפיננסי שמשלמים לווים אלו על הלוואותיהם יותר ממכסה על תוספת הסיכון.

ההתקשרות עם EMI הייתה יותר צעד פוליטי-הכרזתי מאשר צעד מהותי: על פניו, אין לחברה פרטית יתרון יחסי בניהול סיכוני אשראי על-פני בנק למשכנתאות, מה גם שלבנק היה ניסיון אמפירי מצטבר שהיה נכס חשוב בעוד שחברת הביטוח הייתה (עדיין) חסרת ניסיון וללא בסיס נתונים רלוונטי. מצב זה השתנה, כמובן, לאחר מספר שנים, כשחברת הביטוח כבר צברה ניסיון ובסיס נתונים קריטי ויצרה עדיפות על הבנק ביכולת הערכת סיכוני האשראי. בנוסף, התמחור שקבעה חברת הביטוח (והחברה הייתה מונופול בתחום ביטוח סיכוני משכנתאות) איפשר לה לבצר לעצמה רווחיות גבוהה בעוד שהבנק נותר רק עם רווחיות שולית מתחום המשכנתאות.

המטמורפוזה של גופי הגבייה פעלה גם היא נגד הבנק. כאמור, הבנק התמחה היסטורית בהלוואות מכספי המדינה שניתנו ל-"זכאים" לפי הגדרות משרד השיכון. ככזה, הבנק קיים קשר נרחב עם קבוצות אוכלוסיה פחות-מבוססות, חלקן החשוב ממוקם בפריפריה. טיפול בגבייה מקבוצת אוכלוסייה זו דרש אמפתיה, דרש חיפוש פתרונות שיתאימו לשני הצדדים. המעבר לראיית "שורה תחתונה" - גבייה כמטרה יחידה - שינה את ההתייחסות ללקוחות. בעולם של "משחק סכום אפס" המטרה של הבנק אינה מתחשבת עוד בטובת הלווה, אלא מתמקדת במזעור הנזקים לבנק גם במחיר של גרימת נזקים כבדים ללווה. העברת הטיפול במימוש הנכסים למשרדים פרטיים של עורכי-דין יצרה מצב של ניתוק יחסים עם הלווה שנקלע לקשיים והפקרתו לחסדי עורך הדין החיצוני. בראייה ארוכת-טווח, הבנק - שהיה לו מוניטין כבנק "מתחשב", בנק שהלקוח יבחר בו אולי בגלל שבעת צרה הוא יהיה יותר אמפתי מהאחרים - ויתר על המוניטין (והיתרון התחרותי הגלום בו) תמורת הסיכוי להקל על בעיית הפיגורים ועל הפגיעה בריווחיות בטווח הקצר. בעולם שבו הלוואת-משכנתא היא כמעט מוצר אחיד (commodity) - זהו מהלך אסטרטגי מעורר תמיהה. ומעניין שהבנק, שוויתר על מיתוגו כבנק "מתחשב" - ניסה אח"כ לבנות לעצמו מיתוג כבנק "מומחה למשכנתאות". בעולם הנוכחי של מוצרים אחידים, כפי שקוראי בלוג זה כבר הבחינו בוודאי במספר רשימות - אין לדעתי מומחיות כזו.

הבעייה של התיקון לחוק הערבים
למי שעוקב אחר הרשימות המתפרסמות בבלוג זה מוכרת כבר הבעייתיות שיצר התיקון לחוק הערבים שקיבלה הכנסת בשנת 1992. נזכיר בקיצור: לפי התיקון, שחל רק לגבי הלוואות לדיור, בנק אינו יכול לפנות לערבים האישיים בתביעה לפרוע את יתרת החוב של הלווה לפני שמיצה את כל הצעדים למימוש דירתו של הלווה. פרט לכך שהתיקון גרם לכך שהבנקים "נגמלו" די מהר מהנוהג להשתמש בערבים אישיים כחיזוק לשעבוד הדירה - הם נאלצים כיום, במקרה של לווים שנקלעו לפיגורים ואינם יכולים לסלק את הפיגור, לפעול קודם כל לפינוי הלווה מדירתו ולמכירת הדירה לצורך כיסוי החוב.

השינוי גרם לבנקים למשכנתאות להיות יותר נוקשים כלפי הלווה. בעבר, הבנקים לא נהגו לתפוס דירות ולמכור אותן אלא עסקו בניהול משא-ומתן עם לווים וערבים לגבי הקטנת פיגור ופריסת חובות. לאחר שנתקבל התיקון לחוק, דרך פעולה זו נאסרה עליהם והם נדחפו שלא מרצונם לנקיטת צעדים למימוש השיעבוד. המדובר אינו רק באפשרות של פינוי הלווה מדירתו לצורך מכירת הדירה - מדובר ב- State of Mind של הבנקים: מרגע שנדלקת נורית האזהרה לגבי הלווה - הבנק כבר מתכוונן למהלך של מכירת הדירה.

למרות שבתקופה הקצרה (כשבע שנים) שחלפה מאז התיקון לחוק הערבות ועד למשבר שבו מדובר כאן כבר צברו הבנקים מעט ניסיון במימוש דירות (תהליכי המימוש יכולים להתמשך כשנתיים) - האירוע של "מכת הפיגורים" שבו מדובר היווה מבחן ממשי ראשון ליכולתם של הבנקים להגן על עצמם ולכסות את יתרות החוב של הלווים בדרך זו. והבנקים אמנם פנו להתמודד עם גל הפיגורים בדרך היחידה שהותיר להם המחוקק: הסתערות על הלווים שנקלעו לפיגורים. בגלל עוצמתו ופתאומיותו של הנחשול - אפשר אולי להבין את "הסרת הכפפות" ואת השימוש של הבנקים בקבלנים חיצוניים (משרדים פרטיים של עורכי-דין) לביצוע המימושים. המפסיד הברור כאן היו הלווים שנקלעו לפיגורים: לא רק שהם נקלעו לבעייה המאיימת על פרנסתם - עכשיו הבנקים מפעילים כנגדם אמצעים נוקשים, לרבות עיקול דירותיהם, כדי להכריח אותם להמשיך לשלם את הלוואות המשכנתא.

מה הסתבר כאשר האור נדלק?
במהלך החודשים שחלפו מאז שנדלקו נוריות האזהרה הלכה תופעת הפיגורים והתרחבה. במקביל, זרימת מידע וניתוחו גרמו לכך שהחלה להתגבש בבנק תמונה לגבי התופעה. אם נתייחס לפי סדר לארבע האפשרויות שמנינו בתחילת הרשימה כמקור להתפרצות הבעיה, נראה כך:
 1. האפשרות שמדובר ב"רעש" סטטיסטי, בתופעה מקרית או בהשפעה עונתית - נשללה ככל שהתברר שמדובר במגמה יציבה של גידול קצב הפיגורים;
 2. האפשרות שמדובר ב"עוקץ", כלומר בקבוצת לווים שהצליחו להונות את הבנק - נשללה כשהתחוור שמדובר בתופעה רחבה, שאינה ממוקדת גיאוגרפית ושאינה קשורה למקבל החלטות יחיד;
 3. האפשרות שמדובר בטעות במדיניות האשראי של הבנק או בשיקולים מוטעים של מקבלי החלטות מסויימים במידרג האישורים - נשללה גם היא. ככל שהצטברו הנתונים ונמשכו הניתוחים הסתבר שלא מדובר בכניסה לפיגור של לווים חדשים - כאלו שנטלו הלוואות בשנה שקדמה למועד כניסתם לפיגור, מה שהיה יכול להצביע על התדרדרות של איכות החיתום בבנק - אלא דווקא של לווים ותיקים, ששילמו את תשלומי המשכנתא שלהם כסידרם במשך מספר שנים לפני שארע משהו שגרם להם להיכנס לפיגור בתשלומים. העובדה שמדובר בלווים המוגדרים "טובים" שללה את האפשרות שמקור הבעיה בסטנדרטים של חיתום או בטעות במדיניות האשראי;
 4. נותרה, לכן, האפשרות האחרונה: שמדובר בהשפעה של מחזור העסקים שגרמה לעלייה כללית של שיעור הפיגורים. ככל שהצטברו הנתונים התחזקה מסקנה זו, כשהסתבר שמדובר בלווים נורמטיביים, ותיקים, ואין מדובר בפירצה במדיניות האשראי של הבנק.

אז מה באמת קרה באירוע זה? כמה מסקנות
בדיעבד, אנו מבינים טוב יותר את השפעתו של מחזור עסקים על תחום המשכנתאות. האטה כלכלית פוגעת בהכנסותיהם של עצמאים, וגורמת גם לשכירים לאבד מקום עבודה ולשהות פרקי זמן ארוכים מהממוצע מחוץ למעגל העבודה. חלק מפגיעה זו מגיע גם לחוב המשכנתאות של משקי הבית. לא מדובר בלווים "טובים" או לווים "רעים" - התופעה יכולה להתרחב לכולם. זה אולי נשמע פשוט, אבל האירועים של תחילת העשור הקודם היו הפעם הראשונה שבה נתקלו הבנקים בהשפעת מחזור על פיגורים מאז הרפורמה במשכנתאות (1990) שהעבירה את רוב סיכוני האשראי אל כתפיהם.

התמונה העולה מהתנהגות הפיגורים אינה חופפת את הגידול בחשיפתו של הבנק לסיכון אשראי. סיכון אשראי הוא תוצאה של שני גורמים: הסיכון התיאורטי שלווה ייקלע לחדלות-פירעון, והסיכון שהתמורה ממכירת הדירה לא תספיק לכיסוי יתרת החוב. העובדה שלווה מסויים נקלע לפיגור אינה מהווה כשלעצמה גידול של חשיפת הבנק לסיכון אשראי: ייתכן שמדובר בבעייה זמנית של הלווה (לדוגמא: פגיעה בהכנסתו השוטפת בגין מחזור עסקים או פגיעה אינדיבידואלית בו) שניתן היה להתגבר עליה ע"י הסכמה לפריסת התשלומים, אפילו לתקופת-ביניים; ייתכן בכלל שיתרת החוב מהווה חלק לא-גבוה מערך הדירה, ואז הבנק אינו חשוף כלל לסיכון של הפסד כתוצאה מכשל האשראי. במקרה כזה ההתייחסות לתמונת הפיגורים כאינדיקציה היא טעות בהבנת תמונת הסיכון. מטעות זו נפגעים גם הלווים וגם הבנקים.

תופעה של מחזוריות בפיגורים היא משהו שהבנקים צריכים לקחת בחשבון כנגזרת מהמחזוריות העסקית במשק. המשמעות היא שאין להיבהל מגידול בפיגורים בתקופות של האטה ולהתייחס לכך ככישלון, ממש כשם שאין להתייחס לירידה של שיעור הפיגורים בתקופה של פריחה כלכלית ולהתייחס לכך כהצלחה. אם בכלל, הבנקים צריכים להיערך לקראת מצבים של האטה מחזורית ולתגבר בהתאם את מחלקות הגבייה שלהם: לא דווקא כדי להגביר את קצב הפינוי של לווים מדירותיהם ואת קצב מימוש הנכסים (גם זה נחוץ), אלא גם כדי להיערך לפעולות נחוצות של אירגון מחדש של חובות לווים שנקלעו לקשיים כלכליים. אירגון מחדש של חובות אינו צעד טכני: הוא מחייב הערכה מלאה של סיכון וקבלת החלטות.

נקודה אחרונה זו היא פתח להפיכת אירוע הפיגורים להזדמנות עסקית עבור הבנקים. הבנקים מתחרים ביניהם כשהם משתמשים בכלים כמו מוצרים פיננסיים וריבית. למעשה, הלוואת המשכנתא היא כמעט Commodity - הבנקים מציעים מוצרים פיננסיים כמעט זהים ולכן בשיעורי ריבית כמעט זהים. מאז שהבנקים העצמאיים למשכנתאות נעלמו מהמפה ומוזגו לתוך חברות-האם, הבנקים המסחריים מנסים להישען על לקוחותיהם הקבועים (בעלי חשבונות עו"ש) ולהפוך את הלוואות המשכנתא לעוד מוצר פיננסי במערך המוצרים והשירותים שהם מציעים. טיפול אמפתי בלווים שנקלעו לבעיות (המחייב, כאמור, יכולת ניתוח סיכונים) הוא הזדמנות לבנק לבדל את עצמו מהמתחרים; להציע חבילת ערך שונה.

האירוע שתואר ממחיש את החשיבות העצומה של דיאגנוזה. הבחנה מוטעית בין סיכון אשראי לבין התממשותו עלולה לגרום לבנקים לנקיטה בצעדים דרסטיים מידי, כמו הסתערות תוקפנית על הלווים או שינוי שלא לצורך של מדיניות האשראי. דיאגנוזה מחייבת מערכות מודרניות להערכת סיכון אשראי, ומערכת בקרה שתאפשר להבחין בין כשלים לסוגיהם ובינם לבין השפעות מחזוריות.

מרגע שקיימת אפשרות אמינה לבצע דיאגנוזה ולהעריך את מקור הבעיה - אין צורך לבסס את הערכת התוצאות הכספיות של הבנק על הפרשה אוטומטית לחובות מסופקים: אפשר להבחין בין סיכון לבין הפרשה חשבונאית לחובות מסופקים. בעולם יותר נאור, גם המנכ"ל והדירקטוריון יהיו פטורים מהצורך לעסוק ב"קוסמטיקה חשבונאית" ויוכלו להתייחס למשמעויות העסקיות האמיתיות של תופעת הפיגורים. כפי שראינו, לא רק שלא יהיה צורך אז לנקוט בצעדים יחצ"ניים של הכרזה על הידוק מדיניות האשראי - אפשר יהיה גם לוותר על פעולות שמטרתן היחידה הייתה הקטנת ההפרשה השוטפת.

ומשהו גם לבנק ישראל
אירוע עליית הפיגורים בתחילת העשור הקודם לא קרה באשמת בנק ישראל, והוא גם לא היה יכול למנוע אותו או לגרום להחלשתו - זוהי תוצאה בלתי-נמנעת של מחזור עסקים. אבל הדרך שבה פעלו הבנקים היא כבר תוצאה של כללי התנהגות שכפתה עליהם הוראת המפקח על הבנקים בנושא הפרשה לחובות מסופקים. שיטה זו, שהייתה אולי "שיטת אצבע" סבירה כל עוד לבנקים לא היו כלים להערכה כמותית של החשיפה לסיכוני אשראי - אינה דרושה עוד כיום לאור ההתפתחות של הכלים והמערכות לניהול סיכונים. אפשר היה לחתור לדיווח חשבונאי שישקף נכוחה את סיכון האשראי. ללא שינוי בכללי הדיווח אנו צפויים להשפעתה המעוותת של השיטה החשבונאית על תמונת הרווחיות, ועוד יותר - להשלכות על התנהגות הבנקים לכשניתקל שוב באירוע מחזורי.

זוהי הסיבה, כפי שהזכרתי ברשימה קודמת, לפנייתי לבנק ישראל על רקע ההיערכות לאפשרות שהשפעות המשבר הפיננסי של 2008 יגיעו גם לישראל. החשש שהבעתי, כפי שהוסבר ברשימה הנוכחית, הוא שהאטה כלכלית תביא לגידול מחזורי של היקף הפיגורים בהלוואות משכנתא. גידול כזה, בהינתן כללי הדיווח החשבונאי, יחייב את הבנקים להציג פגיעה ברווחיהם. פגיעה זו אינה אמיתית אלא מחזורית, אבל היא תכריח אותם לפעול בנחרצות נגד משקי הבית. המשמעות היא פינוי לווים מבתיהם וניסיון של הבנקים לכסות את יתרות החוב ע"י מכירת הדירות. זהו מהלך-סרק, שיפגע בלווים ובבנקים שלא לצורך. במקרה של מחזור עסקים מספיק חזק, זהו תהליך שיכול לגרום לנזקים קיצוניים, לפגוע בשוק הדירות ולאיים על יציבות המערכת הפיננסית. זה מה שניסיתי למנוע. למזלנו, השפעות המשבר הפיננסי העולמי הביאו רק להאטה של קצב הצמיחה בשנת 2009 - לא לשפל. החששות לא התממשו. אבל כדאי לזכור: הגלגל ממשיך להסתובב.

יום שני, 18 בנובמבר 2013

מדוע הקבלנים מציעים לנו משכנתאות? (רשימה חוזרת)

הרשימה הבאה, שהתפרסמה במקור בבלוג זה ביוני 2012 (ראו: "מדוע הקבלנים מציעים לנו משכנתאות?"), נבחרה ע"י העיתון "דה-מרקר" לפירסום במסגרת המוסף המיוחד של "דה-מרקר נדל"ן" שהופיע לקראת סוף השנה (ראו כאן, עמוד 106). לקראת הפירסום הכנסתי במאמר עידכונים מתחייבים, שכן בינתיים חל שינוי בשוק המשכנתאות: המפקח על הבנקים קבע בחודש ספטמבר השנה תקרה לשיעור המימון שלבנקים מותר להציע במסגרת הלוואות משכנתא (ראו רשימה על כך כאן). קביעה זו של המפקח על הבנקים משנה משהו בחוקי המשחק: לראשונה מזה הרבה שנים, חלק ממשקי הבית נתקלים כיום במיגבלת אשראי אפקטיבית ומחפשים דרכים לעקוף אותה.


הרשימה בהמשך היא זו שהתפרסמה השבוע במוסף השנתי "דה-מרקר נדל"ן", בשינויי עריכה קלים.


מדוע קבלנים מציעים אשראי לרוכשי דירות?
מפירסומים בעיתונות אנו למדים על כך שחברות בנייה מציעות לרוכשים פוטנציאליים הצעות שונות בתחום המשכנתאות. התופעה מעלה שאלה טבעית: האם אין בישראל מערכת משכנתאות חופשית ומפותחת? וכי מדוע משק בית בישראל נזקק להלוואה מקבלן?
קיימות שלוש סיבות אפשריות לכך שרוכשי דירות נוטלים הלוואות מהקבלן: א) קיים מצב של קיצוב אשראי בתחום ההלוואות לדיור, ורוכש הדירה זוכה לנגישות לאשראי דרך הקבלן; ב) הקבלן משתמש בסיבסוד אשראי כאמצעי לקידום מכירות; ג) קיים איזשהו חלק או מוצר חסר ("לקונה") בתחום המשכנתאות, מחסור שיוצר הזדמנות לקבלן .

קיצוב אשראי
במחצית השנייה של שנות ה-80', לפני שהופעלו הרפורמות החשובות בשוק ההון ובשוק המשכנתאות, שרר קיצוב אשראי בתחום המשכנתאות. המפקח על הבנקים באותה תקופה (למעשה: המפקחת, גב' גליה מאור), קבע תקרה כמותית על סכום המשכנתא שיכול רוכש דירה לקבל מהבנקים - 55,000 ש"ח.

הסיפור והרקע מעניינים אולי בעיקר תלמידים של הקורס "כלכלת ישראל". לענייננו, התוצאה הייתה שמי שרצה לרכוש דירה באמצעות הלוואת משכנתא גדולה מסכום זה - נדרש למצוא אשראי משלים מחוץ למערכת הבנקאית. בעולם הלא-מפותח ששרר אז, אשראי חוץ-בנקאי היה אשראי משפחתי, אשראי ממקום עבודה וכדו', או אשראי מהקבלן שמוכר את הדירה. 

העובדה שהקבלן הפך להיות מתווך פיננסי נבעה מכך שנגישותו לבנקים הייתה גבוהה מזו של משקי בית, בגלל אותה מיגבלה כמותית. מציאות זו לא הייתה חדשה למשק: אשראי שניתן דרך קבלנים היה במשך תקופה ארוכה הדרך העיקרית למימון רכישת דירות חדשות ע"י משפרי דיור, מכיוון שהם לא היו זכאים לסיוע ממשלתי (הסיוע הממשלתי ניתן רק לחסרי-דיור) והתקשו למצוא מקור אשראי אלטרנטיבי.

האם ה"רנסנס" הנוכחי של הקבלנים כמתווכים פיננסיים הוא תוצאה של קיצוב אשראי? עד החודשים האחרונים נראה היה שלא. למרות ידיעות על הקשחת מדיניות האשראי של הבנקים והשמועות על כוונתו של בנק ישראל להתערב בשוק המשכנתאות באמצעות הטלת מיגבלות כמותיות - טרם נוצר מצב של מחסור אפקטיבי. גם כשבוחנים את הצעות הקבלנים לא נראה היה שהן ממוקדות בפריצת מיגבלה כמותית על האשראי.

הדבר עשוי להשתנות לאור המיגבלות החדשות של המפקח על הבנקים. לפי ההוראות האחרונות של המפקח על הבנקים, שיעור המימון שרשאים הבנקים להעמיד אינו יכול לעלות על 75% לרוכשי דירה ראשונה, 70% למשפרי דיור, ו-50% לרוכשי דירה להשקעה (דירה נוספת לזו שלהם). זו עשויה להיות מיגבלה אפקטיבית, בעיקר כנראה לרוכשי דירה ראשונה שעד לתחולתן של הוראות אלו יכלו להישען על הון עצמי הנמוך מ-25% מערך הדירה, גם אם המחיר ששילמו היה שיעור ריבית יותר גבוה או ביטוח אשראי חיצוני באמצעות חברת EMI. אנשים אלו ייאלצו לחפש להם מימון משלים.

סיבסוד אשראי
הסיבה השנייה למבצעים פיננסיים שנותנים הקבלנים לרוכשי הדירות היא, שהקבלנים משתמשים בסיבסוד אשראי כאמצעי לקידום מכירות. קבלנים שסובלים מהאטת מכירות של דירות עלולים להיקלע לקשיים פיננסיים. הסכמי הליווי הפיננסי שלהם עם הבנקים מחייבים אותם להמציא חלק מהמימון ממקורות עצמיים, כלומר ע"י מכירת לפחות חלק מהדירות. עצירת מכירה של דירות אינה רק בעיה תזרימית, אלא גם איתות על קושי אפשרי למכור את הדירות במחירי המתוכנן, והיא עשויה לגרום לבנקים לעצור את המימון לקבלן, ולכן למעשה לעצור את הבנייה. גמישותם של הקבלנים בתחום האטת בנייה - מוגבלת. לכן נוכח חשש מהאטה הם נוקטים באמצעים כדי לעודד מכירת דירות.

עידוד הקונים לרכוש דירות מחייב את הקבלנים להציע להם הטבות כספיות. יכולת התמרון שלהם מוגבלת: כל ניסיון להוזיל ישירות את מחירי הדירות עלול להתנקם בהם, שכן רוכשים פוטנציאליים "יריחו" הזדמנות לשפר את תנאי העיסקה לאור הצטברות שמועות על האטה במכירות, ויגיבו בהאטת המהלכים לסגירת עיסקה. בכך, שמועות על האטה בקצב מכירת דירות עשויות להאט אותו בפועל. זאת, ועוד: רוכשי דירות שכבר חתמו על הסכמים עלולים "לשבור" חוזה ולבטל את הרכישה אם ירידת מחירי הדירות שהם צופים תהיה גדולה משיעור הקנס המוטל עליהם בגין "שבירת" חוזה. 

מאחר שהפחתת מחיר גלויה בתגובה להאטת קצב הרכישה עלולה לפגוע בקבלן במקום לסייע לו - עדיף מבחינתו להשתמש באמצעים אלטרנטיביים. במקום לשנות מחיר - מציעים לרוכש הדירה תוספות חינם. לכן אנו רואים שבתקופות האטה יכולים הרוכשים לקבל תוספות שונות לדירה ללא תוספת מחיר: מטבח, ריהוט, כלי סניטציה, מיזוג אוויר, טלוויזיות, שיפור סטנדרד הבנייה וכו'.

מתן הטבה לרוכש הדירה דרך המשכנתא הוא כלי נשק טבעי בארסנל של הקבלן. הוא שקול לכל הטבה כספית אחרת. יתרונו מבחינת הקבלן הוא בכך שקשה יותר לרוכש הדירה להבין מהו גודל ההטבה שקיבל. מאידך, זהו כלי מוגבל כיון שחלק מהרוכשים ממילא זכאים לתנאי מימון נוחים במיוחד בגלל הסדרי מימון אלטרנטיביים, בגלל שאינם זקוקים לאשראי או פשוט בגלל היותם לקוחות מועדפים של הבנקים.

לבנקים יש יתרונות מהסכמי סיבסוד עם הקבלן. ראשית - שיווקית: הם יכולים להבטיח שחלק גדול יותר מרוכשי הדירות בפרויקטים של בנייה הממומנים על-ידיהם ייטלו משכנתא אצלם, שהרי הקבלן מתנה את הסיבסוד לרוכשים בכך שהם יפנו לנטילת משכנתא בבנק המלווה אותו. שנית - במונחי מירווח פיננסי: העובדה שמדובר ברכיב אחד של ההלוואה שהוא מסובסד מאפשרת לבנקים להעלות את הריבית שהם מציעים על הרכיבים הלא מסובסדים של ההלוואה, שכן הלקוחות אינם יכולים לפצל את ההלוואה בין מספר בנקים ולכן הם הופכים ללקוחות שבויים של הבנק המלווה את הקבלן. שלישית - במונחי רווחים עתידיים: העובדה שהלווה נטל הלוואה בריבית נמוכה-מבחינתו (הבנק מקבל תמורה מלאה, והסיבסוד הוא על-חשבונו של הקבלן) עשויה למנוע ממנו בעתיד למחזר את הלוואתו בבנק אחר.

כמה שווה הסיבסוד ללווה? למי שהמושג "היוון" אינו גורם לו למועקה, נאמר שיש להוון את לוח הסילוקין של רכיב ההלוואה המסובסד ב"ריבית השוק": זהו אותו שיעור הריבית שהיה נדרש לשלם על אותה הלוואה אילולא קיבל את סיבסוד הקבלן. ההפרש בין סכום ההלוואה לסכום המהוון הוא ערך הסיבסוד.

מוצר חסר
סיבה שלישית למבצעים מעין אלה היא, שקיים איזשהו חלק או מוצר חסר ("לקונה") בתחום המשכנתאות, מחסור שיוצר הזדמנות לקבלן: הוא מציע מוצר פיננסי ייחודי. היוזמה, המשותפת לבנקים ולקבלנים, היא להציע פתרון לקבוצה חלקית של לקוחות: אלו הרוכשים דירות מהקבלן. אם אכן זהו המצב - מדובר ביוזמה ברוכה, והשאלה היא רק מדוע הפתרון מוגבל לקבוצה חלקית.

לרוכשי דירות יכולות להיות כמה בעיות שמוצר פיננסי יכול לסייע בפתרונן:
 • חוסר בהון עצמי - הבנק מוכן להעמיד הלוואה בשיעור מימון שלא יעלה על גודל מסוים שקבע, ולרוכש אין מספיק הון עצמי למימון העיסקה האמורה;
 • בעיית תזרים - מסיבה כלשהי, הלווה מתקשה לעמוד בתשלומי המשכנתא בתקופת הזמן הראשונה (לדוגמא: הדירה תהיה מוכנה לאכלוס רק בעתיד, והרוכש נקלע למצב שהוא נאלץ לשלם למשך תקופת-זמן מוגבלת גם שכ"ד וגם תשלום שוטף של משכנתא);
 • צורך במימון ביניים - רוכש הדירה יוכל להתחייב לגבי תשלומים רק לכשיצליח למכור את דירתו הקיימת, או לכשיקבל סכום כסף מסוים שהוא מצפה לו.
לכל הבעיות הללו קיימים פתרונות תיאורטיים:
 • שיעור מימון גבוה היה אפשרי עד לכניסת ההוראות החדשות של בנק ישראל, בהסתמך על חיזוק אשראי (ביטחונות נוספים, ערבויות אישיות, ביטוח אשראי משלים) או לחילופין תמורת תשלום פרמיית סיכון חריגה. לאחר כניסת ההוראות החדשות של בנק ישראל לתוקף המצב קשה יותר, והוא יכול להיפתר ע"י הלוואה משפחתית, שיעבוד נכסים נוספים או שימוש באשראי משלים שאינו בשיעבוד הנכס (אשראי צרכני, ועוד).   
 • בעיות ידועות מראש של תזרים ניתן לפתור ע"י התאמת הלוואות עם תזרים מיוחד, כשגם כאן יש לבנק אפשרות לשפר את המירווח הפיננסי ע"י גביית פרמיית סיכון גבוהה מהרגיל.
 • מימון ביניים ניתן להסדיר ע"י שילוב של הלוואות ארוכות טווח עם הלוואות גישור.
אבל לא מדובר רק בקיום תיאורטי: כל הפתרונות הללו מיושמים בפועל במציאות הקיימת. בנקים בישראל מעמידים הלוואות עם שיעור מימון גבוה, הם מעמידים הלוואות עם "גרייס" חלקי למי שזקוק לכך, והם מעמידים הלוואות גישור.
אז לשם מה קיימת היוזמה המשותפת עם קבלנים?
נראה שהתשובה היא שעד להוראות האחרונות של בנק ישראל מדובר היה בעיקר בסיבסוד אשראי. לכן, לדעתי, לא היה מדובר, בעקיפה של מיגבלות המפקח על הבנקים או בהמצאת מוצר פיננסי חסר. סיבסוד האשראי, ששקול להנחה במחיר הדירה, יתרונו מבחינת הקבלן גם בחוסר שקיפות - הלקוח מתקשה להבין איזו הנחה הוא מקבל – וגם בכך שלא נוצר איתות לרוכשים אחרים שהקבלן נקלע למצוקת מכירות.

מבחינה מסוימת - חבל. העובדה שלקבלנים יש אינטרס לעודד מכירת דירות דרך הצעת פתרונות מימון יכלה לשמש הזדמנות ליצירת פתרונות מימון גמישים שאינם נפוצים כיום בבנקים, בעיקר כנראה מפני שהבנקים אינם חיים בתחרות אמיתית בתחום המשכנתאות.

יום ראשון, 17 בנובמבר 2013

האם קיימת בישראל "בועת משכנתאות" מסוכנת?

הדיון על "בועת המשכנתאות"
בשנתיים האחרונות מתנהל מעל דפי העיתונות דיון ציבורי על מידת הסיכון הגלום בחוב המשכנתאות התופח. המקטרגים - בעיקר בנק ישראל, גופים פוליטיים עם נטיות המוגדרות 'חברתיות', כתבי תקשורת ואולי עוד כמה גורמים - טוענים שחוב המשכנתאות המיצרפי ההולך וגדל זה חמש שנים מהווה איום על יציבות המשק. שמדובר בבועה שעתידה להתפוצץ. יותר מכך, יש אפילו ניסיון לומר שרכישת דיור באמצעות מינוף היא לא רק שיטה מסוכנת אלא גם שיטה לא-צודקת: שבמקום להגיע לדיור בבעלות באמצעות חוב משכנתא היה צריך למצוא דרכים אחרות, כמו למשל להפוך את משקי הבית הצעירים למתגוררים בשכירות בפרויקטים פרטיים המוניים של דיור להשכרה (ראו תכניות הממשלה הנוכחית), או להוזיל את מחירי הדיור ע"י סיבסוד מחירי הדירות לרוכשי דירה ראשונה.

נניח הפעם לדיון הערכי. הטיעון על הסיכון המערכתי שבבסיס חוב המשכנתאות נשען לרוב על מספרים - לא על אמירות ערכיות: גודל החוב המיצרפי, שיעור המימון של הלוואות המשכנתא (כלומר: היחס בין גודל ההלוואה לערך הדירה הנרכשת באמצעותה), קצב העלייה של מחירי הדירות, מידת החשיפה של הלווים לסיכון ריבית בגלל רכיב ההלוואה בריבית משתנה - כל אלו נתפסים לצורך הטיעון כפרמטרים המעידים לכאורה על הסיכון הגובר והולך הגלום בחוב המשכנתאות של משקי הבית בישראל.

האם אנו באמת מודדים סיכון?
האמנם אלו אינדיקציות חד-משמעיות להתגברות הסיכון המערכתי? לא בטוח (לגבי עצם הטענה על גודלו המופרז של חוב המשכנתאות בישראל ראו דיון ברשימה הקודמת, כאן). סיכון האשראי הגלום בהלוואת משכנתא הוא ספציפי להלוואה. כמותית, הוא נגזר מהסיכון שהלווה ייקלע לחדלות-פירעון, כלומר למצב שהוא מפסיק לשלם את תשלומי המשכנתא, ומהסיכון שהבנק - בבואו לגבות את יתרת החוב באמצעות מכירת הנכס המשועבד לו כבטוחה להלוואה - ימצא שהתמורה ממימוש הנכס אינה מספקת לכיסוי מלוא החוב. לגבי כל הלוואה ניתן לחשב את הסיכון (למעשה: את תוחלת הסיכון), גם לפני מתן האשראי וגם בכל נקודת זמן במהלך חיי ההלוואה.

ניתן, אם כך, לחשב את סיכון האשראי בכל הלוואה ולגזור את החשיפה הכוללת של בנק (או של המערכת הבנקאית כולה) לסיכון אשראי. מה שאנו שומעים במקום זאת מהמקטרגים אינו שיקוף של סיכון האשראי: כל האינדיקטורים המשמשים את הדיון הציבורי הם אינדיקטורים "חיצוניים", כלומר הם אינם מודדים סיכון. לכל היותר הם מאותתים משהו על מגמות, ומחזקים את הצורך לאמוד את הסיכון האמיתי. השאלה היא עד כמה אנחנו יכולים להעריך את מידת הסיכון "מבחוץ", על סמך נתונים מיצרפיים של תיק המשכנתאות, ללא ניתוח פרטני של ההלוואות וללא אנליזה כמותית שתבסס את הערכת הסיכון על מודל חישובי אמין. נראה לי שרק במידה מועטה. זאת, ועוד: יש כיום בבנקים מערכות ממוחשבות למדידת החשיפה לסיכון אשראי, ואין סיבה לבסס דיאגנוזות על "חום הגוף" - יש בדיקות מקצועיות הניתנות לביצוע. ולמרות זאת, הדיון הציבורי יוצר מעין הסכמה כללית על "בועה" מסוכנת המאיימת על הציבור ועל יציבותה של המערכת הפיננסית. וגם ההצהרות החוזרות של בנק ישראל אינן מרככות תחושות אלו: לכאורה, הוא מדבר במלוא האחריות המקצועית-אובייקטיבית - אין לו אג'נדה פרטית. אז זהו, שיש לו.

מעבר להערכה נקודתית של הסיכון
אחת הבעיות בהערכה נקודתית של החשיפה לסיכון היא העובדה שההתפתחות הכלכלית סובלת מתנודות מחזוריות. תנודות אלו יכולות להיות קלות, אבל הן יכולות גם להיות חזקות. תנודות חזקות מזיקות לענף המשכנתאות. הן יוצרות גיאות ושפל שמשפיעים על הכנסותיהם של משקי הבית ולכן על יכולתם לעמוד בתשלומי המשכנתא השוטפים. הן יכולות לגרום לתנודות חזקות של מחירי הדירות, ובכך להשפיע על ערך הביטחונות. איננו יודעים מראש את התוואי בו תצעד הכלכלה במהלך חיי ההלוואה, ואלו סערות עלולות להתפתח בשנים הקרובות. לכן הערכה נקודתית של סיכון, הבוחנת מצב סטטי, אינה מספקת תיאור מלא של הסיכון: נחוץ גם להעריך לאן פני הכלכלה, ויותר מכך - לבחון את הסיכון כנגד תרחישים השונים מהערכתנו לגבי פני הכלכלה.

האמור עד כאן אינו חדש למנהלי הסיכונים של הבנקים. שיטה זו, של הערכה כמותית של הסיכון הנקודתי ושימוש בתרחישים, היתה צריכה להוות בסיס הכרחי לכל טענה המושמעת על סיכון מערכתי. העובדה שבמקום זאת משתמשים באינדיקטורים חיצוניים היא מדאיגה - הצופה אינו מכוון את המשקפת לנקודה הנכונה.

על התנהגות הבנקים בעת משבר
אחת הנקודות שכדאי להפנים היא התגובה האינסטיקטיבית של בנק למצב משבר כלכלי. כאשר הבנקים נתקלים בבעיה של פיגורים הם מגיבים בדרך היחידה שהם מכירים: הגשת תביעות משפטיות נגד לווים, עיקול נכסים ומכירת הדירות שנתפסו. תגובה אינסטיקטיבית זו, שהיא אפקטיבית ויעילה במצבים נורמליים (כלומר: כאשר לווים מסויימים מגיעים לחדלות-פירעון) - עלולה להיות בעייתית במצבים של מחזור כלכלי. עיקרון זה הומחש בארה"ב בשפל הגדול של שנות ה-30': הבנקים תפסו את הבתים, אבל בגלל עוצמת השפל לא נמצאו לבתים אלו קונים. הבנקים אינם יכולים להימנע מתגובה כזו, גם אם משמעותה המעשית היא "תמות נפשי עם פלישתים" (ה"פלישתים" כאן הם משקי הבית שאיבדו את מקום העבודה וכעת עתידים לאבד גם את כל חסכונותיהם בגלל מכירה מהירה של בתיהם בעיתוי בלתי סביר על עקומת המחזור הכלכלי). במקרה של ארה"ב המחוקק התערב ומנע את האסון שהיה אמור להתרחש. זהו פרק מעניין בלימוד היסטוריה כלכלית.

הדברים עמדו לנגד עיני לפני מספר שנים. צפינו אז בישראל בחשש במשבר המשכנתאות ההולך ומתעצם בארה"ב. בנק ישראל מינה אז צוות פנימי בראשות הנגיד ללמוד את לקחי המשבר הפיננסי בארה"ב ולבחון צעדים שמטרתם לקדם פני התפתחויות שליליות. הציפיות היו אז שהמשבר המתעצם בחו"ל יגרום גם להאטה כלכלית בישראל, והחשש היה לגבי השפעת ההאטה על הנדל"ן ועל המשכנתאות (כמה נאיבי, בדיעבד!). מאחר שאני מאמין שפעולותיהם האוטומטיות של הבנקים בתגובה לתופעה נרחבת של חדלות-פירעון עלולות ליצור משבר מיותר בתחום משקי הבית, ולכן כדאי לכולנו למצוא דרך לנטרל את ההשפעה הקטלנית של פעולות אלו - פניתי למי שהייתה אז מנהלת מחלקת המחקר של בנק ישראל וכיום הנגידה, ד"ר קרנית פלוג, בהצעה להיערך לתרחיש כזה ולהכין כלים כדי למנוע את חילחול המשבר לענף המשכנתאות. נעניתי אז שבנק ישראל אינו מעריך שדרוש מאמץ בתחום זה.

הבנק צדק, בדיעבד: על המשק הישראלי עברה תקופה של צמיחה כלכלית סבירה (יחסית לסביבה) ומחירי הדירות המשיכו לעלות ותחום המשכנתאות טיפס לשיאים חדשים. ובכל זאת הבעיה עדיין קיימת, וייתכן שהתרחיש שחששתי ממנו ב-2009 עוד יתממש.

על תגובת בנקים להאטה מחזורית נדון ברשימה הבאה בבלוג זה, שתוקדש לניתוח של אירוע אמיתי שהתרחש בישראל בתחילת העשור הקודם, על רקע "משבר ההיי-טק".