יום חמישי, 29 ביולי 2010

פיגורי משכנתאות והבנקים


הפרדוקס של החזרי החוב החודשיים
השיטה הקיימת של תשלומי משכנתא חודשיים הכוללים בתוכם גם את החזר הקרן מהווה פרדוקס מסוים מבחינת הבנקים למשכנתאות: לאחר שהקדישו מאמצים לאיתור לווים טובים ועיסקאות שסיכון האשראי בהן נמוך, הם היו צריכים לפעול להגדלת החוב - לא להקטנתו. לבנקים לא צריך להיות עניין בהחזר הקרן, בעיקר לא בהחזר הלוואות של לווים טובים, שכן הכנסותיהם המימוניות נגזרות מגודל תיק האשראי שלהם, וההחזר ההדרגתי של הקרן גורר הקטנה הדרגתית של הכנסותיהם.

מדוע הם עומדים מנגד ומאפשרים לנכסיהם – אשראי המשכנתאות שבנו בעמל רב – להתכווץ מעצמם? נבין תחילה שהסדר זה של פירעון לשיעורין של החוב (מעבר לתשלומי הריבית) הוא ייחודי לתחום המשכנתאות. הוא אינו קיים במערכת היחסים הרגילה שבין הבנקים לבין הלווים העסקיים, שם הלווים זקוקים להון חוזר למימון המשך פעילותם העיסקית והבנקים נענים לצרכיהם וקובעים להם מסגרות-אשראי. ההסדר קיים בתחום אשראי לדיור כיון שהוא בא לענות על צרכים מיוחדים של משקי הבית: רכישת הבית בתשלומים חודשיים צנועים, כך שפירעון החוב נעשה מתוך החיסכון הפרטי השוטף. זהו החידוש שהוכנס לעולם המשכנתאות על-ידי גוף פדרלי (FHA) שהוקם בארה"ב בשנת 1934, לאחר המשבר הכלכלי הגדול ומשבר המשכנתאות שנגרם בעטיו. משם הועתק חידוש זה לשאר העולם.

מכאן, שהתשלומים החודשיים אינם משקפים את העדפותיו של הבנק: הוא, מבחינתו, היה מוכן שיתרת החוב לא תקטן אלא להיפך – אפילו תגדל, בעיקר ככל שיסתבר שהלווה הוא לווה טוב. דא עקא, שהדרך היחידה שיש לבנק להיווכח בטיבו של הלווה היא לבחון אם הוא עומד בלוח התשלומים שנקבע לו.

איך מונעים ירידה של החוב?
יכולנו, לכאורה, לתכנן מוצר פיננסי חדשני שבו קיימים תשלומים חודשיים רק לתקופת מבחן (שנה?), והם נפסקים אוטומטית לאחר מכן. מוצר זה היה מאפשר לבנק להיווכח ביכולתו הפיננסית של הלקוח לעמוד בנטל השוטף של התשלומים, ומצד שני לא לתת לתיק האשראי להתכווץ מעבר לתקופת המבחן. נקודה חשובה כאן היא שהסטטיסטיקה בארה"ב מורה שכמחצית מכל האירועים של חדלות-פירעון מתרחשים בשנה הראשונה של חיי ההלוואה.

היגיון זה של תקופת מבחן ללווה חדש קיים למעשה בתחום המשכנתאות: מרגע שהבנק מזהה שהלווה אכן עומד בלוח התשלומים שנקבע לו – הוא מנסה לעצור את ירידת חובו של אותו לווה. ניסיון זה אינו מתבטא בהפסקת התשלומים החודשיים בהלוואה הקיימת, אלא בהצעות חוזרות המופנות ללווה ליטול הלוואות נוספות. זוהי המחשה חלקית של האמירה הצינית לפיה "בנקים מעוניינים להלוות רק ללקוחות שאינם זקוקים להלוואה". המאמץ להגדיל את האשראי ללקוחות קיימים נפוץ במיוחד בארה"ב, שם קיים שוק ענק של אשראי צרכני המתבסס על לקוחות משכנתא קיימים ונשען על מישכון בתים כבטוחה. על התפתחותו של שוק זה ומאפייניו עוד נדון בבלוג זה ברשימה נפרדת, בגלל חשיבותו העצומה ובגלל תפקידו במשבר הפיננסי. ככלל, מדובר כאן בהסטת המאמץ השיווקי של הבנקים מהגדלת "פלח שוק" להגדלת "פלח לקוח": הרחבת האשראי ללקוחות קיימים.

אז למה הבנק כל-כך מתרגש מפיגור בתשלום המשכנתא?
אבל כאן עולה באופן טבעי שאלה: אם לבנק אין עניין מיוחד בהחזר הקרן – מדוע הוא מגיב בצורה כל-כך תוקפנית כשהלווה נקלע לפיגורים? התשובה נעוצה בהבחנה בין החוב לבין לוח התשלומים. מרגע שהלווה נטל הלוואה, מחויבותו כלפי המלווה אינה מתמצה עוד בהחזר יתרת החוב עצמה, אלא בלוח התשלומים החודשי שנקבע בינו לבין המלווה. לוח התשלומים הוא מהות ההסכם – לא יתרת החוב. ההתחייבות אינה אם כן לעצם החזר החוב כולו, אלא לעמידה בסידרת תשלומים מחייבת, עם מועדי תשלום מחייבים.

מה כל-כך חשוב בתזרים המזומנים הזה? לוח תשלומים זה מהווה בסיס לתיכנון הפיננסי של הבנק, ובעולם שבו הלוואות משכנתא נמכרות על-ידי המלווים למשקיעים בשוק המשני – הוא מהווה בסיס לתימחור ניירות ערך הנגזרים ממשכנתאות. הפרה של לוח התשלומים מצד הלווה מהווה במקרה הטוב הפרעה זמנית בתזרימים הנובעים מתיק המשכנתאות; במקרה החמור יותר הפרה זו מהווה אינדיקציה להתממשותו האפשרית של סיכון אשראי – הסיכון שהלווה לא יפרע את החוב. אינדיקציה כזו מחייבת את הבנק לפעולה כדי לזהות את אופי הבעיה ולצמצם את ממדי החשיפה שלו לסיכון שהיא מהווה.

מה קורה כשהלווה נקלע לפיגור?
כשהלווה נקלע לפיגור, התגובה הראשונה של הבנק תהיה לנסות לפתור את הבעיה תוך שיתוף פעולה איתו. המטרה היא לחזור לתוואי של תשלומים חודשיים סדירים. במקרה הפשוט, הפיתרון יכול להיות חזרה מהירה לתוואי המקורי של לוח התשלומים על-ידי תשלום הפיגור בנפרד מהתשלום החודשי. במקרים בהם הפיגור נמשך מספר חודשים והוא כבר מצטבר לסכום ניכר – מאפשר הבנק ללווה לשלם את הפיגור המצטבר בתשלומים. המשמעות היא שבין הבנק ללווה מתקיימים בו-זמנית שני לוחות תשלומים: זה של ההלוואה המקורית, שנמשך ללא הפרעה, וזה של הפיגור המצטבר, שהפך למעשה להלוואה נפרדת. במקרים בעייתיים יותר, בהם אירוע הפיגור משקף בעיה אמיתית של הלווה לעמוד בלוח התשלומים המקורי שנקבע לו - יוכל הבנק להגיע עם הלווה לפריסה מחדש של יתרת החוב (כולל הפיגור המצטבר), שמהותה הסכמה בין הצדדים על לוח תשלומים חדש המתאים יותר ליכולתו של הלווה.

פיתרון בהסכמה תמיד עדיף לשני הצדדים, שכן הוא מביא למיזעור הפגיעה בהם. אלא שהיכולת להגיע לפיתרון זה תלויה בסיבות שגרמו לעצם הופעת הפיגורים: אם הלווה עבר אירוע שבעקבותיו נפגע כושר ההשתכרות שלו לטווח הארוך - ייתכן שהוא לא יוכל עוד לעמוד בהחזר שוטף של החוב אפילו אם הבנק יגלה נכונות לפריסה ארוכה של התשלומים. במקרה כזה, פריסה מחדש של התשלומים – שהיא למעשה המרת הלוואה אחת בהלוואה אחרת באותו גודל ועם לוח תשלומים שונה – אינה מהווה פיתרון שכן נתוני הלווה שהיו בעת לקיחת ההלוואה אינם קיימים עוד.

גם במקרים שהכניסה לפיגור אינה נובעת מפגיעה פרמננטית בכושר ההשתכרות של הלווה, ויש לכאורה אפשרות להגיע לפיתרון בהסכמה – ייתכן שהיכולת להגיע לפיתרון זה תלויה גם בכושר ההרתעה של הבנק. כושר ההרתעה נדרש לפעמים כיון שללווה יש גם חובות נוספים והוא צפוי לשלם את חובותיו לפי עוצמת הלחץ המופעל עליו. מכאן התגובה התוקפנית-לכאורה של הבנקים: הם מנסים לכפות על הלווה הגעה למצב של החייאת ההסכם עם הבנק.

חיסול החוב על-ידי מכירת הנכס
דרך אלטרנטיבית לפתור את בעיית הפיגור ננקטת רק לאחר שהבנק מגיע להערכה שהגעה להסדר בדרך של החייאת לוח התשלומים אינה אפשרית עוד. כאשר הבנק מגיע למסקנה שאין ללווה יכולת או נכונות לעמוד בהתחייבויותיו לתשלומים חודשיים, הוא נוקט בצעדים משפטיים לגבייה של יתרת החוב הכוללת, בדרך כלל על-ידי מכירת הנכס המשועבד (הדירה) ושימוש בתמורת המכירה לפירעון החוב.

ההבדל בין שתי הדרכים הוא תהומי. בדרך הראשונה - גם אם לצורך המשא ומתן בין הצדדים ננקטו מהלכים משפטיים והושמעו איומים - מגיעים הצדדים לפיתרון נוח לשניהם: הדירה נשארת ברשות הלווה, לוח התשלומים החדש מופעל, והאירוע כולו הוא בבחינת צלקת שהולכת ומיטשטשת עם הזמן מבלי לגרום לנזקים פרמננטיים. בדוגמא האמריקנית, ככל שפרק הזמן שחלף מאירוע חדלות הפירעון מתארך – פרופיל הסיכון של הלווה משתפר. בדרך השנייה, לעומת זאת, שני הצדדים מפסידים: הלווה מאבד את דירתו, ובגלל צורת המכירה הוא עלול גם לסבול הפסדים כספיים משמעותיים. המוניטין של הלווה נפגע, והבנק עשוי גם הוא לרשום הפסד כספי מהתהליך, אם התמורה המתקבלת ממכירת הבית ומהניסיונות לגבות את יתרת החוב אינה מספיקה לכיסוי יתרת החוב.

מדוע הבנקים לחוצים?
תחושת הדחיפות שחשים הבנקים לגבי הצורך לטפל בבעיית הפיגורים נובעת משיקולים כלכליים ומשיקולים הקשורים לצורת הדיווח החשבונאי. בתחום הכלכלי יש לבנק נזק מיידי כתוצאה מהפרת לוח התשלומים, ואיום של הפסד אפשרי אם לא יצליח לגבות את מלוא החוב. איום זה מתגבר ככל שנמשך מצב הפיגורים, שכן הזמן שעובר גורם לגידול של סכום הפיגור המצטבר ולהתמעטות הסיכויים להחזיר את הלווה לתוואי התשלומים המקורי. מעבר לכך, התדרדרות אפשרית במצבו הכלכלי של הלווה עלולה להשפיע לרעה על רמת התחזוקה של הדירה ולכן על התמורה ממכירתה. לבסוף, הריבית הנצברת והולכת על החוב והוצאות הטיפול המשפטי הכרוכות במאמץ הגבייה מגבירות את הסיכוי להפסד של הבנק ככל שחולף הזמן.

לחץ נוסף על הבנק להאיץ את הטיפול בפיגורים נובע מכללי הדיווח החשבונאי. במסגרת הדיווח השוטף על הבנקים לדווח לציבור על עלייה בסיכון האשראי. מעבר לעצם האינפורמציה על חובות המצויים בקשיי גבייה, על הבנק לבצע הפרשה לחובות מסופקים: כאשר בנק סבור שנוצר חשש לגבי יכולתו לגבות את מלוא החוב הוא אמור לבצע הקטנה מתאימה של ערך החוב במאזן, כשהקטנה זו נרשמת במקביל גם כהפסד בסעיף ההכנסות בדוח רווח והפסד. בעוד שבמקרה של אשראי מסחרי ההחלטה על גובה ההפרשה שיש לבצע היא ספציפית ונתונה בדרך כלל להחלטת הנהלת הבנק - במקרה של הלוואות לדיור התערב המפקח על הבנקים וקבע נוסחא אחידה, מחייבת. לפי נוסחא זו גודל ההפרשה נגזר אוטומטית מעומק הפיגור: מרגע שההלוואה צברה פיגור בעומק 6 (כלומר: גודל הפיגור מגיע לששה תשלומים חודשיים) -- חייב הבנק לבצע הפרשה של 8% מיתרת החוב, ולהוסיף הפרשות של 8% בגין כל גידול של 3 בעומק הפיגור.

לשיטה חשבונאית זו יש שתי השלכות ברורות: האחת, שהבנקים ניצבים בפני שעון רגולטורי מתקתק המעניש אותם (הקטנת רווחיות) אם הם אינם מצליחים לעצור את החמרת של בעיית הפיגורים. שעון זה מגביר את תחושת הדחיפות שהבנקים חשים נוכח בעיית הפיגורים ולכן את הלחץ שהם מפעילים על לווים שנקלעו לפיגור. בעיקר מתגבר הלחץ כאשר מדובר בהתגברות כוללת, מחזורית, של תופעת הפיגורים, שמקורה בגורם מקרו כלכלי - האטה כלכלית במשק, גידול בשיעור האבטלה וכו' - ואז הבנק נדרש להציג פגיעה משמעותית ברווחיותו והוא נדחק למצב שבו הוא נוקט באמצעים נמרצים לצמצום תופעת הפיגורים, לאו דווקא משיקולי הטווח הארוך.

ההשלכה השנייה היא שבכך שהשעון הרגולטורי מתבסס על עומק הפיגור - הוא מעוות את תמונת המציאות: עומק הפיגור אינו בהכרח מדד נכון לסיכון האשראי אליו חשוף הבנק, שכן יש הבדל אם כנגד החוב קיים שיעבוד של דירה שערך השוק שלה נמוך מיתרת החוב או דירה שערך השוק שלה הוא יותר מכפול מיתרת החוב. ככל שערך הביטחונות גבוה יותר ביחס לחוב – כך סיכון האשראי לבנק נמוך יותר, והבנק יכול להיות יותר רגוע במגעיו מול הלווה. לעומת זאת, ההפרשה החשבונאית הנדרשת מתבססת רק על עומק הפיגור בהלוואה, ולכן היא אינה משקפת בהכרח את סיכון האשראי בפועל והיא אינה מאפשרת לבנק להאט את קצב הסתערותו על הלווה.

יום ראשון, 18 ביולי 2010

על ההצלחה השיווקית של בנק מזרחי-טפחות

אחת התופעות המעניינות בשוק המשכנתאות הישראלי היא דירוג השחקנים: השחקן הגדול בשוק המשכנתאות הוא דווקא בנק בינוני, הרביעי בגודלו מבין הבנקים המסחריים - "בנק מזרחי-טפחות". הבנק שומר כבר שנים על מעמד זה, חרף ניסיונותיהם הכבירים של הבנקים המתחרים לגזול ממנו את הבכורה. חמש שנים לאחר ש"בנק טפחות", שהיה במשך שנים גדול הבנקים למשכנתאות, מוזג עם "בנק המזרחי המאוחד", ולמתחרים הייתה לכאורה הזדמנות לנצל את המיזוג כדי לנגוס בנתח השוק ההיסטורי של "בנק טפחות" – הדבר טרם עלה בידם. "בנק מזרחי-טפחות" הצליח לשמר את ההצלחה ההיסטורית של "בנק טפחות", למרות שהתנאים בשוק המשכנתאות השתנו לחלוטין.

רקע: העולם הישן - הבנקים למשכנתאות עד שנות ה- 90'

בראשית הייתה הממשלה. הרצון לאפשר למאות אלפי משקי הבית של העולים החדשים להגיע לבעלות פרטית על בתיהם חייב הקמת גוף אשראי שיעמיד למשקי בית אלו את האמצעים. במשק הצעיר, חסר המקורות, החיסכון הפרטי הולאם לטובת הצרכים הלאומיים. האשראי לדיור היה לכן ממקורות ממשלתיים, בתנאים שנקבעו על-ידי הממשלה ("טבלאות הסיוע"). הגוף הממשלתי שעסק בזאת היה "טפחות" – חברה ממשלתית שהיוותה זרוע משכנתאות של משרד השיכון. ברבות הימים הפך "טפחות" לבנק – עדיין בבעלות ממשלתית - ובהמשך (1981) הוא נמכר ל"בנק המזרחי המאוחד".

מתכונת הפעילות בענף המשכנתאות בשנות ה-80' הייתה שונה מזו הנוכחית: היא כללה העמדת אשראי מכספי המדינה לזכאים לסיוע שהוגדרו על-ידי משרד השיכון, וגבייה שוטפת של החזרים מהלווים לאחר מכן. בסביבה הזו פעלו "בנקים למשכנתאות" – גופי מימון ייעודיים בעלי רישיון בנקאי מוגבל, שקיבלו זיכיון מהמדינה לנהל עבורה את תכניות הסיוע לדיור. בהגדרה פורמלית גופים אלו כלל לא היו בנקים, שכן הם לא הורשו לקבל פיקדונות מהציבור. פעילותם הצטמצמה להעמדת הלוואות לדיור מכספי אחרים, בתנאים שהוכתבו על-ידי הממשלה - גודל ההלוואה, תקופת ההלוואה, שיעור הריבית, הביטחונות. בהתאם, התחרות ביניהם לא הייתה על תנאי ההלוואה ובוודאי שלא על הריבית.

המערכת האפותיקאית כללה אז 9 בנקים למשכנתאות. ששה מהם נשלטו בידי בנקים מסחריים (הבנק השולט בסוגריים): "בנק משכן" ("בנק הפועלים"), "בנק אפותיקאי כללי" ("בנק לאומי"), "בנק לפיתוח ולמשכנתאות" ("בנק דיסקונט"), "בנק עצמאות למשכנתאות ופיתוח" ו"מירב – בנק משכנתאות והשקעות" ("הבנק  הבינלאומי הראשון") ו"בנק טפחות" ("בנק המזרחי המאוחד"). שלושת האחרים היו בנקים שהשליטה בהם לא הייתה בידי קבוצות בנקאיות: "בנק אדנים למשכנתאות", "בנק ירושלים" ו-"בנק כרמל".

"בנק טפחות" היה שונה משאר הבנקים שנשלטו על-ידי בנקים מסחריים: למרות שרוב מניותיו היו בידי ”בנק המזרחי" – הוא נוהל עצמאית לחלוטין. עצמאות זו נבעה מההיסטוריה הייחודית שלו כבנק ממשלתי, ואולי גם מאסימטריה בולטת בין עוצמתה השיווקית של החברה-הבת ("בנק טפחות"), שהיה המוביל בתחום המשכנתאות ובעל מותג חזק עם נוכחות לאומית, לבין זו של החברה-האם ("בנק המזרחי המאוחד"), שהיה בנק מיגזרי קטן - החמישי בגודלו במערכת הבנקאות המסחרית.

בתחילת הדרך, "בנק טפחות" היה הבנק המוביל: מונופול ממשלתי לשעבר, בעל מותג חזק, ובעל ניסיון מקצועי ייחודי בתחום הסיוע הממשלתי לזכאים (לרבות סיוע בשכר דירה לזכאים). אבל התחרות הגיעה: בנקים מסחריים שזיהו את הרווחיות הגלומה בניהול אשראי ממשלתי השתלטו על הגופים למימון המשכנתאות ופתחו עשרות סניפים חדשים שבהם שולבה פעילות המשכנתאות. ואמנם, במהלך שנות ה- 80' ירד נתח השוק של "בנק טפחות" בהתמדה, מכ-40% לכ-25%. בשנים 1990-1991 נטל לראשונה "בנק משכן" את ההובלה, ו"בנק טפחות" הפך להיות הבנק השני בגודלו במערכת. באופק הסתמן אז מתחרה חדש על הבכורה: "בנק אפותיקאי כללי", שמאוחר יותר שינה את שמו ל"בנק לאומי למשכנתאות". בנק זה, שהיה בשליטת "בנק לאומי", היה עדיין בעל נתח שוק קטן, בוודאי יחסית לזה של החברה-האם. אבל הוא עתיד היה לשנות מציאות זו.

שנות ה- 90: רפורמות והחרפת התחרות
בתחילת שנות ה-90' השתנתה לחלוטין המציאות בתוכה פעלו הבנקים למשכנתאות. הרפורמות שהנהיגה הממשלה בשוק ההון בסוף שנות ה-80' יצרו לראשונה היצע חופשי של מקורות מימון פרטיים למשכנתאות. הממשלה ניצלה התפתחות זו והעבירה את רובו של מימון האשראי לזוגות צעירים (כולל אשראי משלים לזכאים אחרים) מתקציב המדינה אל כתפי הבנקים.

זו הייתה מהפכה. במציאות החדשה נדרשו הבנקים לגייס בעצמם מקורות למימון המשכנתאות, וכמעט מייד נוצר שוק לפיקדונות ארוכי-טווח שבו הבנקים הופיעו כקונים, והמשקיעים המוסדיים - כמוכרים. פעילות מסתעפת של ניהול נכסים והתחייבויות לטווח ארוך הולידה את הצורך בניהול סיכוני ריבית. בצד האשראי, נולד הצורך להעריך סיכוני אשראי, לתמחר אותם, ולהפלות מחיר בין לקוחות. החלה לראשונה תחרות על פלח שוק בתחום המשכנתאות, ולמכלול האמצעים המכירתיים נוסף השימוש בריבית. התחרות הפכה למורכבת יותר.

בנק טפחות חוזר להשתלט על השוק
דווקא בסביבה חדשה זו התעורר "בנק טפחות" ופתח במערכה שמטרתה לעצור את הנסיגה ההיסטורית שלו בשוק המשכנתאות. ואמנם, במהלך שנמשך כשלוש שנים הצליח "בנק טפחות" לא רק לעצור את הנסיגה אלא אפילו להשיב לעצמו את הבכורה, ונתח השוק שלו גדל והגיע לכשליש מהשוק. על עמדה זו של הובלה הצליח "בנק טפחות" לשמור לאורך מספר שנים.

ההצלחה של "בנק טפחות" להחזיר לעצמו את ההובלה לא הייתה מובנת מאליה. גם ב"בנק טפחות" עצמו היה ספק אם המהלכים שננקטו יצליחו לעצור את ההתדרדרות ההיסטורית של נתח השוק של הבנק, או שיש בהם רק כדי להאט את הנפילה. כניסתם של הבנקים המסחריים הגדולים לתחרות בתחום המשכנתאות יצרה לכאורה אפשרות שחלוקת שוק המשכנתאות תתלכד עם זו של הבנקאות הקמעונאית, והבנקים העצמאיים למשכנתאות יידחקו לשולי הזירה. הבנקים המסחריים האמינו בכך, והטילו למערכה השיווקית משאבים ניכרים: נפתחו עשרות סניפים חדשים, נעשה מאמץ להפוך את פעילות המשכנתאות לפעילות קמעונית סדירה ברמת הסניף, ומאמצי הפירסום בתחום המשכנתאות הדגישו את עוצמתם השיווקית של הבנקים המסחריים.

מנגד, ניסה "בנק טפחות" להוביל את קרב ההגנה של בנקי המשכנתאות העצמאיים. הוא ניסה לשכנע את ציבור הלווים שמדובר במוצר פיננסי ייחודי, שמקומו הטבעי אינו בסניף הבנק המסחרי. לשם כך הודגש נושא המומחיות בייעוץ משכנתאות ונעשה מאמץ לבדל את הבנק על-ידי שידרוג כוח האדם ותשתיות הסניפים והמיחשוב, השקת מוצרים פיננסיים חדשים ושיפור יכולות החיתום. כאמור, למרבה ההפתעה, המאמץ נשא פרי: "בנק טפחות" ביצר את מעמדו כבנק המוביל למשכנתאות.

גל העלייה והשפעתו על שוק המשכנתאות
התופעה הדומיננטית של שנות ה-90' בשוק המשכנתאות הייתה גלי העלייה ממדינות בריה"מ-לשעבר, והגעתם הכמעט-מיידית של לווים אלו לשוק המשכנתאות. מדובר בזעזוע: השוק הוצף בלווים, היקפי הביצוע זינקו והעומס התפעולי על המערכת היה עצום; מצד שני, מדובר היה בלווים בעייתיים, חסרי היסטוריית-אשראי ובעלי נתוני כושר השתכרות נמוכים. השאלה שעמדה אז בפני הבנקים למשכנתאות הייתה אם כדאי להם להשקיע מאמץ בפלח שוק זה. חלק מהבנקים החליטו שלא להשתתף במהלך. "בנק טפחות" לא העריך אמנם שיש לו יכולת לנצח במלחמה השיווקית על קבוצת אוכלוסייה זו, אבל החליט להתייחס לתופעה כאל הזדמנות היסטורית לבלימת נסיגתו. בדיעבד, התוצאה הייתה דרמטית: הצלחתו של "בנק טפחות" בקרב העולים הייתה מסחררת – הרבה מעבר להצלחתו בקרב קבוצות אוכלוסייה אחרות. בגלל משקלם הגבוה של העולים החדשים בשוק הדיור באותן שנים, ההצלחה הביאה לכך ש"בנק טפחות" ייצב את מעמדו כגדול הבנקים למשכנתאות למספר שנים.

העולם החדש והשינויים בהיערכות הבנקים
בעשור האחרון התחוללו תהליכים ששינו את פניו של שוק המשכנתאות בישראל. גלי העלייה דעכו, ואיתם הגיאות בשוק המשכנתאות. הסיוע הממשלתי לדיור - בעבר המנוע של שוק המשכנתאות – המשיך להתכווץ ונעלם ממרכז הבמה, ושוק המשכנתאות הפך ברובו לפרטי. דעיכת קצב העלייה יצרה התפתחות גיאוגרפית דיפרנציאלית: בעוד שבמרכז הארץ התקיים ביקוש יציב לדיור – בפריפריה דעכה פעילות הבנייה ואיתה פעילות המשכנתאות. השינוי בהרכב הביקוש פעל לרעת "בנק טפחות", שעוצמתו השיווקית התרכזה מסורתית בפריפריה ובקרב הזכאים.

פרט לשינויים אלו, חלו התפתחויות שפגעו לטווח הארוך ברווחיות הבנקים למשכנתאות. הממשלה ניצלה את שנות הגיאות כדי לצמצם בהדרגה את שיעורן של העמלות שהיא משלמת לבנקים תמורת ניהול הסיוע לזכאים. המאבק בין סוכני הביטוח לבנקים למשכנתאות הסתיים בכך שהמפקח קיצץ דרסטית את הכנסותיהם של הבנקים מתיווך בעיסקאות הביטוח סביב המשכנתאות - אחד ממקורות ההכנסה העיקריים של הבנקים למשכנתאות. ההכנסות התפעוליות של הבנקים הצטמצמו בהתמדה. התחרות החריפה בין הבנקים על השוק המתכווץ קיצצה ברווחיותם, והמירווח הפיננסי בתחום האשראי לדיור הלך ונשחק.

הבנקים הגיבו לשינויים אלו. הם סגרו סניפים, קיצצו הוצאות, והקטינו את כוח האדם המועסק. אבל במהלכים התפעוליים לא היה כדי לפצות על ירידת הרווחיות. בשלב מסוים הבנקים המסחריים החלו, כל אחד בתורו, למזג לתוכם את בנקי המשכנתאות שלהם. בתחילה היו אלו מיזוגים חלקיים, שהתמקדו באספקטים התפעוליים וניסו לשמור על העצמאות השיווקית והניהולית של גופי המשכנתאות. בהדרגה הפכו המיזוגים למלאים, לרבות מחיקת מניות מהבורסה וביטול היישויות הנפרדות של בנקי המשכנתאות.

היעלמותם של בנקים אפותיקאיים אינה תופעה ייחודית לישראל. משבר הבנקים למשכנתאות שהתחולל בארה"ב בשנות ה- 80' חיסל שם כמחצית מבנקי המשכנתאות (Saving and Loan) והעביר לראשונה את עיקר תחום המשכנתאות לבנקים המסחריים, ובבריטניה גרמה התחרות החריפה להיעלמותם של גופים ייעודיים למשכנתאות (Building Societies) והפיכתם לבנקים קמעוניים. השאלה לגבי ישראל הייתה אם הבנקים למשכנתאות ייבלעו לתוך הבנקים המסחריים, או שלחילופין הם יהוו בסיס לצמיחתם של בנקים קמעוניים. בדיעבד, התשובה ידועה: רוב הבנקים למשכנתאות מוזגו לתוך הבנקים המסחריים, גם אם התהליך טרם הושלם וקיימת עדיין עצמאות מסוימת של חלק מהבנקים למשכנתאות. בנק אחד ("בנק כרמל") סגר את שעריו. בנק אחד ("בנק ירושלים") שינה את ייעודו והפך לבנק מסחרי.

המשמעות של מיזוג פעילות המשכנתאות לתוך הבנקים המסחריים
המעבר של שוק המשכנתאות מפעילות של בנקים ייעודיים לפעילות הממוזגת לתוך הבנק המסחרי יוצר מציאות חדשה. המשכנתא איננה יותר מוצר פיננסי ייחודי, אלא עוד אחד מסל המוצרים המשווקים על-ידי הבנקאות הקמעונית. המפגש של הלווה עם הבנק אינו מפגש חד-תכליתי, כפי שהיה בעבר, אלא מדובר בקשר מתמשך ומגוון ובהיכרות ארוכת-טווח בין הלקוח והבנק. גם שיקולי הבנק בנטילת הסיכון ובקביעת הריבית אינם נגזרים מראיית העיסקה הבודדת, אלא מראיית תמונת הלקוח ומכלול פעילותו הפיננסית מול הבנק. בהתאם, יכולתו של הבנק לבצע סיבסוד צולב בין השירותים הפיננסיים שצורך הלקוח מעניקה לו דרגת חופש נוספת בקביעת תנאי ההלוואה ולכן בתחרות על הלקוחות. מעבר לכך, השתנו גם המאפיינים התפעוליים: העלות התפעולית הופחתה עקב שיתוף תשתיות וניצול יתרונות לגודל, העלות המימונית הופחתה עקב נגישות טובה יותר של הבנקים המסחריים לשוקי הכספים וההון, ומתקיימת סינרגיה של המאמץ השיווקי והמכירתי.

גודל הניצחון של "בנק מזרחי-טפחות"
בשנת 2005 מוזגו "בנק טפחות" ו"בנק המזרחי" לתוך "מזרחי-טפחות". הנימוקים שניתנו למיזוג היו חיסכון תפעולי וניסיון למנף את הצלחתו השיווקית של "בנק טפחות" להשגת לקוחות קמעוניים לבנק הממוזג. הסיכון שיצר המיזוג היה ברור: המותג המוביל שיצר "בנק טפחות" לאורך השנים היה עכשיו בסכנה של פגיעה - מיזוג פעילות המשכנתאות לתוך בנק מסחרי היה אמור להיות כרוך באובדן מסוים של המיקוד הניהולי והשיווקי, ואיתו מן הסתם פגיעה במותג החזק שהיה לבנק המשכנתאות. בפרט היה במיזוג כדי לנטרל בהדרגה יתרון תחרותי שהבנק האמין שהיה לו: מומחיות בשוק המשכנתאות, פרי התמחות רבת-שנים.

בעולם שבו פעילות המשכנתאות היא אחת מהפעילויות הקמעוניות של בנק מסחרי ולא מוצר ייחודי המיוצר על-ידי בנקים ייעודיים, סביר שחלוקת השוק בין המתחרים תתלכד במהלך הזמן עם חלוקת השוק הקמעוני. בהתאם, מאחר שנתח השוק הקמעוני של ”בנק מזרחי-טפחות" היה 6-8% - סביר היה לצפות שנתח השוק שלו בשוק המשכנתאות ירד בהדרגה מ-30% ויגיע גם הוא ל- 6-8%. המשמעות הייתה ש"בנק מזרחי-טפחות" יאבד בהדרגה את ההובלה בשוק המשכנתאות וירד להיות הרביעי בגודלו בשוק. לכאורה, זוהי תוצאה בלתי נמנעת של המיזוג: מרגע שכל הבנקים פועלים באותה תפיסה אסטרטגית והופכים את תחום המשכנתאות לעוד מוצר פיננסי המצוי על מדפיהם – גורל פעילות המשכנתאות יהיה כגורל הפעילות הקמעונאית של כל בנק. אין שום נימוק תיאורטי לשיווי משקל אחר: אין יותר מיקוד ניהולי במשכנתאות, אין סיכוי לשמר לאורך זמן את המותג ההיסטורי, אין עוד בסיס לטענה על מקצועיות חריגה בתחום המשכנתאות, ואין ל"מזרחי-טפחות" נגישות גבוהה יותר לשוקי ההון מאשר לבנקים אחרים. גם תחומי ההצטיינות ההיסטוריים של בנק טפחות אינם רלוונטיים כיום: רוב האשראי ניתן כיום במרכז הארץ ולא בפריפריה, ואוכלוסיית הזכאים לסיוע ממשלתי הצטמצמה מאד.

וכאן מגיעה ההפתעה הגדולה: חמש שנים לאחר המיזוג, בעולם תחרותי שבו לכאורה אין לו עוד יתרון אסטרטגי בר-קיימא – "מזרחי-טפחות" עדיין שולט בשוק המשכנתאות. למרות שינויים קלים משנה לשנה, הוא הצליח לשמור על מיקומו כבנק המוביל בתחום המשכנתאות, מבלי לאבד את נתח השוק שהשיג בשנים שבהן פעל כבנק ייעודי, בסביבה תחרותית שהייתה יותר נוחה לו.

מהו סוד ההצלחה של "בנק מזרחי-טפחות"?
הגענו לשאלה המעניינת ברשימה זו: מהו סודו של "מזרחי-טפחות", שאיפשר לו לשמור על עמדת הבנק המוביל בתחום המשכנתאות למרות שהמציאות שבה פעל ובה הצליח בזמנו השתנתה לחלוטין? כיצד הבנק הרביעי בגודלו במערכת מצליח לאורך זמן להיות הבנק המוביל בתחום המשכנתאות, וזאת כאשר חוקי המשחק החלים עליו זהים לחלוטין לאלו החלים על מתחריו? איך, במלחמת ריביות קיצונית שרוקנה את פעילות המשכנתאות מרווחיות, מצליח בנק אחד לנצח ברציפות את מתחריו למרות שאין לו לכאורה שום יתרון אסטרטגי שיסביר זאת? כיצד יכול מזרחי-טפחות לחזור מידי שנה בשנה על ההצלחה לתת הלוואות משכנתא ללקוחות קמעוניים של בנקים מסחריים אחרים? כיצד קורה הדבר שהמתחרים אינם מצליחים להגיע להישגים לטווח ארוך למרות שהם נוקטים מידי פעם באמצעים דרסטיים להשגת הצלחות זמניות בשוק המשכנתאות? אם עד עתה תיארנו עובדות, אולי אפילו גירסה הנגועה בפרשנות אישית – עכשיו הרגע להבנת הסיבות. עכשיו הרגע לניתוח אסטרטגי, ליצירתיות, לפיענוח הקוד הגנטי.

צר לי לאכזב אתכם: אין לי כוונה לעסוק בכך. זוהי שאלה שאני משאיר למשתתפים בשוק המשכנתאות, וכולם צריכים להציע לה תשובות: "מזרחי-טפחות" - כדי לנסות לשמר את ההצלחה; המתחרים האחרים – כדי לאמץ דרך שתאפשר להם לשנות את המצב. המתחרים אינם יכולים לקבל את הדירוג הנוכחי כגזירה משמיים: הם צריכים למצוא הסבר לכך שהם לא הצליחו לממש את עוצמתם הקמעונית גם בתחום המשכנתאות.

יום ראשון, 11 ביולי 2010

נסיונות חקיקה לחילוץ לווי משכנתאות בקליפורניה

בכתבה שהתפרסמה בעיתון "ניו-יורק טיימס" לפני כשבועיים מתואר המאבק הפוליטי המתקיים בקליפורניה על גורלם של לווים שהגיעו לחדלות-פירעון, ושהגיעו למצב של הון עצמי שלילי: ערך ביתם, שירד במשבר האחרון, נמוך מחוב המשכנתא שלהם. לפי מקור שמצטט העיתון, כשליש ממשקי הבית של קליפורניה – למעלה משני מיליון משקי בית - נמצאים במצב זה (ברחבי ארה"ב נמצאו במצב זה למעלה מ-11 מיליון משקי בית בסוף הרביע הראשון של 2010 - תוספת של חצי מיליון משקי בית תוך חצי שנה, לפי דיווחי חברת המחקר CoreLogic).

הוויכוח הוא בין הבנקאים לבין אנשי ענף הנדל"ן. הבנקאים טוענים שהלווים צריכים להיות אחראים להתחייבויות שנטלו, ולשאת בגורל השקעתם שכשלה. אנשי ענף הנדל"ן טוענים שלווים שאיבדו את ביתם אינם צריכים להיקלע למצב שהם הופכים לאסירים בבתיהם ואינם יכולים לעזוב אותם ולהמשיך בחייהם. הצדדים מייצגים אינטרסים מנוגדים: הבנקאים רוצים להציל מה שניתן מהלוואות המשכנתא שנתנו, גם אם לצורך זאת עליהם לגרור את הלווים לבתי המשפט למשך מספר שנים; אנשי ענף הנדל"ן רוצים למנוע קיפאון ארוך-טווח של הענף: הם רוצים שהלווים שכשלו ישחררו את הבתים וימשיכו בדרכם, והבתים יימכרו במחירי שוק לקונים אחרים. הוויכוח אינו רק מאבק אידיאולוגי על דעת קהל: הצעת חוק המגדירה מחדש את מחויבויותיו של הלווה נמצאת בדיונים, לאחר שעברה כבר אישור בסנט של קליפורניה בתחילת חודש יוני. מדינות אחרות שנפגעו בצורה קיצונית ממשבר הנדל"ן עשויות לחקות את קליפורניה.

את השאלות העקרוניות פגשנו כבר ברשימות קודמות בבלוג זה (ראו רשימות בתאריכים 28.11.09, 4.1.10, 2.3.10, ו- 9.5.10). בחלק ממדינות ארה"ב נהוגות הלוואות Non-Recourse, שהן הלוואות בהן יש ללווה אופציה לסלק את יתרת החוב על-ידי כך שהוא מעביר לידי הנושה את הזכויות על הבית ששימש כבטוחה להלוואה, ובכך נמחק חובו. במקרה המתואר בכתבה הניסיון הוא לייצר אופציה זו בדיעבד, למרות שהיא לא הייתה קיימת בעת מתן ההלוואה, ולהחיל שינוי זה על כלל הלווים שנקלעו למצב זה. הסיבות המוסריות לסיוע ללווים הן שמדובר בירידת מחירי בתים שלא הייתה כמותה כ-75 שנים, מאז השפל הגדול שהתפתח בעקבות המשבר הפיננסי של 1929, ושהמלווים היו אגרסיביים מידי בשנים האחרונות (קיים אפילו שימוש במונח "מלווים טורפים" – Predator Lenders) ודחפו את הלווים שלא בטובתם לעיסקאות נדל"ן יקרות וממונפות בצורה קיצונית כשהם מנסים בכך להגדיל את היקף האשראי שהם נותנים. בעיקר עודדו הבנקים את הלווים להשתמש בבתיהם כבטוחה להלוואות צרכניות (Home Equity Loans), מנגנון שאיפשר למשקי הבית בארה"ב לקיים לאורך זמן רמת צריכה שמעבר לרמת הכנסתם וכתוצאה מכך לצבור חובות גדולים.

מנגד, הטענות הן בדרך כלל שיש בחקיקה החדשה מתן פרס ללווים שנטלו הימור מסוכן, והחילוץ של לווים אלו ייעשה על חשבונם של משלמי המיסים האחרים. אי-נטילת אחריות לתוצאות נחשב חינוך גרוע בתרבות הקפיטליסטית.

הנוסח הראשון של החוק הציע להבחין בשימוש שנעשה בהלוואות. ההבחנה שהוצעה היא בין מי שכספי הלוואות המשכנתא שנטל שימשו לרכישת הבית או להשקעה בו, לבין מי שהשתמש בכספי ההלוואה למטרות שאינן קשורות בבית (שימושים צרכניים, הלוואות מסחריות וכו'). הצעת החוק הייתה להגן על הראשון ולתת לו אופציה לבטל את חובו על-ידי העברת זכויותיו בנכס לידי הנושה, אבל לא להגן על השני. בסופו של דבר אושרה גירסה מרוככת של ההצעה: הלווה יהיה מוגן רק לגבי החלק המקורי של ההלוואה, אבל לא יהיה מוגן לגבי אשראי נוסף שקיבל כנגד מישכון הבית.

יום שני, 5 ביולי 2010

ערבות אישית בהלוואות משכנתא: סיכום וכמה הערות

רשימה זו מסכמת שלוש רשימות קודמות בנושא הערבות האישית בהלוואות משכנתא שפורסמו בבלוג זה ברציפות. מובאים כאן עיקרי הדברים, כמה מסקנות ודעה אישית. כל מי שרוצה לקרוא את השתלשלות האירועים והפירוט המלא שלהם (לרבות ההערות המצויינות של קוראים שכתבו תגובות לרשימות) - מוזמן לפנות לשלושת הרשימות הקודמות.

הבעיה של רישום זכויות במקרקעין
בישראל הצעירה, בה החליטה הממשלה לעודד רכישת דיור למגורים עצמיים על-ידי שדרות אוכלוסייה רחבות, הייתה בעיה: מערכת רישום הזכויות במקרקעין הייתה בחיתוליה ורוב הדירות לא היו רשומות באופן סביר. מצב כזה אינו בלתי אפשרי בעולם סטטי, שבו בעלי הבתים גרים בבתיהם מדורי-דורות ואין מסחר בזכויות במקרקעין. אלא שבישראל היה מדובר על הצורך לקלוט עלייה המונית ולספק לה דיור, וההעדפה הייתה שמשקי הבית יגיעו לבעלות עצמית על דירות המגורים. העדר רישום סביר של זכויות במקרקעין בלם את התפתחותה של הבעלות הפרטית על בתים בגלל הצורך להישען על מימון מהמערכת הפיננסית, כיון שמערכת אשראי לדיור דורשת מישכון של הזכויות בנכס כבטוחה להלוואה. בייחוד חשוב הדבר כשמדובר במערכת פיננסית פרטית (להבדיל מאשראי ממשלתי).

הערבות האישית כפתרון
התחליף למישכון הדירות שאומץ בישראל הוא הערבות האישית. המנגנון פעל כך: הלווה נדרש להמציא לבנק חמישה אנשים בעלי הכנסות סבירות, רובם מקירבה מדרגה ראשונה ללווה, שיערבו אישית להחזר החוב. הערבות הייתה טוטלית: במקרה שהלווה לא עמד בתשלומי המשכנתא הבנק היה רשאי לפנות לכל אחד מהערבים ולדרוש ממנו "להיכנס לנעלי הלווה" – לעמוד בעצמו בלוח התשלומים לגביו התחייב הלווה. מדובר, אם כן, במערכת אפותיקאית (הלוואות לדיור) שבה בסיס הביטחונות אינו נכסים אלא ערבויות אישיות.

השלכות השימוש בערבות אישית
המערכת פעלה באופן תקין. היא איפשרה למדינה להגיע להישגים מרשימים בתחומי הבנייה והאיכלוס גם ללא שבעיית רישום הזכויות במקרקעין נפתרה. ישראל "חיה עם הבעייה", ממש כפי שהמצאת ההצמדה למדד בשנות ה-70' איפשרה לישראל "לחיות עם האינפלציה".  שיטה זו אפילו יצרה כמה יתרונות: ניתן היה להעמיד אשראי גם לנכסים בעייתיים (רכישת זכויות "דמי מפתח", בנייה ביישובים שאין לגביהם רישום בעלות מוסדר, הרחבות בנייה בבתים שאין לגביהם חלוקת זכויות, וכו'), פשט ההרגל הייחודי של העמדת אשראי בנקאי לצורך רכישת דירה "על הנייר" (כלומר: הלוואה המשמשת למעשה למימון הבנייה, כאשר אין עדיין נכס רשום הניתן לשיעבוד), וניתן אשראי גם לקבוצות אוכלוסייה פחות-מבוססות (לרבות אוכלוסיית מצוקה) – כל זאת תוך שמירה מפתיעה על איכות האשראי (רמה נמוכה של פיגורים). הצלחת השיטה הביאה לכך שהבנקים נשענו בעיקר על הערבים – הן בהחלטות האשראי והן בגביית החוב במקרים של חדלות-פירעון.

דעיכת מודל הערבות
הפרטת מערכת המשכנתאות והגיאות הכלכלית של שנות ה- 90' הביאה לשוק המשכנתאות אוכלוסייה חדשה, מבוססת, שלא נראתה בעבר בשוק המשכנתאות. השימוש באשראי לשיפור הדיור ולהשקעה בדיור הפך לאופציה לגיטימית בקרב מעמד הביניים וההתייחסות הערכית למינוף פיננסי השתנתה. התחרות בין הבנקים על האוכלוסייה המבוססת הביאה לשיפור ביכולת הערכת הסיכונים ובגמישות לגבי הדרישה להמצאת ערבים. גם לגבי עולים חדשים הסכימה המדינה להקל על הדרישות לערבים. ואז הגיע התיקון לחוק הערבות, ששלל מהבנקים יכולת להישען על ערבים אישיים כבטוחה עיקרית והגביל את ערבותם.

התיקון לחוק הערבות והשלכותיו
התיקון שהוכנס לחוק הערבות בשנת 1992 הביא לשינויים דרמטיים באופיו של שוק המשכנתאות, גם אם חלקם לא התרחשו מייד: פחתה נכונותם של הבנקים להעמיד אשראי במקרים גבוליים, קטנו שיעורי המימון המקסימליים, הבנקים פיתחו יכולת להערכת סיכוני אשראי ולדירוג סיכוני לווים, נוצרה אפליית מחיר לרעת קבוצות אוכלוסייה חלשות ותושבי פריפריה ("פרמיית סיכון"), נוצר ביטוח משכנתאות פרטי שגובה תוספת מחיר ("פרמיית ביטוח אשראי") בעיקר מקבוצות אוכלוסייה חלשות, וקודמו תהליכים חוקיים להגברת רישום הזכויות במקרקעין.

האם תיקון חברתי?
התערבות המחוקק זכתה (למרבה החוצפה) לכותרות חיוביות ולקבלת פנים של חקיקה חברתית. בפועל, הגבלת יכולתם של הבנקים להישען על ערבות אישית פגעה בעיקר ביכולתה של האוכלוסייה החלשה לגייס אשראי כדי להגיע לבעלות על דיור: היא הקטינה את נגישותן של קבוצות אוכלוסייה אלו  לאשראי, הקטינה את שיעורי המימון (היחס בין גודל ההלוואה לערך הנכס) ולכן הגדילה את הדרישה להון עצמי ברכישת הדירות, הפלתה לרעה  קבוצות אוכלוסיה חלשות על-ידי ייקור דיפרנציאלי של האשראי והטלת עלות בגין ביטוח אשראי פרטי. מעבר לכל ההשפעות על מתן אשראי, נוצרה מציאות חדשה בתחום הגבייה: אי היכולת לפנות לערבים לפני שמוצו הצעדים נגד הלווים הכריחה את הבנקים "להסיר את הכפפות" ולפעול ביתר אגרסיביות נגד לווים שנקלעו לקשיים, לרבות פינויים מדירותיהם ומכירת דירותיהם במחיר נמוך שיחסל את ההון העצמי שצברו במהלך השנים.

זיהוי הנפגעים
הקורבנות הפוטנציאליים של התיקון לחוק היו צריכים לקום ולזעוק כנגדו. תושבי יישובים ערביים שאינם יכולים לקבל אשראי פרטי בגלל רישום בעייתי של מקרקעין היו צריכים לדרוש שימשיכו לכבד את יכולתם להמציא ערבים אישיים; זוגות צעירים שיש להם צורך בשיעורי מימון גבוהים בגלל חוסר בהון עצמי היו צריכים להילחם על זכותם לקבל הלוואות בשיעורי מימון גבוהים (אפילו של 95%), כשהם ממציאים לבנקים ערבויות אישיות של קרובי משפחה מבוססים; תושבי עיירות הפיתוח והיישובים שמעבר לקו הירוק ובעלי הכנסות נמוכות היו צריכים לזעוק על כך שהם נדרשים לשלם ריבית גבוהה יותר בהלוואות פרטיות ופרמיית ביטוח גם בהלוואות מכספי הציבור; לווים שנקלעו לקשיים היו צריכים להתמרמר על כך שהבנקים מנהלים נגדם מלחמת בזק לפינויים מדירותיהם בטענה שאין להם אמצעים אלטרנטיביים להגן על עצמם, כמו אלו שהיו כשמערכת נשענה על ערבים אישיים.

אף אחד לא קם. האירוע כולו נתפס כמערכה ציבורית נגד רשעותם של הבנקים. התיקון לחוק נרשם כהצלחה צרכנית.

מה נותר לעשות?
קיימות קבוצות אוכלוסייה שזכו בעבר לסיוע מוגבר ברכישת דירה והמצב החוקי הנוכחי פגע בסיוע זה. קיימות קבוצות אוכלוסייה שהמצב הנוכחי מקשה עליהן להגיע בכוחות עצמן לרכישת דיור. מי שמחפש דרך לסייע לקבוצות אוכלוסייה בעייתיות להגיע לדיור בבעלותו אינו יכול לקבל את הטענה שעלינו לתת לכוחות השוק לעשות את שלהם: כוחות השוק לא יאפשרו להם להגיע לדיור בבעלות. לפני שנעביר את האחריות לפיתרון הבעייה לכתפי הממשלה ולכיס הציבורי, כדאי שנשאל אם יש משהו שיכולנו לעשות שהיה מסייע לפחות לחלק מחסרי הדיור להגיע לדיור בכוחות עצמם. התשובה, לדעתי, היא שיש לאפשר ללווים ולבנקים להישען על ערבות אישית בלתי מוגבלת כבטוחה נוספת במקרים שבהם הבנקים היו מסרבים להעמיד אשראי או שהיו מגבילים את שיעור המימון או שהיו דורשים פרמיית סיכון גבוהה או ביטוח משכנתא. מניעת השימוש בערבים אישיים כאלו היא פגיעה ישירה בלווים אלו. את הפנייה יש להפנות למי שמנע: לרשות המחוקקת.

חידה
ונותרה עוד חידה אחת סביב חוק הערבות. התיקון לחוק הערבות לא חל על כל ההלוואות: הוא חל רק על הלוואות לדיור, שסכומן אינו עולה על גודל הקבוע בחוק ומתעדכן מעת-לעת. למיטב ידיעתי מדובר כיום בסכום הנמוך מ- 700 אלף ₪; הלוואות בסכום העולה על גודל זה אינן כפופות להגבלת חוק הערבות, והערבים האישיים להלוואות אלו אינם ערבים מוגבלים כהגדרת החוק.  אם כך, יכול הבנק לכאורה להישען על ערבים אישיים שאינם מוגנים על-ידי החוק בכל מקרה של הלוואה שאינה לדיור או בהלוואה מעל לסכום הקבוע בחוק. לו פעלו הבנקים כך, הם היו יכולים להעמיד אשראי תוך הישענות אפשרית על ערבים אישיים במקרים שבהם יש להם ספק לגבי חוסנו של הלווה או טיב השיעבוד של הנכס. הם יכלו לחשוש פחות ולהגדיל את שיעורי המימון שהם מעמידים מבלי להשתמש בביטוח חיצוני של משכנתאות. מדוע הם אינם עושים זאת? אינני יודע את התשובה.

יום חמישי, 1 ביולי 2010

ערבות אישית בהלוואות משכנתא: ג. סוף עידן הערבות האישית - התיקון לחוק הערבות (1992) והשלכותיו

רשימה זו היא פרק שלישי ברשימה שעוסקת בסוגיית הערבים האישיים בשוק המשכנתאות בישראל. זוהי תופעה ייחודית לישראל, שחשיבותה פחתה והלכה ככל ששוק המשכנתאות הפרטי התחזק. למרות זאת, היא נותרה אמצעי חשוב לחיזוק מעמדם של לווים בעלי מאפיינים סוציו-כלכליים חלשים או כאלו הרוכשים דירה בעלת מאפיינים בעייתיים. התערבות פוליטית בוטה הכניסה כרעם ביום בהיר תיקון בחוק הערבות - תיקון מרחיק לכת, שתחולתו רטרואקטיבית, והוא שינה את מפת הסיוע לדיור בישראל.

התיקון מתקבל
בשנת 1992 קיבלה הכנסת את התיקון לחוק הערבות. מטרת התיקון הייתה להגן על הערבים האישיים מפני הבנקים, אבל תוצאתה הייתה הרבה יותר מרחיקת לכת: חיסול בפועל של שיטת הערבות האישית, ואיתה שינוי מפת הנהנים מאשראי לרכישת דיור.

לפי התיקון, הבנקים נדרשו במקרה של חדלות-פירעון של לווה למצות תחילה את כל האמצעים עם הלווה והנכס לפני שיוכלו לנקוט בצעדים כנגד הערב. מבחינת הבנקים, הערבות הפכה בכך להיות ביטחון אחרון: הבנקים הורשו לפנות לערב רק לאחר שההליכים נגד הלווה והנכס הסתיימו ונותר חוב לאחר מימוש הדירה. פרט לכך, ערבותו של כל ערב הוגבלה מעתה לחלקו היחסי: לא ניתן עוד לדרוש מערב יחיד לכסות את מלוא החוב הנותר. התיקון הביא בפועל לחיסול כמעט מלא, בתוך כשנתיים, של ההישענות על ערבים אישיים בהלוואות משכנתא.

מדוע בכלל ננקטה יוזמה פוליטית זו? ההשערה שלי היא שהמשקעים המצטברים של מאבקם הציבורי של  "נפגעי המשכנתאות" והשימוש הנמרץ מידי של הבנקים בלחץ על ערבים אישיים כדי להביא לפירעון חובות של לווים שהסתבכו (לרבות "הלוואות השיפוצים") הגבירו בתודעת הציבור את השימוש בערבים ויצרו התנגדות כלפיה. העיתונות נקטה עמדה, והתגייסה: התרבו הדיווחים על ערבים שנפלו קורבן לשיטה - ערבים תמימים, שנתנו ערבות לקרוב משפחה או חבר, ונדרשו על-ידי הבנקים לפרוע את חובו של הלווה שנקלע לחדלות-פירעון בלא שהבנקים היפנו דרישות מקבילות כלפי הלווה.

ישנם, כמו תמיד, עוד צדדים לסיפור, אבל הבנקים נכנסו למיגננה לא אפקטיבית, שלא זכתה לתמיכה ציבורית. העובדה ששיטת הערבויות האישיות הפכה למנהג מדינה (לרבות ערבויות "צולבות" בין חברים) הביאה לכך שקבוצות אוכלוסייה רחבות חשו מאוימות על-ידי התנהגותם של הבנקים. מאמציהם של הבנקים להחזר ההלוואה על-ידי מימוש התחייבויותיהם של הערבים הוקעו כמנהג ציני ואלים של הבנקים. הסיפורים שהוצגו היו של לווים המתכחשים לחובם ומותירים את הערבים להלוואותיהם להתמודד לבדם מול הבנקים. הועלתה דרישה לפעול להגבלת כוחם של הבנקים לפעול כנגד הערבים.

נקודה מעניינת הייתה גיוס התמיכה למהלך דווקא בקרב השכבות המבוססות. היסטורית, רוב האשראי בישראל ניתן לשכבות אוכלוסייה לא-מבוססות ולתושבי הפריפריה. לעומת זאת, הסיפורים האישיים שסופרו כדי לגייס תמיכה למהלך בקרב האוכלוסייה המבוססת היו על לווים-נוכלים שמסרבים לפרוע את חובותיהם, ממשיכים להתגורר בווילות ולנסוע במכוניות מרצדס, בעוד שהערבים האומללים נרדפים על-ידי עורכי הדין של הבנקים. סיפורים צבעוניים אלו היו הפוכים מן הסתם לפרופילים המקובלים של לווים וערבים.

למרות שהיוזמה לתיקון החוק נתפסה כאיום על כלל מערכת האשראי לדיור ובעיקר על הסיוע הממשלתי לדיור, לא ננקטו צעדים ממשיים על-ידי הגורמים המוסמכים לנסות לבלום את היוזמה הפוליטית. הבעיה לא הייתה אי-ידיעה על עצם היוזמה הפוליטית – זו הייתה מרוחה על דפי העיתונים במשך מספר חודשים – אלא טעות בזיהוי עוצמתו הפוליטית של המהלך ואי-הבנה של מידת הנזק שתיגרם למערכת המשכנתאות. משרד האוצר לא ייחס בשעתו סיכוי ממשי לכך שהיוזמה הפוליטית תתקבל, ולא הכין התנגדות מתאימה למהלך שאיים לשמוט בן-לילה את תשתית הביטחונות הקיימת לסיוע לדיור. גם המפקח על הבנקים לא השמיע את קולו, למרות שהתיקון המוצע לחוק כלל קיצוץ מרחיק לכת בטיב הביטחונות של הבנקים בהלוואות משכנתא. בגלל חוסר עירנותם של כל הגורמים התקבל התיקון לחוק בקלות וללא קרב ממשי, תוך שהוא מוצג בציבור כהישג חברתי-מוסרי - ניצחון של "בני האור" - שמסלק את האיום של הבנקים מהמציאות היומיומית של משקי הבית.

אבל הנקודה המעניינת הייתה שהתיקון שהתקבל באפריל 1992 קבע שהוא יוחל רטרואקטיבית, במלאת שנה לקבלתו, על כל החוב הקיים: הבנקים לא יוכלו לדרוש מהערבים להלוואות קיימות לעמוד בתנאי הערבות עליהם הם חתומים, והערבות שלהם תהפוך למוגבלת לפי התיקון לחוק. המשמעות הייתה שיש לתיקון שהתקבל שתי השפעות נפרדות: מיידית, הבנקים נדרשו לגבש מדיניות אשראי לגבי העמדת הלוואות חדשות, שתיקח בחשבון את העובדה שיכולתם להישען על ערבים אישיים נפגעה משמעותית; כעבור שנה, נגזר עליהם לאבד מכוחם לגבות את החוב מערבים אישיים גם בהלוואות שניתנו לפני קבלת התיקון לחוק.

השלכות התיקון לחוק הערבות
הגבלת יכולתםשל הבנקים להישען על ערבים אישיים להחזר החוב יוצרת שתי השפעות: א) כל עוד לא ננקטו פעולות חוקיות מפצות, המגבירות את יכולת הגבייה מהלווה (יכולת מוכחת לפינוי לווים מבתיהם, תפיסת הבתים ומכירתם) – סיכון האשראי של כל הלווים עולה. ההשפעה הצפויה מיידית היא לכן הקשחת הקריטריונים למתן אשראי וצמצום נכונותם של הבנקים למתן אשראי; ב) אם במציאות הקודמת איכות הלווים ויכולת מימוש הדירה היו פחות חשובים בגלל החיזוק שסיפקו ערבים אישיים - כעת "המטרייה האווירית" סולקה והלווים נחשפים לעינם הביקורתית של הבנקים: הבנקים צריכים לגבש מדיניות אשראי הנשענת על הערכה משופרת של טיב הלווה ויכולת ההחזר שלו ועל הערכה מציאותית של יכולת פירעון החוב על-ידי מכירת הנכס.

שתי ההשפעות הנ"ל אכן התרחשו. הבנקים הקשיחו מיידית את הקריטריונים למתן אשראי. לווים שיכלו מקודם לעמוד בדרישות הבנקים ולקבל אשראי לרכישת דירה – לא עמדו עוד בדרישות הבנק. הפגיעה הייתה בעיקר בלווים בעלי מאפיינים סוציו-כלכליים נמוכים ובכאלה הזקוקים להלוואות עם שיעור מימון גבוה. בנוסף, הבנקים נאלצו להגדיר לעצמם במהירות סולם לצורך דירוג סיכוני לווה. הם ניסחו לעצמם כללים חדשים, לרוב אינטואיטיביים (לא הייתה בנמצא סטטיסטיקה שתתמוך אמפירית בדירוג מעין זה), להערכת כושר החזר של לווה ולהערכת יכולת המימוש של הנכס. נוצרה היררכיה של הלוואות מבחינת סיכון אשראי. רוכשי דירות בפריפריה, רוכשי דירות ב"דמי מפתח", תושבי יישובים חקלאיים ומיעוטים סומנו מייד כבעלי סיכון גבוה.

צמצום נכונותם של הבנקים להעמיד אשראי ואפלייתם לרעה של לווים מסויימים גרמו לכך שהממשלה נאלצה לחזור למימון הלוואות לאותם לווים שהבנקים לא הסכימו עוד להעמיד להם הלוואות פרטיות. לשם כך הוקצו בן-לילה תקציבים ממשלתיים מיוחדים. מעבר לכך, הונח הבסיס לאפליית מחיר לרעת הלווים הפחות-מבוססים: הבנקים החלו להציע הלוואות בשיעורי ריבית אטרקטיביים ללווים "טובים" ושיעורי ריבית פחות אטרקטיביים ללווים פחות טובים. הפרש זה הוצדק בתואנה שהוא משקף "פרמיית סיכון" – תוספת ריבית המשקפת עלות אמיתית שנגרמת לבנקים בשל תוספת הסיכון.

התיקון לחוק הערבות גרם לכן לאפליית-מחיר גלויה של השכבות הפחות-מבוססות. אפליית המחיר היא אמנם תוצר טבעי של פעולת שווקים חופשיים, אבל היא אינה לגיטימית מבחינה חברתית בחברה ששואפת לעודד קבוצות אוכלוסייה חלשות-יחסית להגיע לדירה בבעלותן. המשמעות היא שהממשלה מתנערת ממדיניותה ההיסטורית לחתור לשוויון הזדמנויות: האוכלוסיות המבוססות משלמות ריבית נמוכה יותר.

היווצרות ביטוח המשכנתאות הפרטי
הצורך המובן של הבנקים להעריך ולגדר את סיכוני האשראי שלהם, שגברו בעקבות התיקון לחוק הערבות, הביא לכניסתו לשוק המשכנתאות של גורם חדש: ביטוח משכנתאות. חברה פרטית שהוקמה באותה תקופה בישראל הציעה לבנקים לספק להם ביטוח אשראי להלוואות עם שיעור מימון גבוה, כשעלות הביטוח מוטלת על הלווה. פרט לעצם גידורו של סיכון האשראי, תועלת נוספת שיש לבנקים מהשימוש בביטוח אשראי היא הקטנת דרישות ההון הרגולטורי: המפקח על הבנקים התיר לבנקים להחזיק הון רגולטורי נמוך יותר בהלוואות שיש להן ביטוח משכנתאות. הביטוח הוקם לכאורה במתכונת של ביטוח פרטי של משכנתאות הקיים בארה"ב, אלא שלמעשה לא קיים ביטוח אשראי בבנקאות האמריקנית ומדובר בבלבול מושגים.

לווים המבקשים כיום הלוואה בשיעור מימון גבוה, או כאלה שפרופיל הסיכון שלהם גבוה-יחסית, מופנים על-ידי הבנק המלווה לחברה לביטוח משכנתאות לרכוש על חשבונם ביטוח אשראי. החלטות שקיבל משרד האוצר שנה לאחר שהוכנס התיקון לחוק הערבים גרמו לכך שגם ההלוואות הממשלתיות מבוטחות על-ידי החברה הפרטית לביטוח אשראי, על חשבונו של הלווה. המשמעות היא שלווים בעלי מאפיינים סוציו-כלכליים נמוכים נדרשים לשלם גם פרמיית סיכון גבוהה וגם פרמייה נוספת לחברה לביטוח משכנתאות, בעוד שלווים בעלי מאפיינים סוציו-כלכליים גבוהים נהנים מפרמיית סיכון נמוכה ואינם נדרשים כלל לבטח את המשכנתא. דרישה זו היא רגרסיבית: היא מייקרת את האשראי (הממשלתי!) דווקא לבעלי הכנסות נמוכות. יש בכך סתירה למדיניותה ההיסטורית של הממשלה, שהייתה פרוגרסיבית ושאפה לתת הזדמנות שווה לכלל האוכלוסייה.

הנזק מהתיקון לחוק הערבות
ראינו שקבוצות אוכלוסייה מבוססות לא נפגעו על-ידי התיקון לחוק הערבות: קבוצות אלו יכלו לפני התיקון ויכלו גם אחרי שהתקבל לקבל הלוואות ללא צורך בהמצאת ערבות אישית וללא צורך בתשלום פרמיית ביטוח. לעומתן, קבוצות אוכלוסייה אחרות – בעלי הכנסות נמוכות, נוטלי הלוואות בשיעור מימון גבוה, רוכשי דירות בפריפריה – יכלו בעבר להניח את דעתו של הבנק על-ידי כך שהמציאו ערבים מבוססים שערבו להלוואתם; התיקון לחוק הערבות הפחית את חשיבותה של הערבות האישית ולכן הם נדרשים כיום כיום לשלם לבנקים ריבית גבוהה יותר ("פרמיית סיכון"), ובחלק מהמקרים גם לשלם פרמיית ביטוח לחברה הפרטית. אלו הם הנפגעים הישירים של היוזמה לתיקון חוק הערבות, שקידומה בציבור שיווה לה מסר של תיקון חברתי. שאלה מעניינת היא כיצד עובדות אלו חמקו מעיניהם של האירגונים והפרלמנטרים החברתיים.

קשה לעקוף את הוראות חוק הערבות. קיימים מצבים בהם הוא כמעט מונע את יכולתם של לווים לקבל הלוואות לרכישת דיור: הלוואות בשיעור מימון גבוה שהבנקים מסרבים להעמיד, הלוואות במגזר הכפרי הערבי שם רישום המקרקעין חלקי או אינו קיים, הלוואות ללווים בעלי פרופיל נמוך במיוחד. לפני התיקון לחוק הערבות יכול היה הבנק להחמיר בבדיקת הערבים בהלוואות בעייתיות, לאור הבנתו שבגלל חולשת הלווה הוא נשען בעיקר על הערבים בהחלטת האשראי. לאחר התיקון המצב שונה: הבנק אינו רשאי לכרות חוזה שבו הערבים מסכימים מרצונם לקבל עליהם מחויבויות מעבר למה שהחוק מתיר.

עקיפה מסוכנת
מאחר שהבנקים רצו להעמיד אשראי גם ללווים שלא עמדו בקריטריונים במקובלים, הם חיפשו תחליפים לערבות האישית. במקרים שבהם בנקים היו מעוניינים להעמיד אשראי ללווה בעל פרופיל אשראי נמוך הם ניסו לבצע עקיפה של מיגבלות חוק הערבות ולהכניס למישוואה "ערב בתחפושת". הרעיון של הבנקים היה להוסיף לחוזה ההלוואה לווה נוסף: בדרך-כלל אב או בן, שנתוניהם כלווים טובים מספיק כדי שהבנק יסכים להעמיד את האשראי. שיטה זו מקובלת בעיקר בקרב אנשי העדה החרדית, שם הכנסתם של בני הזוג נמוכה מכדי לעמוד בקריטריונים של הבנק ולכן הוריהם (או אחד מהם) נכנסים להסכם ההלוואה כלווה נוסף.

הבעיה היא שמדובר למעשה בניסיון לעקוף את החוק. לולא התיקון לחוק, האב היה יכול להיכנס להסכם כערב לקיומו. ערבותו הייתה מספקת כנראה את הבנק, והוא היה מעמיד את ההלוואה ללא צורך בביטוח אשראי או בקביעת פרמיית סיכון גבוהה – שניהם גורמים לייקור האשראי ללווה. בהעדר אופציה חוקית ישירה – מתחילים לעקוף את החוק. כפי שראינו, בית משפט השלום הכריז על השימוש בלווה נוסף כניסיון לעקוף את החוק ולכן קבע שהלווה הנוסף הוא למעשה ערב, וזכותו של הבנק לפנות אליו למימוש החוב מוגבלת על-ידי חוק הערבות. בית המשפט המחוזי בחיפה הפך החלטה זו וקיבל את הטענה שיש לכאורה שני סוגים של לווה נוסף: לווה נוסף "אמיתי" ולווה נוסף "פיקטיבי", שהוא ערב שהולבש בגדי לווה כדי לעקוף את מיגבלות החוק. סביר שהמערכה המשפטית לא הסתיימה, ושעוד נשמע את דעתו של בית המשפט העליון.

אבל במקום לעסוק בסוגיה מלאכותית זו ("מיהו לווה נוסף?") עדיף היה לכולנו לו שאלנו את עצמנו שאלה אחרת: מהי התועלת שצמחה לחברה הישראלית מהתיקון לחוק הערבות שהגביל את מחויבויותיו של הערב? המיגבלה שהוכנסה בחוק בוודאי אינה מסייעת לחלשים: אם בכלל, היא מצמצמת את הזדמנויותיהם הכלכליות של הלווים מקבוצות האוכלוסייה הפחות-מבוססות. אולי כדאי היה לבטלה, או לפחות לאפשר למעורבים בעיסקה להחליט בעצמם איזה סוג ערבות (מלאה או מוגבלת) דרוש לאיזו הלוואה?