יום שלישי, 25 במאי 2010

ההוראה החדשה של המפקח על הבנקים

המפקח על הבנקים פירסם אתמול (24.6) טיוטת הוראה חדשה בנושא הלוואות לדיור. לפי הוראה זו, יצטרכו הבנקים להפריש הפרשה נוספת מיוחדת בשיעור 0.75% בגין הלוואות שניתנו לאחר אפריל 2010 וששיעור המימון בהן במועד העמדת האשראי עולה על 60%. הוראה זו אמורה להיכנס לתוקף לגבי הדוחות הכספיים לתום הרביע השני של 2010, ומטבע הדברים היא תהיה רטרואקטיבית: היא תחול גם על הלוואות שכבר ניתנו (מאז חודש אפריל), וגם על הלוואות שטרם ניתנו ושיינתנו עד לכניסת ההוראה לתוקף. השלכת הוראה זו היא ייקור עלות האשראי. לגבי הקבוצה השנייה – רוכשי דירות שכבר נמצאים בתהליך נטילת הלוואות - המשמעות היא אנדרלמוסיה סביב ניסיונם של הלווים להשלים את נטילת ההלוואות לפני שהבנקים נוקטים בצעדים שמשמעותם גלגול העלות הנוספת על הלקוח.

מהי מטרת ההוראה החדשה?
כפי שעולה מהודעת המפקח על הבנקים שהתפרסמה בעיתונות, התפתחות עודף ביקוש לדירות בשנתיים האחרונות על רקע קשיי היצע וריביות נמוכות הביאה לכך שמחירי הדירות עולים בקצב מהיר. המפקח מודאג מעליית כמות ההלוואות לדיור, מגידולה של ההלוואה הממוצעת, ומגידול בשיעור המימון הממוצע (היחס בין גודל ההלוואה לערך הדירה), העומד לדבריו כיום על כ-70%. כפי שמסר נגיד הבנק בהזדמנות אחרת, המשך עליית המחירים בקצב הנוכחי עלול לגרום להתפתחותה של בועה של מחירי דירות. הסכנה של בועה כזו – כמו של כל בועה - היא שהיא עלולה בעתיד להתפוצץ, ומחירי הדירות עלולים לרדת בחדות. אם אכן תתפוצץ הבועה, הבנקים יימצאו במצב שבו יתרות ההלוואות תהיינה גדולות מערך הביטחונות. המפקח על הבנקים מודאג מגידול הסיכון ליציבות המערכת הפיננסית, וצעדו זה בא כדי לייקר את האשראי ולהקטין את הביקוש לדירות. בפרט, הוא מנסה להקטין בצעד זה את שיעורי המימון של משכנתאות.

מהי המשמעות המיידית של ההוראה?
חלקים מסויימים של ההוראה אינם נוגעים ישירות ללווים: הבנקים נדרשים לבחון מחדש את הסיכונים בתיק האשראי הקיים ואת מדיניות האשראי כדי לוודא שאינה מובילה לנטילת סיכוני-יתר; הבחינה אמורה לכלול תרחישי-לחץ (Stress Tests) על מנת לבחון הרעה אפשרית של איכות האשראי עקב שחיקת ערך הביטחונות ועקב שחיקת הכנסות הלווים.

הנקודה החשובה היא הדרישה להגדלת ההפרשות לחובות מסופקים בגין הלוואות לדיור ששיעור המימון בהן עולה על 60%. משמעות ההוראה היא ייקור עלות האשראי הספציפי לבנקים; ייקור האשראי ללקוח הסופי תלוי בתגובתם של הבנקים לדרישה החדשה, ויתרחש כנראה בהדרגה ודיפרנציאלית לפי כוח המיקוח של הלווים. לא צריכה להיות השפעה להוראה זו ללווים שנוטלים הלוואה ששיעור המימון שלה נמוך מ-60%, או לכאלה שיוכלו להציע לבנק ביטחונות נוספים ובכך יפחיתו את שיעור המימון בהלוואה. מטבע הדברים, לווים שינסו למחזר הלוואות לצורך הפחתת ריבית או פריסה מחדש של הלוואותיהם ייתקלו באותה בעיה אם שיעור המימון שיבקשו מהבנק עולה על 60%.

מדוע דווקא 60%?
אין תשובה ברורה לשאלה זו. בארה"ב קיימת מחיצה בגובה 80%. מחיצה זו נוצרה בחקיקה שקיבל הקונגרס, לפיה סוכנויות המשכנתאות רשאיות לרכוש הלוואות משכנתא עד לשיעור מימון מקסימלי של 80%. מחיצה זו זכתה בדיעבד לחיזוקים אמפיריים כשחוקרים ניסו למדוד את השפעת שיעור המימון על סיכון חדלות-הפירעון. בישראל קבע בזמנו המפקח מחיצה בגובה 60% לצורך חישובי הלימות-הון, ולמיטב זכרוני ההנמקה שסיפק המפקח על הבנקים בזמנו למספר השרירותי והמפתיע הייתה שבגלל שההלוואות בישראל הן צמודות-מדד והיתרה בהן פוחתת בקצב יותר איטי מאשר בארה"ב - נדרשת מחיצה נמוכה יותר. מסתבר עתה שלהחלטות חסרות ביסוס אמפירי יכולה להיות תוחלת חיים מפליאה.
הסמיכות בין הודעת הריבית לטיוטת ההוראה על משכנתאות
מבלי להיכנס לדיון על מטרות המהלך והסיכוי להשגתן, נאמר שלאור השקפתו של הבנק המרכזי על המגמות השליליות של האשראי למשכנתאות עמדו לרשותו שני כלים: האחד – העלאת שיעור הריבית; השני – התערבות בעלותו של האשראי שלא דרך העלאת הריבית. הדרך הראשונה היא הטבעית: אנו קוראים באחרונה ניתוחים לפיהם עליית מחירי הדיור נובעת לכאורה מרמת הריבית הנמוכה, ולכן היה צריך לפעול כנגד התופעה באמצעות ייקור הריבית. אלא שכלי הריבית הוא בעל השלכה כלל-משקית, וחשיבותו רבה לעידוד הביקושים האחרים, לרבות עידוד התעסוקה, ולשמירה על שער החליפין של השקל. לפיכך פעל הבנק המרכזי בכלי ממוקד: ייקור עלות המקורות לבנקים לצורך העמדת הלוואות מסוג זה. כך התבשרנו כמעט ביחד על טיוטת ההוראה החדשה (המפקח על הבנקים) ועל ההחלטה שלא להעלות את הריבית בחודש הקרוב (נגיד הבנק המרכזי).

האם הבנק המרכזי אמור להתערב בשוק הדיור?
ההתבטאויות של ראשי הבנק המרכזי בחודשים האחרונים מעוררות תמיהה לגבי העניין הרב שהוא מגלה בשוק הדיור. האם זהו תפקידו של הבנק המרכזי להשגיח על מחירי הדיור? האם הוא חש אחריות דומה גם לגבי שוק המניות, החיסכון הפרטי או נכסים אחרים? מהי הסיבה להתעניינות זו – האם הממשלה ביקשה מהבנק המרכזי לייצב את שוק הדיור? אני חושב שהתשובה לכל השאלות היא שלילית. אילו רצתה הממשלה להקטין את לחצי הביקוש בשוק הדיור היא יכלה לפעול ישירות אפילו מבלי לערב בכך את הבנק המרכזי; היו עומדים לרשותה כלים מגוונים: הפשרת קרקעות, קידום תהליכי אישור בוועדות המחוזיות, מיסוי וסיבסוד של רכישת דיור, העלאת המיסוי על הכנסה מהשכרת דירות ועל רווחי הון ממכירת דירות (אפילו הכרזה על כוונה לצעד כזה), שינוי בתכניות הסיוע לזכאים, הצעות חקיקה וכו' – היא לא הייתה נזקקת לשימוש בכלי מדיניות כל-כך מוזר כמו הפרשה ספציפית לחובות מסופקים. אבל זה מה שקורה כשגוף שאחראי ליציבות המערכת הפיננסית מנסה לקבוע וליישם מדיניות בתחום שאינו באחריותו, כשהוא מוגבל לכלי המדיניות המועטים הנמצאים בסמכותו.

האם באמת יש צורך בהתערבות?
מהאמירות המושמעות בציבור ניתן אולי להסיק שבישראל מתפתחת בועת נדל"ן מסוכנת. אין סימוכין לאמירה זו. מספר הלוואות המשכנתא הפעילות נמצא בירידה כבר מספר שנים. היחס בין חוב המשכנתאות לתוצר נמוך כיום משהיה לפני עשור, והוא נמוך בהשוואה בינלאומית. עליות המחירים מרוכזות באזור גיאוגרפי מצומצם, והן אינן נמשכות ביציבות מספיק זמן כדי לתייג את התופעה כ"בועה", שהיא תופעה כלכלית פתולוגית.

האם מדובר באמת בהיענות לאתגר בתחום ניהול הסיכונים?
הנימוק ששמענו להתערבות המפקח על הבנקים הוא שמדובר בסיכון ליציבות המערכתית. אם זוהי באמת הסיבה להתערבות, היה אפשר לחשוב על מספר נושאים הקשורים לסיכוני האשראי שהמפקח היה צריך לטפל בהם קודם, ולאו דווקא בכלים עקיפים:
  • היה אפשר לשאול מדוע המפקח על הבנקים מאפשר לשוק המשכנתאות לפעול כבר מספר שנים במגזר השקלי הלא-צמוד, שבו האשראי כמעט כולו בריבית ניידת נומינלית. לאור ההערכות שמפרסם בנק ישראל עצמו לגבי מגמת הריבית בשנים הקרובות היה צריך לחשוש מקשיי נזילות מהותיים של משקי הבית כשעליית הריבית הצפויה תקפיץ את התשלומים החודשיים של הלווים. היה אפשר אולי להקדים רפואה למכה ולעודד מעבר להלוואות שהתשלום החודשי בהן חסום מלמעלה, דוגמת ההלוואות האמריקניות. בעיקר עולה חשיבותה של נקודה זו בגלל חוסר היציבות של המערכת הפיננסית, שיכול להוביל לשינויי שער חליפין ולחידוש התהליך האינפלציוני
  • היה אפשר לעודד את הבנקים להשלים את בנייתה של מערכת סטטיסטית לדירוג סיכוני לווים בתחום המשכנתאות – לאו דווקא במסגרת יבוא צייתני של הוראות "באזל II” אלא כיוזמה מקומית אחראית. מערכת כזו הייתה מחייבת את הבנקים לפתח ראיית סיכון שיטתית במקום אוסף הנהלים חסר הביסוס האמפירי הקיים כיום בבנקים. קיומה של מערכת כזו היה מאפשר לומר משהו אמיתי ומבוסס על שינויים באיכות האשראי האפותקאי בישראל, במקום האמירות בנוסח "כירסום באיכות תיקי האשראי" שמנפק המפקח ושכנראה אין להן כל ביסוס כמותי.
  • היה אפשר לדרוש מהבנקים לקיים סקירה שנתית רצופה של איכות תיקי המשכנתאות שלהם בהתבסס על מערכות ממוחשבות מבוקרות, לחייב גילוי נאות על מצבם של תיקים אלו ולדרוש הקצאות הון והפרשות לחובות מסופקים המבוססים על מערכות אלו
  • היה אפשר לעודד מחקר בסיסי בנושאי הדיור בישראל כדי לקבל תמונה ברורה על מצב הדיור, צרכי הדיור ומימון הדיור. בהעדר מחקר ממשי, האמירות המופיעות בדיווחים השונים (לדוגמא: "רוב נוטלי ההלוואות בשיעור מימון שמעל 60% הם זוגות צעירים") הן הפרחה של השערות
  • היה אפשר לבחון מהי המשמעות מבחינת סיכון לבנקים של מימון הלוואות לרכישת בתים מעבר לקו הירוק, כשמדובר שם בבעיה חוקית של רישום ושעבוד ובבעיה של סיכון פוליטי מתואם במקרה שיתפתחו תהליכים מדיניים במזרח התיכון.

מה אומרת התערבות המפקח על הבנקים?
החלטתו של המפקח מעידה בעיקר על כך שהוא אינו סומך על הבנקים שינהלו את סיכוני האשראי שלהם בצורה אחראית. הוא חושב שאינם שמים לב לכך שמחירי הדירות עולים ולכן הסיכון של תרחיש ירידת המחירים מתגבר; הוא חושב שאינם מעריכים סיכון נכונה (מחמת טיפשות) או שהם נמנעים משמירה על הון כלכלי מתאים (מחמת רשעות), והוא צריך להתערב כדי לנהל אותם נקודתית; הוא חושב שאינם יודעים לתמחר סיכוני אשראי.

או שכל אלו אינן הסיבות האמיתיות אלא רק התירוצים, ומה שיש כאן מתחת לכל אלו היא התערבות שרירותית ומיותרת בתחום שאינו באחריות המפקח אבל הוא בעל ניראות פוליטית גבוהה


יום ראשון, 23 במאי 2010

מדוע שיעור האבטלה בארה"ב אינו יורד?

במאמר שכותרתו "משהו אינו עובד", שהתפרסם ב"אקונומיסט" בסוף חודש אפריל, טוען הכותב שהמשבר הכלכלי הנוכחי שונה בתהליכיו ממשברים קודמים. ההבדל הוא בתהליכי ההתאוששות: במאמר מנסה הכותב לנתח את תהליך היציאה מהמשבר הכלכלי הנוכחי ע"י השוואתו לתהליכי היציאה ממשברים קודמים, כשמוקד הדיון הוא התעסוקה. מסקנתו היא ששוק העבודה במשבר הנוכחי נפגע יחסית יותר מאשר במשברים קודמים.

ההערכה הרווחת כיום היא ששיא המשבר הנוכחי כבר מאחורינו, ושתהליך ההבראה החל כבר לפני כעשרה חודשים. כך אנו למדים הן מנתוני שוק ההון והן מנתוני התוצר וסקרי תחושות הביטחון של הסקטור העסקי. אלא שהתמונה העולה משוק העבודה שונה מהתמונה הכוללת: התעסוקה כמעט ולא גדלה בחודשים אלו. מספר המועסקים באביב 2010 הגיע אמנם בחזרה למספרם באביב 1999, אלא שבין תאריכים אלו גדל כוח העבודה האמריקני ב-28 מיליון.בתחילת המשבר האחרון בלטה מאד התופעה של פיטורים נמרצים של עובדים. במחצית השנייה של שנת 2008 טיפס קצב הפיטורים החודשי והתייצב על כחצי מיליון עובדים. שיעור האבטלה קפץ מתחילת המשבר ועד לנקודת השפל בכ-6 נקודות אחוז – השינוי הגדול ביותר מאז השפל של שנות ה-30' של המאה הקודמת. שיעור האבטלה הגיע בשיאו של המשבר הנוכחי ל-10.7%, כשמחציתם הם עובדים המצויים באבטלה עמוקה (מובטלים הרשומים ככאלו לפחות חצי שנה ברציפות). אבל הבעיה האמיתית של המשבר הנוכחי אינה נעוצה בשלב ההתחלתי שלו, בשנת 2008, אלא דווקא בשלב הנוכחי, שהחל במחצית השנייה של 2009, כאשר הולך ומסתבר שהיציאה מהמיתון אינה מלווה בהתאוששות מקבילה בתעסוקה. הפער הביא לכך שציפיות הממשל להצלחתה של תכנית החילוץ בתחום התעסוקה – לא התממשו: כ-15 מיליון עובדים אמריקאים עדיין אינם מועסקים, ושיעור האבטלה הצטמצם רק ל-10% ונותר ברמה זו.

תופעה זו לא הייתה צפויה. גידול הפעילות הכלכלית מלווה בדרך-כלל בגידול בתעסוקה, גם אם קיים פיגור ידוע שמיוחס לזהירות של היצרנים בבואם להגדיל את מספר העובדים. הראינו כבר ברשימה אחרת בבלוג זה על הפער בין תחזיות הממשל בעת הפעלת תכנית החילוץ לבין המצב בפועל.

ניתוח שמציע כותב המאמר מחלק את המשבר לתקופות משנה: בתקופה הראשונה, ששיאה היה במחצית השנייה של 2008, התופעה הבולטת הייתה פיטורים נמרצים של עובדים. בתקופה השנייה, שהחלה בחודשים הראשונים של 2009, נבלם אמנם בהדרגה קצב הפיטורים, אבל המעסיקים לא חזרו לגייס עובדים חדשים בגלל ספקות לגבי מגמת מחזור העסקים. בשלב השלישי, שהחל במחצית השנייה של 2009 ונמשך עד עתה, החלו המעסיקים אמנם לגייס עובדים חדשים, אבל קצב הגיוס היה איטי, ובשום אופן לא הספיק כדי להתמודד עם המאגר העצום של מחוסרי העבודה. שיעור האבטלה לא הצליח לרדת בחזרה לרמתו לפני המשבר, והוא נעצר בסביבות 10%.

יציאות איטיות ממיתון כלכלי כבר היו בעבר. המאמר מונה תופעות כאלו בהתאוששות לאחר המיתון של 1991, כשהתעסוקה חזרה לרמתה הקודמת לאחר 23 חודשים, ורק לאחר 39 חודשים לאחר המיתון של 2001 (משבר ה"דוט-קום"). בממוצע, התעסוקה מתחילה להתחדש 12 חודשים לאחר תחילת המשבר והיא חוזרת לרמתה מלפני המשבר כעבור כשנתיים. במשבר הנוכחי חלפו כבר למעלה משנתיים ולכל היותר אנו עדים ל"נקודת הפיתול": התעסוקה עדיין לא החלה לעלות (ראו גרף).


מדוע התעסוקה אינה גדלה? לכאורה, מדובר במשק שעבר את נקודת השפל וחזר לצמוח, והתחזיות המוסמכות צופות קצב צמיחה של לפחות 3% בכל אחת מהשנים 2010-2011. אופק חיובי זה היה צריך להביא לתעסוקה גדולה יותר, עם כל הזהירות המובנת של המעסיקים. הטענה של כותב המאמר היא שהסיבה אינה בצד הביקוש, אלא שהמשבר היכה את המשק בצורה לא אחידה: חלק מענפי המשק ספגו מכה חזקה יותר מאחרים, ומדובר באבטלה מבנית: חלק מענפי המשק לא יחזרו לרמת פעילותם הקודמת ותידרש התאמה במבנה התעסוקה כשכוח האדם יעבור מענפים שנפגעו יותר (ולטווח ארוך) לענפים שנפגעו פחות (ולטווח קצר).

עדויות לפגיעה הדיפרנציאלית בתעסוקה ניכרות גם בדיפרנציאציה גיאוגרפית: בין המדינות של ארה"ב קיים הפרש של 10% בין שיעור האבטלה של כאלו שנפגעו קשה מהמשבר לבין כאלו שנפגעו קלות. במצב עניינים אחר, פגיעה דיפרנציאלית שאינה זמנית צריכה הייתה לגרום לעובדים לנוע בעקבות איתותי שוק העבודה, ממדינות שנפגעו מהמשבר למדינות אחרות. אלא שכאן נכנס גורם דרמטי, ייחודי למשבר זה: נפילת מחירי הנכסים. כפי שכבר ראינו ברשימות אחרות בבלוג זה, כרבע ממשקי הבית בארה"ב נמצאים כבר במצב שחוב המשכנתא שלהם גבוה מערך ביתם. למעט אפשרות של הכרזה על פשיטת רגל - הם שבויים בבתיהם. בחלק מהמדינות הם שבויים לכן בשוק עבודה שנפגע, מבלי יכולת לנוע לעבר שוקי עבודה יותר מבטיחים.

פגיעה גיאוגרפית דיפרנציאלית ונפילת מחירי הבתים יוצרים שילוב שיפריע לתעסוקה להתאושש. מדובר בשילוב שמקטין את גמישותו של שוק העבודה ופוגע ביכולתו לפעול אוטומטית לפתרון המצב שנוצר. ברור גם שכדי לאפשר לכוחות השוק לתרום את חלקם לפתרון המצב יש להימנע מהרחבת הכיסוי של תשלומי האבטלה, שיעכבו את חזרתם של מובטלים לשוק העבודה - צעד שמנוגד לתפיסות האינסטיקטיביות של הממשל הנוכחי - ויש לעודד פתרונות של הגעה מהירה להסכם מרצון בין מלווים ללווים כדי להחזיר את המוטיבציה ללווים לעמוד בתשלומי המשכנתאות ולשחרר לווים השבויים בבתיהם לנוע לעבר איזורים יותר מבטיחים מבחינה תעסוקתית.

לבסוף, הכותב שואל שאלות לגבי ההשלכות לטווח ארוך של המשבר. לשם כך הוא מצטט מימצאי מחקרים שנעשו לגבי השפעת המשברים הקודמים. כמה מההשפעות של משבר כלכלי מעניינות במיוחד. מחקר לגבי ההשפעה על ההכנסות לטווח ארוך של המפוטרים במשבר 1981-2 מראה שבממוצע הם הצליחו להחזיר לעצמם כעבור 15-20 שנים רק כמחצית מירידת השכר שספגו בעקבות המשבר. מחקר אחר מראה שהפגיעה של המשבר במצטרפים חדשים לכוח העבודה היא גבוהה מהפגיעה במועסקים ותיקים. חלק מהצעירים מגיב לירידה בהזדמנויות התעסוקה בכך שהוא משקיע יותר בלימודים אקדמיים – המחיר האלטרנטיבי של השכלה גבוהה יורד, והוא מנסה לפצות על ירידת השכר ע"י השקעה נוספת בהון אנושי – אבל לגבי חלק מהצעירים המשמעות היא קושי מוגדל להצטרף לשוק העבודה והתמשכות של מצבי אבטלה. במיוחד פגיעים למצבים אלו צעירים שחורים, ובמשברים קודמים נרשם גידול בשיעורי הפשע בקרב קבוצות אוכלוסייה אלו. בקרב מועסקים שמתקרבים לגיל פרישה נרשמו בעבר שתי תופעות מנוגדות: חלק מהם בחרו לדחות את גיל הפרישה בגלל הפגיעה בחסכונותיהם בעקבות המשבר; חלק אחר, בעיקר כאלו שפוטרו, נאלץ דווקא להקדים את פרישתו מכוח העבודה בגלל הקושי למצוא עבודה חדשה בגיל מבוגר. נמצא גם שתהליך ההתאוששות בעקבות המשבר מגדיל את אי-השיוויון בגלל הפגיעה הדיפרנציאלית בצעירים, בחסרי השכלה, בעובדי צווארון כחול, במיעוטים, בעובדים מבוגרים וכו'.

יום ראשון, 16 במאי 2010

מה יודעים הכלכלנים?

העולם הכלכלי שבו אנו חיים אינו עולם יציב. מידי מספר שנים חל בו אירוע משברי שמעלה לכותרות את הנושאים הכלכליים. כל אירוע כזה מביא לתודעת הציבור הרחב בעיה שקיומה כלל לא היה ידוע לו קודם לכך. כל אירוע כזה מעלה לדיון שאלות ומצביע על סיכונים פיננסיים חמורים הקיימים בעולמנו. כל אירוע כזה מעלה את מפלס החרדה של הציבור: האם המטבע ייחלש? האם ייפגע הביקוש למוצרים? האם ייפגע הביקוש לעובדים? האם ייפגעו חסכונות הציבור? האם יעלה שיעור הריבית?

זהו תור הזהב של הכלכלנים. יש צמא לדבריהם. הם מתראיינים בכל אמצעי התקשורת. הם מסבירים לכול מאזיניהם וצופיהם מה בדיוק מתרחש: מה קרה, מדוע קרה, מה יקרה. קרנם עולה. הדיווח הכלכלי הולך ומתרחב.

יש רק בעיה אחת במסיבת העיתונאים העולמית הנמשכת כבר למעלה משנתיים: הכלכלנים נדרשים לענות על שאלות שאין להם למעשה תשובות לגביהן; אלו הן התשובות לגבי העתיד - מה יקרה, מתי, באיזו עוצמה. הציבור אינו מעוניין לשמוע הסברים מלומדים לגבי הסיבות לאירועים השונים – הוא מעוניין לקבל תשובות חדות וברורות לגבי העתיד כדי לנקוט בצעדים מתאימים: למכור/לקנות נכסים, לעזוב/לא לעזוב מקום עבודה קיים, לרכוש דירה, וכו'.

אין לכלכלנים תשובות מקצועיות אמיתיות לשאלות אלו. הניתוח הכלכלי הקלאסי אינו מסוגל לטפל בכך. אנו קולטים שאין לכלכלנים תשובות מלימוד פרשיות העבר: הכלכלנים לא ידעו שגאות ההיי-טק היא למעשה בועה והיא מתקרבת לפיצוץ; הם גם הסיקו מסקנות תורתיות שגויות מכך שהיא חלפה לה והשאירה נזקים קטנים יחסית; הם גם לא צפו שמשבר אשראי נקודתי שיפגע בשוק הלוואות הסאבפריים בארה"ב יתגלגל לסופה בינלאומית שכמעט תטביע את המערכת הפיננסית, ושתחסל בדרכה גופי השקעות ששרדו את השפל הגדול של שנות ה-30' של המאה הקודמת; הם הופתעו מהירידה הקיצונית של מחירי הבתים; הם הופתעו שוב כשהמערכת התאוששה במפתיע בשנה האחרונה ומחירי המניות עלו במידה ניכרת; הם לא צפו את המשבר של כלכלת יוון, שעשוי להפוך למשבר האירו.

מהי בעצם הבעיה? הניתוח הכלכלי עוסק בדרך כלל במצבי שיווי משקל. הכלכלנים יודעים לזהות כיצד ישפיעו שינויים אקסוגניים על שיווי המשקל בשווקים, דרך השפעתם על הביקוש וההיצע. כך הם יכולים לנתח, בעיקר איכותית, כיצד ישפיעו פיחותים, שינויי ריבית, שינויי מיסוי וכו' על שיווי המשקל (תפוקה, מחיר). הבעיה של משברים היא שאלו מצבים שבהם מופר שיווי המשקל והמערכת נכנסת לסחרור, כמו רכב שנהגו איבד שליטה. השאלה היא כיצד שיווי המשקל החדש ייווצר ומהם התהליכים שיעברו על המשק עד שהמצב יחזור לשיווי משקל. ניתוחים כאלו אפשריים, אבל הם נשענים על בסיס פחות מוצק מזה של הניתוח הקלאסי.

הציבור אינו מתעניין במגבלה זו של הכלכלנים: הוא רוצה תשובות חותכות. באמצעות נציגיו במדיה הוא מציב לכלכלנים שאלות חותכות. לרוע המזל, חלק מהכלכלנים מתפתים ומנסים לעמוד במשימה זו. וכך אנו רואים יותר ויותר כלכלנים מתראיינים ומתנבאים.

הם מתנבאים לשווא. כלכלן מקצועי נבחן ביכולתו לנתח בהצלחה תהליכי-עבר: להציע הסבר למהלך ההיסטורי, אולי להציע גם מודל מתמטי שיסייע להבין טוב יותר את השפעת הגורמים השונים על מהלך ההיסטוריה, ולאשש הסבר זה בטכניקות סטטיסטיות מקובלות. לכן אין כאן אמת, ואין כאן הוכחה: יש כאן יכולת להציע תיזה קבילה המתיישבת עם האירועים. ואז, אחת למספר שנים, מתרחש אירוע שמטיל ספק לגבי נכונותם של הסברים קיימים, והכלכלנים מנסים למצוא הסברים שיתיישבו עם ההיסטוריה החדשה. כך התבשרנו, למשל, שהמשבר הפיננסי האחרון גורם לגל של תיקונים בספרי הלימוד של המקרו-כלכלה.

דרישה לחיזוי העתיד יכולה רק להביא להמצאתן של תשובות שאינן מבוססות על הדיסציפלינה הכלכלית.
באין תשובה מוסמכת – יש מי שמוכן לספק תשובות לא מוסמכות. וכך אנו מוצאים שפע של נביאים מטעם עצמם המסבירים לציבור לאן פני העתיד. המבחן הפשוט לגבי אלו הוא שהם טוענים לקיומו של הסבר פשוט לגבי ההתפתחויות בתקופה האחרונה, הסבר שלכאורה מצביע על כך שהכל היה צפוי מראש. ואנחנו הרי יודעים שגדולי הקברניטים לא ראו את הכתובת על הקיר, ומנסים כיום להבין מה הייתה הסיבה לעיוורון.

ברור שיש לציבור שאלות בוערות, וחלקן נוגע לתחום המצומצם של נדל"ן לדיור: מה יקרה לשער השקל מול האירו והדולר? מה יהיה קצב האינפלציה בשנה הקרובה? מה יקרה למחירי הדירות? באיזה איזור גיאוגרפי יעלו מחירי הדירות בשיעור גבוה יותר? מה יקרה לשיעור הריבית הריאלי בשנים הקרובות? שאלות אלו אינן נשאלות מתוך סקרנות גרידא, אלא כיון שהתשובות להן עשויות לגרום לנו לקבל החלטות: לרכוש דירה כעת, ליטול הלוואה צמודת-מדד, ליטול הלוואה בריבית קבועה, וכו'.

שאלות כאלו מופנות גם אלי באופן סדיר. תשובתי לכל השואלים היא שהעתיד אינו ידוע לאף אחד, גם לא לנשאלים. חבל לכן לשאול שאלות טיפשיות ולקבל תשובות טיפשיות, וחבל לסמוך על תשובות של אחרים. המשקיע צריך להקשיב לכל העצות הניתנות לו, אבל לנקוט עמדה עצמאית לגבי מה הוא חושב שיקרה בעתיד ולפעול בהתאם. לחילופין, הוא יכול להקטין את חשיפתו ע"י פיזור סיכונים.

יום ראשון, 9 במאי 2010

התכניות להצלת לווי המשכנתאות בארה"ב

הממשל האמריקני השיק בתחילת חודש אפריל תכנית חדשה לחילוצם של בעלי הבתים שנקלעו לחדלות-פירעון ועומדים בפני הסיכון לאבד את בתיהם, חסכונותיהם ויכולתם ללוות בעתיד. אותו ממשל השיק לפני שנה תכנית אחרת – מדוע נדרשה רוויזיה של התכנית?

התכנית הראשונה וכישלונה
התכנית הראשונה – Home Affordable Modification Program (HAMP) – נתקבלה ע"י הקונגרס במארס 2009. מטרתה הייתה להציל את משקי הבית מפשיטת רגל ע"י סיוע למלווים לפרוס מחדש את ההלוואות ולהפחית את שיעורי הריבית בהלוואות. לשם כך הוגדר תקציב סיוע של 75 מיליארד דולר.

כישלונה של התכנית מתבטא קודם כל בתוצאתה: בעוד שמספר משקי הבית שנקלעו לחדלות-פירעון והיו צפויים לאבד את בתיהם נאמד כבר במיליונים (מספרים פסימיים מדברים כיום על 7 מיליון משקי בית!) – מספר משקי הבית שעברו אירגון מחדש של חובם וחזרו לעמוד בהתחייבויותיהם השוטפות נאמד עד כה בכ-120 אלף בלבד. מדובר לכן בחוסר אפקטיביות של התכנית.

לפי הערכות, מספר משקי הבית שהגיעו בשנת 2009 לחדלות-פירעון והופעלו כנגדם תביעות לפינוי הבתים הוא 3.9 מיליון; בשנת 2010 הצפי הוא לתוספת גדולה אף יותר. כ-14% מכלל הלווים בארה"ב אינם עומדים בתשלומי המשכנתא. לגבי לפחות 25% מכלל הלווים, יתרת החוב גבוהה מערך הבית, כך שלמעשה יש להם בבית הון שלילי. מאחר שפתוחה בפניהם הדרך להכריז על פשיטת רגל כדי להימנע ממימוש ההפסד – מדובר למעשה בפצצת-זמן לגבי שוק הדיור בכלל והמערכת הפיננסית בפרט. לכן, למרות אינדיקציות חיוביות שהתפרסמו בחודשים האחרונים על כך שהמשבר הכלכלי הגיע אולי לנקודת מפנה - לא ניתן היה להתעלם מהישגיה הזעומים של תכנית החילוץ המקורית והיה צורך דחוף להפעיל תכנית אלטרנטיבית, אפקטיבית יותר, להצלת משקי הבית.

שיעור בהיסטוריה: תכנית החילוץ של הנשיא רוזוולט
נקודת ייחוס מעניינת לדיונים המתנהלים בשנה האחרונה בארה"ב היא תכנית החילוץ שהפעיל הנשיא רוזוולט במשבר שיש לו הרבה סממנים דומים לאלו של המשבר הנוכחי. בעקבות המשבר בבורסה בשנת 1929 נקלעה ארה"ב לשפל כלכלי מתמשך. הלוואות המשכנתא שהיו נהוגות באותה תקופה היו רק לטווחים קצרים-בינוניים, והתשלומים השוטפים כללו חיובי ריבית בלבד - הקרן הוחזרה בתום התקופה בתשלום יחיד, בדרך-כלל ע"י נטילת הלוואה חדשה. המשמעות הייתה שלווים "גילגלו" את הלוואות המשכנתא, תוך הקטנה הדרגתית של החוב ע"י חיסכון נפרד. ברור שמנהג זה היה אפשרי כל עוד המערכת הפיננסית הייתה בריאה.

כתוצאה מהשפל הכלכלי סבלו הבנקים ממשבר נזילות ולא יכלו עוד להעמיד הלוואות חדשות ללווים. "גילגול" ההלוואות הפך לבלתי אפשרי, והבנקים דרשו מהלווים לפרוע את ההלוואות. ללווים לא היה כל פתרון מניין יחזירו את ההלוואות הישנות, והם נקלעו לחדלות-פירעון. הניסיון למכור בתים לצורך פירעון החוב הביא לכך שמחירי הבתים צללו. בהעדר יכולת למכור את הבתים, הבנקים נאלצו לעקל אותם. לכאורה, עיקול בית לשם מכירתו הוא פיתרון סביר, אבל זהו פיתרון שיכול להצליח רק בסביבה יציבה. הבעיה הייתה שבמצב השפל הכלכלי ששרר אז הוצפו הבנקים בכמיליון בתים מעוקלים. לא היה סיכוי למצוא קונים חדשים לבתים אלו, ולכן מדובר היה בשוק שאינו יכול להתייצב בכוחות עצמו מבלי לגרום להרס כלכלי של ענף הנדל"ן, המערכת הפיננסית וכמובן גם משקי הבית.

לעובי הקורה נכנס הנשיא הנבחר, פרנקלין רוזוולט. תכנית החילוץ שיזם ממשלו אושרה ע"י הקונגרס ביוני 1933, שלושה חודשים בלבד לאחר שנכנס לתפקידו. התכנית כללה הקמתו של גוף 'אד הוק' ושמו Home Owners' Loan Corporation (HOLC), שתפקידו היה לרכוש מהבנקים את ההלוואות הבעייתיות ולפרוס אותן מחדש. בכך הוא היה אמור להציל את המשק האמריקני מהסיוט של קריסה כוללת של הנדל"ן. למעשה, מערכת המשכנתאות הולאמה.

התכנית של הנשיא רוזוולט והקמת HOLC מהווים עד היום דוגמא להצלחה של התערבות ממשלתית. חשוב להבין שהתערבות זו הופעלה בשוק שעד אז היה חופשי, לא כמקרה אלא כבחירה אידיאולוגית. HOLC רכש מהבנקים כמיליון הלוואות משכנתא – כשישית מסך האשראי לדיור באותה תקופה – ופרס אותן מחדש ללווים. הפריסה הייתה לתקופה ארוכה יותר ובריבית נמוכה יותר. כדי להבין את גודלו היחסי של המהלך נתייחס לממדי השוק כיום: במונחים עכשוויים היינו אמורים לראות רכישה של כ-10 מיליון הלוואות משכנתא, בהיקף כולל של כשני טריליון דולר. ההשוואה מבהירה את הממדים הצנועים של תכניתו של הנשיא אובמה.

HOLC סיים את תפקידו בשנת 1951, כשאחרון הלווים סיים לשלם את חובו, ואז הוא פורק. הוא לא הצליח למנוע כליל את פשיטות הרגל של משקי הבית: כ-20% ממשקי הבית בהם טיפל נקלעו בכל זאת למימוש בתיהם לצורך החזר החוב. עם זאת, נזכור שהוא הציל את 80% האחרים, ובסופו של תהליך הוא לא עלה למשלם המיסים מאומה: הוא אפילו הציג רווח מסוים.

במה נכשלה התכנית הראשונה?
ההערכות המקצועיות הן שכישלונה של התכנית הראשונה נובע מכך שהיא התמקדה דווקא בהקטנת התשלומים החודשיים של הלווה. הקטנה זו הושגה בעיקר ע"י הפחתה של שיעורי הריבית, ובחלק קטן של המקרים ע"י פריסה ארוכה יותר ואף הקטנת החוב. שתי סיבות עיקריות מיוחסות לכישלון: א) משקי בית שנפגעו מהמשבר הכלכלי לא יכלו לעמוד בנטל התשלומים למרות הקטנת התשלומים החודשיים; ב) ירידת מחירי הבתים הביאה כרבע מבעלי הבתים למצב של הון עצמי שלילי, כלומר שיתרת החוב גבוהה מערך השוק של הבית; מצב זה פוגע בנכונות הלווים להתאמץ ולעמוד בתשלומי המשכנתא, שכן הם יכולים להימנע מכך באמצעים חוקיים שונים (ויתור על הבית בחלק מהמדינות, פשיטת רגל באחרות, או משא ומתן עם המלווים על מכירת הבית (Short Sale). סיבה אחרת היא שהתכנית הייתה וולונטרית: הממשל הציע למלווים סיוע תמורת ההשתתפות, אבל לא כפה עליהם את ההשתתפות, ולחלקם היו אינטרסים שלא להציע ללווים סיוע.

תכנית החילוץ החדשה
בניגוד לתכנית הראשונה, התכנית החדשה מתמקדת בפתרון שתי בעיות בולטות: א) לווים שפרנסתם נפגעה ואין להם יכולת לעמוד בתשלומים; ב) לווים שערך בתיהם ירד אל מתחת לחובם והם נמצאים בהון עצמי שלילי ("under water").

לגבי הראשונים, שניתן להגדירם כנפגעי שוק העבודה, העיקרון שכלול בתכנית החדשה הוא להקטין את התשלומים החודשיים למשך מספר חודשים ולהגבילם כך שלא יעלו על כשליש מגובה דמי האבטלה שהם מקבלים. מדובר כאן בסיוע תזרימי – לא בוויתור על החוב: הפחתת התשלום תתווסף ליתרת החוב והיא תשולם במועד מאוחר יותר, בתקווה שעד אז הלווה ישוב למעגל העבודה. תקופת התשלומים המופחתים מוגבלת למספר חודשים: אין מדובר בפיתרון בעיות מעבר להשפעות זמניות הנובעות מהמצב, כלומר אין כאן פיתרון לאבדן כושר השתכרות אלא רק לפגיעה זמנית ביכולת ההחזר. כמו-כן, אין כאן כוונה למנוע לגמרי את הסיכון שהלווה לא יצליח להתאושש ויאבד את ביתו.

לגבי האחרים, שניתן להגדירם כנפגעי שוק הדיור, העיקרון הוא למנוע מהם נקיטה באמצעים אקטיביים של שמיטת חוב. מדובר כאן בסיוע כלכלי – לא תזרימי: האמצעי הוא הקטנת החוב, ולא שיעור הריבית. בכך מנסה הסיוע לנטרל את הנטייה של בעלי הבתים לשמוט את החוב בכל דרך שהיא, להקטין את ההון השלילי שלהם בבית ולהחזיר להם את המוטיבציה להמשיך ולהחזיק בנכס. המטרה: להחזיר את הלווה להיות שותף בעל עניין בהצלת ביתו. כחלק מהניסיון, התכנית מנסה להסדיר את הנושא של מכירת הבית במחיר שוק תמורת מחיקת יתרת החוב בהסכמה הדדית, מבלי שהלווה יצטרך להיכנס לתהליכים משפטיים של פשיטת רגל.

לפי הערכות של חברת Moody's, אימוץ התכנית החדשה יציל כמיליון וחצי משקי בית ממכירת בתיהם שלא מרצונם, פי שלושה מההישגים הצפויים לפי התכנית הראשונה. עם זאת, אין לצפות שמדובר כאן בפתרון מושלם: עדיין, לפי אותה הערכה, יגיעו כ-3.5 מיליוני בתים למימוש עד לסוף 2012. התכנית, לכן, רק מרככת את עוצמת המשבר.

הוויכוח הכלכלי הקלאסי
כלכלנים עוסקים הרבה בוויכוח עקרוני כיצד יש לפתור בעיות כלכליות: אם לתת לשווקים לפתור אותן בכוחות עצמם, או לחילופין להתערב בפתרון. כלכלנים בעלי העדפה לפתרונות שוק (ואיתם בד"כ פוליטיקאים רפובליקאים) ממליצים לתת לכוחות השוק לפעול באופן חופשי עד שיוחזר שיווי משקל. משמעות פתרון זה הוא לאפשר למשקי הבית לפשוט רגל, להכריח את המלווים למחוק את ההפסדים שנוצרו בגין המשבר, ולגרום למחירי הבתים לרדת עד לנקודת שיווי משקל חדשה. מצדדי פתרון השוק מאמינים שמדובר בפתרון מהיר, משהו מעין ניתוח כריתה, שיסלק את אי-הוודאות, יחזיר את המשק האמריקני מהר יותר לצמיחה תחרותית וימנע את הסיכונים הכרוכים בהיגררות למדיניות כלכלית מוטעית וארוכת טווח. בעיניהם זהו גם פתרון צודק.

כלכלנים בעלי העדפה להכוונה ממשלתית (ואיתם בד"כ גם פוליטיקאים דמוקרטיים) ממליצים לאמץ תכנית סיוע פדרלית, גם אם דעותיהם חלוקות לגבי רכיביה. מצדדי ההתערבות חוששים בעיקר מכוחו ההרסני של משבר כלכלי, שעשוי לגרום לתגובת-יתר (overshooting) של מחירי הבתים, למפולת חריפה מידי של משקי הבית ושל המערכת הפיננסית, ולכן לאיום על סיכויי המשק האמריקני להחלים בקרוב מהמשבר הכלכלי.

הוויכוח הטקטי
בין מצדדי ההתערבות (הקבוצה השנייה) ישנו ויכוח על תמהיל המדיניות. מצדדי ההתערבות המסיבית חוששים שגם התכנית החדשה של הנשיא היא מינורית, שכן היא משאירה את זכות ההחלטה בידי המלווים: גם בתכנית החדשה הממשל אינו מכריח את המלווים להשתתף בתכנית, והם יכולים לבחור את צעדיהם באופן ספציפי לכל לווה. החשש הוא שיש לבנקים אינטרסים שלא להיכנס לתכנית: לעתים הם מעדיפים מטעמים חשבונאיים לדחות את המחיקות הנדרשות כתוצאה מהוויתור למועד מאוחר יותר, לעיתים הם מקווים להצליח במשא ומתן הספציפי מול הלווה יותר ממה שמאפשרת הממשלה. קיימת גם בעיה של משקיעים שרכשו הלוואות בעייתיות באמצע המשבר במחירים נמוכים כהשקעה ספקולטיבית, ואין להם עניין לוותר על רווחיהם האפשריים. גם מצידם של הלווים קיימת בעיה: חלק מהם עלול לנסות להצטרף לתכנית ע"י כך שיפסיק לעמוד בתשלומים החודשיים וינהל משא ומתן עם הבנקים לגבי שיעור הפחתת החוב. הנקודה היא שבניגוד לפתרונות של 1933, התכנית החדשה אינה מאפשרת לממשל לכפות על המלווים והמשקיעים השתתפות בתכנית.

יום שלישי, 4 במאי 2010

מדוע לא הוקם עדיין בישראל שוק משני למשכנתאות?

הכישלון
בשנת 1992 החליטה ממשלת ישראל להקים בישראל שוק משני למשכנתאות, שבו יוכלו הבנקים למכור הלוואות משכנתא שביצעו למשקיעים. מדובר בעיקר במשקיעים מוסדיים בשוק ההון, המרכזים את החיסכון ארוך-הטווח של משקי הבית: חברות ביטוח, קופות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות. החלטת הממשלה חתמה תקופת הכנה שנמשכה כשלוש שנים, במהלכן ננקטו יוזמות ראשוניות לקידום הנושא על-ידי משרדי האוצר והשיכון והתקיימו מגעים והתייעצויות בין דרגים מקצועיים של ממשלות ישראל וארה"ב.

18 שנים חלפו מאז ההחלטה, והשוק המשני למשכנתאות עדיין לא הוקם בישראל. אי-ההצלחה אינה משקפת חוסר מעש: במהלך שנים אלו הוקמו צוותים מקצועיים שעסקו בקידום הנושא, ובהם נכללו נציגי משרדי ממשלה וגופים שונים; שתי ועדות ממשלתיות – "ועדת ברודט (1996)" ו-"ועדת טלמון (1998)" - עסקו בזיהוי המהלכים הממשלתיים הנחוצים להקמת שוק משני בישראל ובגיבוש המלצות לשינויי חקיקה נדרשים; צוותים משותפים של משרדי האוצר, המשפטים והשיכון בחנו את הנושא וכתבו מסמכי המלצות; "ועדת חיימוביץ-אשר (2005)" הגישה תכנית כללית לנושא איגוח תזרימי מזומני, לרבות הלוואות משכנתא; מומחים מהארץ ומחו"ל נשכרו כדי לסייע בתכנון הקמתו השוק ובהתוויית דרכי פעולתו; תקציבים מיוחדים הוקצו בשעתו על-ידי אגף התקציבים במשרד האוצר כדי לעודד את הבנקים לבצע עיסקה ראשונה של מכירת תיק משכנתאות ובכך להקים למעשה את השוק; שלושת הבנקים הגדולים (בתחום המשכנתאות) פעלו לביצוע עיסקאות של מכירת תיקי משכנתאות; אפילו ועדת הכספים של הכנסת דנה בנושא והכניסה שינויים בתחום המיסוי כדי לסלק חסמים שלהערכת המומחים היוו מכשול להקמתו של שוק כזה בישראל; לפני כשנתיים הודיע בנק ישראל שהוא מוביל מהלך מתואם עם גורמי הרגולציה האחרים לחקיקה בנושא איגוח, עם דגש לגבי איגוח משכנתאות.

כל המאמצים טרם נשאו פרי: עד היום לא הוקם בישראל שוק משני למשכנתאות.


מהו היתרון למשק מקיומו של שוק משני למשכנתאות?
שוק משני למשכנתאות הוא שוק כספים שבו נסחרים חובות משכנתא של לווים. המושג "משני" בא לומר שאין מדובר בעיסקה המקורית של יצירת החוב (כלומר: העמדת האשראי ללווה), אלא בעיסקה של מסחר בחוב קיים (כלומר: מכירת זכותו של הנושה לאחר). הלווה איננו מהווה צד בעיסקה.

השחקנים בשוק המשני למשכנתאות אינם בהכרח מלווים: הם לרוב משקיעים פיננסיים, המנהלים את כספו של הציבור. ככאלה, הם נזקקים לעיתים לשירותי ניהול החוב וגבייתו (servicing). אלו ניתנים להם ע"י גופים מתמחים (servicers), שיכולים (אבל אינם חייבים) לעסוק גם במתן האשראי (origination).

קיומו של שוק משני למשכנתאות משפר את יכולת הניהול הפיננסי של נותני האשראי (originators): היא מוסיפה להם דרגת חופש, שכן הם יכולים להחזיק לאורך זמן בתיק ההלוואות שביצעו, או לחילופין למכור חלקים ממנו לפי צורכי המימון שלהם או לפי צורכי ניהול הסיכונים שלהם.

הניסיון ההיסטורי בארה"ב מראה שהבנקים בוחרים בדרך כלל למכור את רוב תיק ההלוואות שלהם, שכן מכירת ההלוואות משחררת אותם מהצורך לרתק הון עצמי ומגדילה את שיעורי התשואה על ההון הקיים. בכך נוצרת הפרדה אפשרית בין הגוף המלווה (לדוגמא: בנק, או מלווה שאיננו בנק) לבין הגופים המשקיעים (חברות ביטוח, קופות פנסיה וכו'), כך שכל אחד מהם מבסס את תחום העיסוק שלו על ניצול יתרונותיו היחסיים. הבנקים נוטים בדרך-כלל לצמצם את תפקידם ולהתמקד בעיקר בתחום התפעולי (ביצוע ההלוואות, ניהולן וגביית התשלומים), והכנסותיהם מפעילות זו היא הכנסה תפעולית (עמלות); המשקיעים הפיננסיים מתמקדים באחזקת האשראי בתיקי הנכסים שלהם, כשהם מנסים למקסם את תשואותיהם מאחזקת הנכסים. שינוי התפקיד של הבנקים (לעומת המצב בישראל) מגביר את יציבותה של המערכת הפיננסית בכלל ושל הבנקים בפרט, כיון שהמערכת הבנקאית הופכת לנזילה יותר וחשופה פחות לסיכוני שוק.

קיומו של שוק משני למשכנתאות מעניק למשקיעים הפיננסיים אפיק השקעה חדש, בהיקפים משמעותיים. לדוגמא, למעלה ממחצית חוב המשכנתאות בארה"ב נמצא בידי משקיעים שאינם בנקים, ושוק נגזרי המשכנתאות גדול משוק האג"ח הממשלתי שם. אפיק ההשקעה החדש מאפשר למשקיעים להאריך את טווחי ההשקעה שלהם ולהגדיל את התשואות עליה.

פילוח שוק המשכנתאות להתמחויות מגביר את התחרות בכל אחד מהתחומים ומביא להתייעלות, שתורמת להוזלת המשכנתא ללווים. מחקרים שנעשו בארה"ב מראים שהמירווח הפיננסי הכולל (ההפרש בין הריבית שמקבל החוסך על פיקדון לבין הריבית שמשלם הלווה על הלוואת משכנתא) נמצא במגמת ירידה מתמדת לאורך יותר מעשרים שנה. הוזלת המשכנתא מגדילה את זמינות האשראי למשקי בית ומרחיבה את מעגל האוכלוסייה שיכולה להגיע לרכישת דיור בכוחות עצמה.

מדוע טרם הוקם בישראל שוק משני למשכנתאות?
אם יש כל-כך הרבה יתרונות לקיומו  – מדוע אין עדיין בישראל שוק משני למשכנתאות? התמיהה מתגברת כשרואים שהשווקים המשניים למשכנתאות מתפתחים במהירות בעולם, לא רק במדינות המערב העשירות אלא גם במדינות אחרות, לרבות מדינות מתפתחות באסיה ובמזרח אירופה.

תשובה ראשונה: אסטרטגיה ממשלתית
הסיבה העיקרית לכך היא שהגורמים הממשלתיים האחראים לביצוע החלטת הממשלה אימצו אסטרטגיה ברורה, שלא לערב את הממשלה כשחקן יוזם ומוביל, ולהסתפק ביצירת תנאים נוחים שיאפשרו את התפתחותו של השוק המשני כתוצאה מפעולתם העצמאית של כוחות השוק החופשי. אסטרטגיה זו הוכרזה לפני למעלה מעשור כחלק ממסקנות "ועדת טלמון". עד לפרסומן של המלצות הוועדה (עבודתה נמשכה כשנתיים) היה לממשלה תפקיד מתוכנן אקטיבי יותר במאמצים להקמת השוק.

האסטרטגיה שאומצה משקפת תפיסה כלכלית המקובלת על אנשי משרד האוצר (בעיקר אנשי אגף התקציבים של משרד האוצר), להקטין את מעורבותה הכלכלית של הממשלה במשק. במקרה של הקמת שוק משני למשכנתאות הבעיה עם אסטרטגיה זו היא שספק אם לכוחות השוק ישנה מוטיבציה או יכולת להקמת השוק. ייתכן ששוק משני שיוקם כתוצאה מיוזמתם של כוחות השוק יהיה שונה באופיו מזה שיוקם על בסיס איפיון ממשלתי. יש כנראה גם השלכות להחלטה זו בכל הנוגע ללוחות הזמנים: מאז פרסום מסקנות הוועדה, ולמרות צוותים ממשלתיים שונים שעסקו ביישום ההחלטה המקורית של הממשלה – כוחות השוק לא נקטו בצעדים משמעותיים להקמת השוק המשני. אבל הבעיה אינה נעוצה בהתמשכות התהליכים: קשה לחשוב על דוגמא אחרת בעולם שבה שוק משני למשכנתאות הוקם בלא הובלה וסיוע מסיבי מצד הממשלה.

תשובה שנייה: מבנה הסקטור הפיננסי בישראל
הבעיה הראשונה עם ציפייה לפעולתם העצמאית של כוחות השוק נעוצה בצד ההיצע: עוצמתם היחסית של הבנקים בישראל. השוק המשני למשכנתאות התפתח בעולם של בנקים קטנים ושוק הון חזק, מציאות שהובילה באופן טבעי להעברת מנגנוני מימון חשובים מהבנקים לשוק ההון. בישראל שורר מצב הפוך: הבנקים גדולים וחזקים, ושוק ההון קטן ולא מפותח עדיין. הבנקים, בגלל עוצמתם, אינם מתקשים לגייס בכוחות עצמם מקורות למימון המשכנתאות (פיקדונות מהציבור), ואינם נזקקים לסיוע מגופים מוסדיים של שוק ההון. כפועל יוצא, הם אינם רואים יתרון כלכלי במכירת תיקי המשכנתאות. זאת, ועוד: הקמתו של שוק משני למשכנתאות נתפסת על-ידם כאיום תחרותי, שכן קיומו של שוק משני מאפשר למלווים חדשים, קטנים יותר וחסרי יכולת לגייס פיקדונות קמעוניים, להצטרף לתחרות על מתן אשראי בענף המשכנתאות.

הבעיה השנייה היא בצד הביקוש: המשקיעים הפוטנציאליים בשוק ההון אינם בשלים עדיין לפעילות בשוק המשני למשכנתאות. שוק ההון הישראלי סבל לאורך רוב חייו מהתערבות גסה של הממשלה, שהשתמשה בו לממן את הגירעונות הממשלתיים העצומים ומנעה ממנו להתפתח לכיוונים פרטיים. מנהלי ההשקעות של הגופים המוסדיים בישראל חיו שנים רבות בעולם שבו הם יכלו להשקיע בנכסים חסרי סיכון ובעלי תשואה מובטחת הגבוהה מזו של השוק החופשי, והם התמחו בעיקר בהשקעה בניירות ערך ממשלתיים. יכולתם להתמודד עם ניהול סיכוני שוק ואשראי אינה ברורה עדיין, וגם התנהלותם במשבר הפיננסי האחרון אינה משרה ביטחון בהקשר זה. לעומת זאת, ההשקעה בנגזרי משכנתאות מחייבת הבנה לעומק של הענף וידע שאינו מפותח אצל מנהלי ההשקעות. לכן, הביקוש להשקעות מהסוג שמציע השוק המשני למשכנתאות עדיין לא התעורר.

תשובה שלישית: מצב הידע בשוק המשכנתאות
במשק הישראלי קיים ידע אמפירי קלוש על התנהגות הלווים, וכולו מרוכז בידי קומץ קטן של גורמים. העובדה שעד שנת 1990 כמעט כל האשראי לדיור בישראל היה ממקורות הממשלה ובאחריותה גרמה לכך שהבנקים - שתיפקדו היסטורית בעיקר כנותני שירות - לא פיתחו יכולת ממשית להתמודד עם סיכוני האשראי של הלווים. מצב זה החל אמנם להשתנות בעקבות הרפורמה במשכנתאות של 1990, שחייבה את הבנקים לפתח יכולות עצמאיות להערכת סיכוני אשראי, אבל ההתפתחות הייתה איטית, ואני מעריך שהשינוי הממשי טרם התרחש: הוא צפוי להתרחש אולי כשהדרישות המוטלות על הבנקים במסגרת הוראות "באזל II" יחייבו אותם לבנות מערכות ממוחשבות להערכת סיכוני אשראי ושוק ולשקיפות גבוהה יותר בדיווח לציבור. בהעדר מחקר ומערכות ממוחשבות להערכת סיכונים נשענים הבנקים בעיקר על תורה שבעל-פה, המסתמכת על הסקת מסקנות אינטואיטיבית מניסיון פנימי מצטבר ואינה מעוגנת במימצאים סטטיסטיים מובהקים.

זאת – לגבי הבנקים הגדולים. ברור שלבנקים הקטנים, ועוד יותר לגורמים בשוק ההון - אין אפילו מידע קלוש על התנהגות הלווים, ולכן יכולתם להתמודד בצורה מושכלת עם סיכוני האשראי והשוק היא אפסית. גם הגישה לנתוני הלווים, הדרושה לגיבוש תפיסת הסיכון, נמצאת בידי הבנקים הגדולים בלבד. אפילו הגורמים המופקדים על פיקוח והערכה – הפיקוח על הבנקים, חברות הדירוג והאנליסטים – חסרי ידע מינימלי להערכת שווי האשראי וסיכוני האשראי והשוק. פער הידע מונע אפשרות לקיומו של מסחר סביר במשכנתאות.

תשובה רביעית: אופי הסיוע הממשלתי לדיור
בעיה אחרת שצפויה להפריע להתפתחותו של שוק משני בישראל היא מורכבות הקשר בין האשראי הבנקאי לבין הסיוע הממשלתי לדיור. הלוואות ממשלתיות שניתנו בעבר וניתנות גם היום לזכאי משרד הבינוי והשיכון יוצרות קשר משפטי סבוך בין האשראי הממשלתי לאשראי הפרטי, קשר שמעמיד מכשול בפני כל מי שמנסה למכור הלוואות משכנתא. אין מדובר רק בהלוואות לזכאים: מדובר גם בהלוואות הניתנות ללווים פרטיים ה"גוררים" איתם הלוואות ממשלתיות ישנות, ובכך יוצרים קשר בעייתי בין ההלוואות הנפרדות הנשענות על אותו מישכון. בעבר היו אמנם ניסיונות חלקיים לטפל בנושא זה, אבל רובם התמקדו ביצירת אפשרות לעיסקה חד-פעמית - לא למציאת פיתרון עקרוני.

תשובה חמישית: הסדרים חוקיים
לפני ששוק משני למשכנתאות יוכל לפעול בישראל יש להסדיר מספר נושאים משפטיים. אחד הוא הנוהג להשתמש במישכון יחיד להבטחת שתי הלוואות במידה שווה ("פרי פסו"). נוהג זה, שהיה לו יתרון בעולם של מספר מצומצם של נותני אשראי שהעמידו הלוואות ממשלתיות בצד הלוואות פרטיות משלימות – אינו מתאים לעולם שבו הכוונה היא למכור חוב מקונה למוכר, שכן אז דרוש יחס חד-ערכי בין חוב לבין ביטחון.

נושא אחר הוא האתגר הכרוך בהכנת החוזים המשפטיים לצורך ביצוע העיסקה הראשונה. האתגר נובע מהצורך ליצור תיאום והרמוניה בין חוקים שונים הקיימים בישראל ושמשפיעים כולם על היכולת למכור הלוואות משכנתא. כדי לאפשר מכירה מלאה של החוב, העברה של הבטוחות ושל זכויות הנושה לרוכש, והפרדה בין החוב הנמכר לבין סיכונים עיסקיים אחרים הקשורים במלווה ובהתנהלותו – נדרשת עבודה עצומה של הכנת חוזים משפטיים. גם לאחר שייחתמו חוזים אלו, עדיין קיים סיכון שבמקרה של סכסוך משפטי ייתן בית המשפט פרשנות בלתי צפויה לחוקים. התמודדות עם בעיות אלו היא למעלה מכוחותיו של גורם בשוק הפרטי, בעיקר אם מדובר בבנק שנחישותו לביצוע המשימה מוטלת בספק.

ומה בארה"ב?
בהקשר זה בולטת ההתפתחות השונה לגמרי של השוק המשני בארה"ב. בעקבות התמוטטות הבנקים בעת המשבר הכלכלי של שנות ה-30' נבנתה מערכת המשכנתאות מחדש כשהיא מתבססת על ביטוח אשראי ממשלתי. כל תשתיות המערכת נבנו מראש כדי לאפשר קנייה ומכירה של חוב. מעורבות הממשלה הפדרלית הבטיחה שהידע הנצבר לגבי התנהגות הלווים היה נחלת הציבור. הפרטת מערכת זו ובניית מנגנונים פרטיים של השוק המשני למשכנתאות התרחשה רק 30 שנה מאוחר יותר (1968), לאחר שהצטבר ידע מוצק על התנהגות הלווים והגופים הפרטיים (בנקים, משקיעים ומבטחי משנה) יכלו להסתמך על ידע זה.

בישראל, בעיית חוסר המידע הייתה יכולה להיפתר על-ידי ביטוח ממשלתי. ביטוח כזה היה מוזיל את פרמיית הסיכון שמשלמים הלווים, ומביא ליצירת בסיס מידע לאומי על התנהגות הלווים. הצעות ברוח זו, לרבות תכניות ליצירת תשתיות ביטוח שיופעלו ע"י הממשלה ויופרטו בעתיד, הועלו לדיון על-ידי גורמים שונים. אלא שכאן הכריעו אנשי משרד האוצר שהובילו את הוועדות וחסמו כל אפשרות של מעורבות ממשלתית אקטיבית בשוק המשני למשכנתאות.

מסקנות?
האם המסקנה היא שהקמתו של שוק משני למשכנתאות בישראל היא עדיין חלום רחוק? לאור הקשיים שמנינו נראה שאין לצפות להתפתחויות דרמטיות. בעשר השנים האחרונות ניסו שלושת הבנקים הגדולים לבצע עיסקאות עצמאיות של מכירה של תיקי משכנתאות, אבל גודל המאמץ הכריע אותם, והעסקאות לא יצאו לפועל. עיסקאות שהיו בישראל בעבר – בעיקר עיסקאות קטנות-ממדים שבוצעו בשנות ה-90' – היו עיסקאות פרימיטיביות מבחינת תיחכום מימוני, והן לא השאירו רושם ולא פרצו דרך. גם המשבר בשוק המשכנתאות בארה"ב, שחשף התנהגות פלילית של גורמים בשוק המשכנתאות וחוסר אונים משווע של גורמי הרגולציה וההערכה, עשה שירות-דוב לנושא, והעלה ענן של ערפל על התנאים הנחוצים לתפקודו של שוק משני יציב. גם התנהגותם של הגורמים הציבוריים העוסקים בנושא היא עקרה: במקום לפעול ליצירת עיסקאות של איגוח משכנתאות באמצעות מתן ביטוח סיכוני אשראי או באמצעות יוזמה למכירת ההלוואות הממשלתיות למשקיעים פרטיים - גורמים אלו עוסקים בחקיקה של עולם שאינו קיים. לפיכך סביר שגם אם נראה לפתע בארץ ניצנים של עיסקאות מכירה של משכנתאות – אין לייחס לכך חשיבות רבה: ללא התערבות ממשלתית אקטיבית יכול להתפתח רק שוק חלקי, קטן-ממדים, שאין בכוחו להביא למיצוי היתרונות הגלומים בשיטה זו.

יום ראשון, 2 במאי 2010

דוח על מצב המשכנתאות בארה"ב לסוף 2009

בחודש מארס פרסם גוף הפיקוח על הבנקים למשכנתאות בארה"ב דוח רבעוני הנוגע למצב המשכנתאות שם בסוף שנת 2009 (ראה צרופה). דוח זה מסכם את מצב הלוואות המשכנתא מדרגה ראשונה שניתנו ע"י הבנקים הפועלים בארה"ב והנתונים לפיקוח פדרלי שם – כ-34 מיליוני הלוואות שיתרת החוב הכוללת בהן היא כ-6 טריליון דולר - כ-64% מסך חוב המשכנתאות בארה"ב. בדוח מובאים מספר נתונים מעניינים.

שיעור ההלוואות המתנהלות כסידרן מתוך סך ההלוואות ירד בסוף 2009 ל-86.4%. זוהי ירידה רצופה הנמשכת כבר שבעה רביעים רצופים. הירידה נובעת מכך שברביע האחרון של שנת 2009 לבדו עלה שיעור ההלוואות המצויות בפיגור של 90 יום ומעלה בלמעלה מ-21%, ובהשוואה לנתוני השנה הקודמת הוא כמעט הוכפל. הנקודה המעניינת היא שעיקר הגידול בשיעור הפיגורים נובע דווקא מהלוואות באיכות גבוהה (Prime Loans), בניגוד לשנים קודמות בהן הסתבכות הלווים הייתה ממוקדת בהלוואות באיכות נמוכה (Sub-Prime). כבר התייחסנו בבלוג זה לתופעה שהמיתון הכלכלי ובעיקר ירידת מחירי הבתים גורמת לתופעת ההסתבכויות לפעפע אל מרחב ההלוואות באיכות גבוהה. חשיבותה של תופעה זו היא כמותית: ההלוואות באיכות גבוהה מהוות את רוב חוב המשכנתאות (כשלושה רבעים ממנו), ומספר ההלוואות האיכותיות הנמצאות בפיגור קשה עלה בכ-75% בתוך שנה אחת.אבל יש גם חשיבות עקרונית: אנו רואים כיצד משבר שהחל בנקודה החלשה של השוק - הלוואות באיכות אשראי נמוכה - יכול להביא להתדרדרות כללית שתפגע בהמשך בחלקים המבוססים של השוק, שנחשבו בעבר כחסרי סיכון כמעט.

להלן לוח קצר המסכם את הנתונים. הנתונים בלוח הם חלקן של הקטגוריות השונות בסך חוב המשכנתאות:


שינוי (%)12.200912.2008
הלוואות המתנהלות ללא פיגור
5.9%-
86.4%
89.9%
הלוואות בפיגור רגיל (30-60 יום)
4.6%-
3.4%
3.5%
הלוואות בפיגור עמוק

49.6%-
7.1%
4.6%
הלוואות שהגיעו למימוש נכסים

55.3%-
3.2%
2.0%


נתוני הפיגורים אינם זהים לגבי כל סוגי ההלוואות: ישנן קטגוריות מסוימות של מוצרים שבהן תופעת הפיגורים חריפה יותר. אחת הדוגמאות היא המוצר הפיננסי Option-ARM. מוצר פיננסי זה הוא הלוואת משכנתא בריבית משתנה, המאפשרת ללווה לבחור את גובה התשלום החודשי כך שהוא יכלול גם החזר קרן (יתרת חוב יורדת), לא כלול החזר קרן וישקף רק את חיוב הריבית ("גרייס", "ריבית בלבד", "בלון" וכו'), או ישלם רק חלק מחיוב הריבית (יתרת חוב גדלה). מוצר פיננסי זה בא לענות על צרכים של לווה שאינו יכול לעמוד באופן שוטף בתשלום הרגיל ("שפיצר") הנגזר מהחוב, אם בגלל שמדובר בהלוואת גישור או שמדובר בהשקעה ספקולטיבית בנדל"ן. לרוע המזל, מכשיר פיננסי זה שימש לפיתוי לווים לרכוש בתים שמעבר להישג ידם ע"י הפחתה של הנטל החודשי. בסוג הלוואות זה, שיעור ההלוואות שהתנהלו כסידרן היה בסוף 2009 66.2% לעומת 76.6% בסוף 2008   ; שיעור ההלוואות שבפיגור עמוק הגיע בסוף 2009 ל-17.8% (כמעט פי שלוש מהשיעור הממוצע בענף), ושיעור המימושים הגיע ל-11.9% (כמעט פי ארבע מהממוצע בענף).

תכניות פדרליות להצלת בעלי הבתים שנקלעו לפיגורים מפשיטת רגל לא הגיעו להישגים ממשיים. כמעט כל המאמץ מוקד בהקטנת שיעור הריבית ללווים, ומיעוטו בפריסות מחדש או בהקטנת יתרת חוב. למרות כל המאמץ, מספר בעלי הבתים שזכו לסיוע היה קטן, ולמעלה ממחצית בעלי הבתים שנכללו בתכנית הסיוע נקלעו מחדש לפיגורים בתוך 12 חודש. חוסר ההצלחה הביא לעיצובה של מדיניות אלטרנטיבית לחילוץ בעלי הבתים, שהופעלה בחודש שעבר