יום שלישי, 20 במרץ 2018

בנק ישראל מפחית את דרישות ההון לגבי הלוואות משכנתא בשיעור מימון גבוה

מה קרה?
בנק ישראל שיגר ביום 11 במארס 2018 הודעה לעיתונות בדבר "הקלה באופן שבו ישקללו הבנקים את נכסי הסיכון בגין המשכנתאות בשיעור מימון של 60-75%". אפילו לחלק מקוראי הבלוג, ובוודאי שלרוב הציבור, הכותרת הזו כמוה כחרוז הכתוב בשפה הסינית. מצד שני, הם חשים שהכוונה מאחורי ההודעה לעיתונות הייתה מן-הסתם לרגש אותם, לבשר להם שמשהו חשוב השתנה. גם כותרות העיתון הדהדו בהתלהבות את המהלך (ראו כותרת בדה-מרקר: "בנק ישראל הפסיק לפחד מבועה בשוק הדיור - ומשחרר קצת את החגורה"). אז במה מדובר, ועד כמה ההקלה האמורה צפויה להשפיע על ריבית המשכנתאות? כדי להבין נתחיל מהבסיס: נבין מהן דרישות הון ומהו הקשר בינן לבין ריבית המשכנתא.
מהו הון עצמי?
הון עצמי הוא מושג חשבונאי המתאר את ההפרש שבין סך הנכסים של חברה (במקרה שלנו: בנק) לבין סך ההתחייבויות שלה. מבחינת נושי החברה וכל מי שבא עימה בקשר עסקי, ההון העצמי מצביע על יכולת החברה לספוג הפסדים על חשבון הבעלים (בעלי המניות) לפני שהפסדים אלו יאיימו על מצבם של הנושים. לכן גודל ההון העצמי מהווה איתות על חוסנה של חברה.
מהן דרישות הון?
בסקטור הפרטי הלא-בנקאי, ההחלטה על גודל ההון העצמי שחברה מחזיקה נתונה לבעליה. לא כך הדבר כשמדובר בבנקים: בגלל רגישותה של המערכת הפיננסית (ואיתה של המשק כולו) לפגיעה אפשרית בחוסנה של המערכת הבנקאית (נפילתם של בנקים עלולה לגרום לתגובת שרשרת) - השמירה על יציבותם של הבנקים היא אינטרס לאומי, לא רק שיקול של בעלי המניות של הבנק. זוהי הסיבה לכך שמטרתם של הרגולטורים בכל מדינה היא להבטיח את יציבותם של הבנקים (חישבו על כך שאין פיקוח דומה על יציבותם של יבואני רכב או יצרני מזון). אחד הכלים בהם משתמש הרגולטור להבטיח את יציבותם של הבנקים הוא דרישה לשמירה על יחס מינימלי בין ההון העצמי של הבנק לבין נכסי הבנק: בעלי הבנק יכולים להחזיק הון עצמי גבוה מדרישת הרגולטור, אבל לא נמוך ממנו.
התחשבות בסיכון לצורך קביעת יחס ההון הרגולטורי
בנק יכול להשקיע באגרות חוב ממשלתיות, ולחילופין להעמיד אשראי לחברות הזנק (סטארט-אפ). לא מדובר באותה רמת סיכון (הכוונה בעיקר לסיכון אשראי, כלומר הסיכון שהבנק לא יצליח לגבות את החוב). הרגולציה הבינלאומית הבינה שכמות ההון העצמי של הבנק צריכה לעמוד ביחס ישר לא דווקא לגובה האשראי (או הנכסים) אלא בעיקר לגודל הסיכון שאשראי זה מגלם. לכן היא קבעה סולם לפיו מתרגמים את גובה האשראי, כאשר כל רכיב שלו משוקלל לפי רמת הסיכון שלו, למה שקרוי בהתאם "נכסי סיכון". רמת הסיכון נובעת מסוג האשראי: אשראי למדינה, אשראי לבנקים אחרים, אשראי מגובה-נכסים, אשראי לסקטור העסקי, וכו'. כך, אם בנק מחזיק באג"ח ממשלתי - רמת הסיכון מוגדרת "אפס" ונכס זה אינו מתורגם לנכס סיכון (שקלול בגובה 0%). בקצה השני של סקאלת הסיכון, אשראי עסקי מתורגם במלואו לנכסי סיכון (שקלול בגובה 100%). לפיכך, כל בנק מתרגם את הנכסים המופיעים במאזן שלו ל-'נכסי סיכון', כשהוא משקלל אותם לפי הסולם שקבע הרגולטור. דרישת ההון של הרגולטור מהבנק היא להחזיק "יחס הון מזערי" מול נכסי הסיכון.
השפעת ההון הרגולטורי על עלות המקורות לבנקים
דרישות ההון שמפנה הרגולטור לבנקים משמעותן שכדי להעמיד אשראי - הבנק צריך להשתמש בתמהיל של מקורות חיצוניים (פיקדונות שקיבל) ופנימיים (הון עצמי). לדוגמה, אם יחס ההון המיזערי הוא 10% - אזי כדי להעמיד הלוואה בגובה 1 מיליון ש"ח הבנק צריך לגייס פיקדונות בסך 0.9 מיליון ש"ח (לכל היותר) והון עצמי בגובה 0.1 מיליון ש"ח (לכל הפחות).
מהי אם כך עלות המקורות שמגייס הבנק לצורך האשראי? תמורת פיקדונות - הבנק צריך לשלם למפקידים ריבית. בעלי המניות, לעומת זאת, אינם מקבלים ריבית תמורת ההון העצמי אלא מתחלקים ברווחי הבנק. סביר, עם זאת, ששיעור התשואה שהם מצפים לקבל על השקעתם יהיה גבוה משמעותית משיעור הריבית שמקבלים בעלי האג"ח (שחשיפתם לסיכון הבנק היא שולית בלבד). מבחינת הבנק, שיעור תשואה זה מהווה יעד לפעילותו.
ניקח דוגמה מספרית פשוטה: נניח שהבנק משלם למפקידים 2% לשנה, ושבעלי המניות מצפים לקבל תשואה שנתית של 10% על השקעתם (וזהו גם היעד הרב-שנתי שקבעה לעצמה הנהלת הבנק). המשמעות היא שהעלות הממוצעת של תמהיל המקורות של הבנק היא 2.8% (0.9X2%+0.1X10%). מכאן שעלות המקורות לבנק גבוהה יותר ככל שהוא נדרש להחזיק יותר הון עצמי כנגד האשראי, שכן ההון העצמי יקר משמעותית מהפיקדונות. לדוגמה, אילו הרגולטור היה קובע שיחס ההון המיזערי הוא רק 5% (ולא 10%) - עלות תמהיל המקורות של הבנק היתה רק 2.4% ולא 2.8% (חשבו בעצמכם). לכן, עצם הקלת דרישות ההון ע"י הרגולטור מוזילה את עלותו של תמהיל המקורות של הבנקים גם ללא שחל שינוי בריבית השוק או בשיעור התשואה המבוקש על ההון העצמי. בשוק תחרותי - הוזלה זו של עלות המקורות תביא בהכרח גם להוזלה של ריבית המשכנתאות.
אז מהן דרישות ההון הקיימות בהלוואות משכנתא?
דרישות ההון הקיימות מגדירות את מקדם השקלול לצורך חישוב נכסי הסיכון כפונקציה של שיעור המימון בהלוואת המשכנתא (היחס בין גודל האשראי לבין ערך הנכס הנרכש על-ידו), כך שמקדם השקלול גבוה יותר ככל ששיעור המימון בהלוואה גבוה יותר. הקשר הכמותי בין שיעור המימון לבין מקדם השקלול אינו קשר רציף, אלא מוגדר במדרגות: עבור הלוואה ששיעור המימון בה נמוך מ-45% - מקדם השקלול הוא 35%; עבור הלוואה ששיעור המימון בה שווה או גבוה מ-45% אבל נמוך מ-60% - מקדם השקלול הוא 50%; עבור הלוואה ששיעור המימון בה שווה או גבוה מ-60%  - מקדם השקלול הוא 75%.
מה זה עושה לצורה בה הבנקים מתחמחרים משכנתאות?
נשתמש כעת במקדמי השקלול שקבע הרגולטור כדי לחשב את עלות המקורות של הבנקים לצורך אשראי לדיור. נשתמש בהנחות לעיל, לפיהן הריבית הנהוגה על פיקדונות היא 2%, התשואה המבוקשת ע"י בעלי המניות היא 10%, ויחס ההון המיזערי הוא 10%. נבחין בין שלושה מקרים:
  1. אם הלווה רוכש דירה ומעמיד לצורך העיסקה הון עצמי בשיעור שלא יפחת מ- 55% ממחיר הדירה (ואז הוא זקוק להלוואה שמהווה עד 45% מערך הדירה) - שקלול הסיכון יהיה 35%, כך שהבנק יצטרך לרתק הון עצמי בגובה 0.35X0.1 מגודל ההלוואה (3.5% מסכום ההלוואה). עלות תמהיל המקורות עבור הבנק במקרה כזה תהיה: 0.35X0.1X10%+0.965X2%=2.28%.
  2. אם לרשות הלווה הון עצמי המהווה רק 40% ממחיר הדירה (ואז הוא נזקק להלוואת משכנתא ששיעור המימון שלה הוא קרוב ל-60%) - שקלול הסיכון יהיה 50%, וההון העצמי הנדרש מהבנק כנגד ההלוואה הוא 5% מסכומה. עלות תמהיל המקורות עבור הבנק במקרה הזה תהיה: 0.50X0.1X10%+0.95X2%=2.40%.
  3. אם ההון העצמי העומד לרשות הלווה נמוך מ-40% (ואז הוא נזקק להלוואת משכנתא ששיעור המימון בה עולה על 60%) - שקלול הסיכון יהיה 75%, כלומר ההון העצמי הנדרש מהבנק הוא 7.5% מסכום ההלוואה. עלות תמהיל המקורות עבור הבנק במקרה כזה תהיה: 0.75X0.1X10%+0.925X2%=2.60%.
מה למדנו? שמדובר ב'פונקציית מדרגות', כך שברגע ששיעור המימון בהלוואה חוצה את היחס (המדויק) 45% או 60% - עלות תמהיל המקורות מתייקרת (עבור הבנק) בגלל הגידול בדרישה הרגולטורית לגבי ההון העצמי שיש לרתק כנגד ההלוואה, ולכן הוא ייאלץ 'להעמיס' תוספת עלות זו על הלווה. זה אומר שלכל הצדדים כדאי להימצא מתחת ליחס הקובע: ליטול הלוואה ששיעור המימון בה הוא 44.8% או 59.8% כדי לחסוך.
ועוד הערה, לקוראים שקדנים: מדובר בעלות תמהיל המקורות 'נטו' - כלומר לפני שהתייחסנו לסיכון האשראי שאותו רואה הבנק. הגדלת שיעור המימון בהלוואה מגבירה כשלעצמה את סיכון האשראי של הלווה, אבל לכך לא התייחסנו כאן: התייקרות תמהיל המקורות שראינו לעיל היא תוצאה רק של המדרגות שקבע הרגולטור - לא של גילום סיכון האשראי. 'זקיפת' עלות בגין סיכון האשראי נעשית בנפרד, והיא ספציפית ללווה.
מה עשו הבנקים כדי להקל על לקוחותיהם?
הבנקים ניסו להקל על לקוחותיהם, ולכן חיפשו דרך לחסוך מהם את תוספת העלות הנובעת ממדרגות דרישות ההון. כך, לדוגמה, אם לווה זקוק להלוואה ששיעור המימון בה הוא 70% - הבנקים הציעו לו בד"כ להגביל את הלוואת המשכנתא לסכום שלא יעבור את המדרגה החוקית (60%), וליטול את שאר הסכום במסלול "חוץ-משכנתאי", כלומר בהלוואה צרכנית שקשורה לחשבון העו"ש שלו ושאין כנגדה שעבוד של הדירה הנרכשת. מבחינת הרגולציה, המסתכל על שיעור המימון בהלוואה, ההלוואה הצרכנית מופיעה כחלק מההון העצמי של הרוכש ולא כאשראי לרכישת דירה, ולכן אשראי ששיעור המימון בו הוא 70% יכול להירשם כאשראי ששיעור המימון בו נמוך מ-60% ודרישת ההון לגביו נמוכה בהתאם.. כן-כן, זהו מיודענו הוותיק 'ישראבלוף', שמלווה אותנו בתחומים רבים (זכורים לטוב: קרנות ההשתלמות, החזר הוצאות ביגוד, החזר הוצאות רכב, "שעות נוספות", החזר בגין רכישת ספרות מקצועית, וכו'). עכ"פ, החיסכון שנוצר לבנק בצורת הוזלת עלות תמהיל המקורות (פחות הון עצמי שיש לרתק כנגד ההלוואה) איפשר לו להוזיל את ריבית המשכנתא ללווה. התוצאה: Win-Win במערכת הפרטית (בנק-לקוח) באמצעות עקיפת הוראות הרגולטור (שמשחק כאן בתפקיד דחליל), וזיהום בעייתי של מערכת הבקרה אחרי נתוני האשראי והתנהגות הלווים.
מהו השינוי שקבע בנק ישראל בדרישות ההון?
ההקלה שהכניס בנק ישראל בדרישות ההון, שחלה רק לגבי הלוואות חדשות הניתנות לאחר 15.3.2018, היא הפחתה של שיעור השקלול לגבי הלוואות ששיעור המימון בהן עולה על 60% (סעיף 3 לעיל). לגבי הלוואות אלו הופחת שיעור השקלול מ-75% ל-60%. מטרת ההפחתה, לפי הודעת הדובר, היא למנוע מצב שבו לקוחות יממנו חלק מההון העצמי באמצעות הלוואה משלימה של אשראי צרכני.
מה משמעות ההפחתה מבחינת עלות המקורות?
ההקלה עליה הודיע בנק ישראל מתייחסת רק להלוואות ששיעור המימון בהן גבוה מ-60%. הפחתת שיעור השקלול מ-75% ל-60% (שימו לב שהמדרגה השלישית אינה מתבטלת - רק שיעור השקלול בה מצטמצם) משמעותה - בדוגמה שלנו - שעלות המקורות בטווח זה תהיה מעתה 0.6X0.1X10%+0.94X2%=2.48%, במקום 2.60% - הפחתה של 0.12%.
אז על מה הרעש?
אין ממש דרמה בהקלה שקבע בנק ישראל. גם אם נניח ששיעור התשואה שקבעו הבנקים לעצמם כיעד גבוה יותר מהדוגמה לעיל (נניח: 20% ברוטו), החיסכון בעלות תמהיל המקורות של בנק כשמדובר בהלוואות ששיעור המימון בהן הוא בטווח שבין 60% ל-75% אינו עולה על 0.3%. לפי נתוני בנק ישראל רק כרבע מהלווים נוטלים הלוואות ששיעור המימון בהן עולה על 60%, וההקלה תתבטא לגביהם בהפחתה של 50-100 ש"ח בתשלום החודשי לבנק. אין כאן מהפך, אין כאן בשורה ללווים. אבל זו בכ"ז הקלה מסויימת, ואולי גם הפחתה של התמריץ 'להנדס' את ההלוואות כדי לעקוף את הוראות הרגולטור: לווים יוכלו לוותר על תרגיל ההטעייה וליטול את כל ההלוואה כהלוואת משכנתא.

יום רביעי, 7 במרץ 2018

האם יש מינימום 'נכון' של הון עצמי לצורך רכישת דירה?

המדור 'דעות' של המוסף הכלכלי 'דה-מרקר' נוהג לארח כותבי טורים מזדמנים (כלומר: אורחים - לא עיתונאים) כדי שיציגו דעות על המתרחש במשק. זהו גם המקרה ברשימה "מעשה בריונות והתאבדות כלכלית: הז'יטון החדש ברולטת הנדל"ן של כחלון" של אילנה טנא - הבעלים והמנכ"לית של חברת שיווק הנדל"ן תלתן החזקות - שהופיעה באותו מדור ביום 22.2.18 (ראו כאן). הרשימה התייחסה להחלטה של שר האוצר להפחית את ההון העצמי המינימלי הנדרש לרכישת דירה בפריפריה, החלטה שמטרתה להרחיב את מעגל המשתתפים במבצע 'מחיר למשתכן' ע"י מתן אפשרות לרוכשים שההון העצמי שבידיהם מגיע ל-60,000 ש"ח בלבד - להשתתף גם הם במבצע. הכותבת פתחה את הרשימה בטענה הגורפת הבאה:
"הניסיון של שר האוצר, משה כחלון, לטרוף את הקלפים בשוק הנדל"ן צירף באחרונה ז'יטון חדש לרולטה: הפחתת ההון העצמי הנדרש לרכישת דירה בפריפריה, ל-60 אלף שקל בלבד. כל בר־דעת מבין שמדובר במקסם שווא, שיגרום להגדלת הביקוש לדיור ולסחרור דעתם של זוגות צעירים — המובלים בעיניים קשורות להרפתקה כלכלית שתסתיים כנראה בהתרסקות."
אין לי הרבה דברים טובים לומר על המהלך הבומבסטי הקרוי "מחיר למשתכן" שהפך למאמץ המרכזי ולמותג המזוהה עם שר האוצר כחלון, אבל מאחר שהרשימה שפירסם 'דה-מרקר' כללה כמה קביעות עקרוניות שנראו לי צורמות במיוחד - חשבתי שיהיה זה נכון לדון בהן בבלוג זה.
האמנם הפחתת הדרישה להון עצמי היא 'מקסם-שווא'?
אינני חושב כך. הדרישה להעמדת הון עצמי משמעותי בעיסקת דיור יכולה אמנם להתפרש כצעד אחראי מנקודת מבט של ניהול סיכוני אשראי, סוג של השתתפות בסיכון ('Skin in the game'), אבל אפשר גם לראות דרישה זו כגזירה שונה לגמרי - דרישה המדירה חלק ממשקי הבית חסרי-הדיור משוק רכישת הדיור כיון שאין בידיהם את ההון העצמי הדרוש. אז האם דרישה להון עצמי מינימלי היא דרישה מוצדקת, כלומר האם קיומו של הון עצמי משמעותי הוא תנאי סביר לכניסה ראשונה (של משקי בית חסרי-דיור) לשוק הדיור? אולי, אם אנו מסתכלים מנקודת מבט טהורה של ניהול סיכוני אשראי; לא, אם אנו מסתכלים מנקודת מבט של סיוע למשקי בית צעירים להגיע לדירה ראשונה בבעלות.
מדוע רק אולי? כי גם מנקודת מבט של ניהול סיכוני אשראי בנק יכול לפצות את עצמו על הסיכון הנוסף (שיעור מימון גבוה) ע"י קביעה של פרמיית סיכון שמשקפת סיכון זה, או ע"י דרישה להמצאת ביטחונות נוספים להלוואה מעבר לשיעבוד הנכס הנרכש (שיעבוד נכס נוסף, ערבות אישית וכו'). אבל יש גם מעבר לכך: שיקולי הערכת סיכונים של בנק אינם נשענים על הון עצמי כחזות-הכל אלא גם על הערכת פרופיל הסיכון של הלווה עצמו, ההיסטוריה הפיננסית שלו והערכת יכולתו לעמוד בנטל התשלומים הנגזר מהחוב. לכן קביעה של סף קשיח אינה מהלך רציונלי גם מנקודת המבט של סיכוני אשראי.
ומדוע לא? כי קביעת סף הון עצמי מדירה חלק ממשקי הבית משוק הדיור. זו אינה הדרה אקראית (כמו לווים ששם משפחתם מתחיל באותיות צ' עד ת', או לווים שמספר תעודת הזהות שלהם מתחלק ב-7 ללא שארית), אלא הדרה של משקי בית שאין בידם הון עצמי מספיק (ולא מדובר כאן על יכולת החזר!) - מן הסתם בנים לשכבות אוכלוסייה מוחלשות. זוהי אסטרטגיה בעלת השלכות חברתיות שאינה תוצאה בלתי-נמנעת של ניהול סיכונים 'נכון', אבל שתוצאתה האפשרית היא הנצחת מצוקה כלכלית מדור לדור. עד כדי כך העניין פשוט, שהייתי מציע למפלגה חברתית שתכלול במצעה דרישה הפוכה, לאסור בחוק העמדת תנאי מפלה כמו דרישה מינימלית להון עצמי בהלוואות משכנתא, או אפילו יותר מכך: דרישה מהמדינה שתעמיד ממקורותיה סיוע מיוחד למשקי בית מוחלשים שאין בידם להמציא הון עצמי לצורך רכישת דירה ראשונה (הלוואה 'עומדת'). לכן הפחתת דרישה להון עצמי אינה "מקסם שווא" אלא - בעיני - צורך השעה. פגשתי יותר מידי משפחות צעירות שהדרישה להון עצמי מותירה אותן מחוץ למעגל בעלי הדירות, או שהיא מאלצת אותן לרכוש דירה שמאפייניה אינם תואמים את הצרכים הגיאוגרפיים ו/או הדמוגרפיים שלהם.
האם באמת - כטענת הכותבת - זוגות צעירים "מובלים בעיניים קשורות להרפתקה כלכלית שתסתיים כנראה בהתרסקות"? אני אמנם נוטה לחשוב שיש תפקיד למדינה לסוכך על אזרחיה מפני טעויות שעלולות לסבך אותם בהמשך חייהם, אבל מדוע שיקול זה מופיע דווקא בהקשר זה, של הגבלת זכותם לרכוש דירה, ולא לדוגמא בקביעת חוק פנסיה ממלכתי, חוק ביטוח סיעודי ממלכתי או דרישה גורפת ללימודי ליבה לכלל האוכלוסייה? ומדוע "התרסקות"? האם מי שרוכש דירה בהתבסס על הון עצמי קטן נכנס בהכרח לעולם של סיכונים גבוהים? אז איך אפשר להסביר את בריאותם היחסית של שוקי משכנתאות במדינות המערב שבהם הלווים נוהגים לרכוש דירות עם הון עצמי נמוך משמעותית מהמקובל בישראל?
האם יש באמת גודל נכון להון העצמי המינימלי?
קובעת הכותבת:
"זוג צעיר עם הון עצמי של 60 אלף שקל אינו יכול לקנות דירה, ולא נכון לדחוף אותו לשוק…  לא סתם קבע בנק ישראל כי רוכש דירה יביא הון עצמי של 25% לפחות כתנאי ללקיחת משכנתא מהבנקים…  לא ניתן לצפות מזוג צעיר לעמוד בהחזרי משכנתא אם אין לו 200 אלף שקל לפחות... זוגות צעירים כאלה צריכים להישאר לגור אצל ההורים ולחסוך כסף, ואם ממש אין להם ברירה — לגור בדירה שכורה קטנה, עד שיוכלו להגיע להון עצמי ראשוני שיאפשר להם רכישת דירה למגורים..."
אין טעם לנסות ולקבוע סף 'נכון' להון עצמי בעיסקאות רכישת דירה. לא רק שאיננו יכולים להצדיק מקצועית או אמפירית קביעה נקודתית של סף כזה, אלא שגם אין לנו אפשרות לוודא שהסף שקבענו אכן נשמר: משק בית יכול להשיג "הון עצמי" ע"י נטילת הלוואה נוספת ממקור לא בנקאי. אז חבל אפילו לנסות משחק כזה של ישרא-בלוף.
ההישענות של הכותבת על ההנחייה של המפקח על הבנקים מ-2012 להגביל את שיעור המימון בהלוואות לרכישת דיור ל-75% (במקרה של חסרי-דיור) היא מוטעית: 1) קביעת שיעורי המימון המרביים (שכמוה כקביעת שיעורי הון עצמי מזעריים) היא קביעה שרירותית, שהונעה ע"י רצונו של בנק ישראל לצנן את שוק הדיור, שהחל להתלהט באותן שנים על רקע הריבית הנמוכה - אין בה אמירה נורמטיבית על שיעור הון עצמי מינימלי, והיא אינה מבוססת על מחקר כמותי שמצדיק קביעה נקודתית כזו או אחרת. לכן נקבעו גם שיעורי מימון מרביים ושונים בהלוואות למשפרי דיור (70%) ומשקיעים (50%) - זהו ניסיון להתערב כמסר - לא כאמירה מלומדת ומנומקת. 2) שוק משכנתאות חופשי (כלומר שוק שבו נפח האשראי ותנאיו נקבעים במשא ומתן בין הבנק ללווה) קיים בישראל משלהי שנות ה-80', לאחר החלת הרפורמות הגדולות של שוק ההון. שוק זה פעל היטב במשך שניים וחצי עשורים, כשהוא נשען על ידע מצטבר שהיה בידי הבנקים, ולא סבל מתופעות של כשלי-אשראי סדרתיים. ההתערבות של בנק ישראל בתנאי המשכנתאות היא אירוע חדש-יחסית (2012), שמניעיו מקרו-יציבותיים ואינם קשורים לתפיסה ספציפית לגבי אופן ניהול סיכוני האשראי בבנקים. דעתי האישית היא שהתערבות זו, שבאופיה הייתה סוג של צו-שעה או איתות מנהיגותי לשווקים - מיותרת, בוודאי היום: עדיף היה שהבנקים ינהלו את סיכוני האשראי עצמאית ולפי שיקולים שלהם ולא לפי הוראות פרטניות של הרגולטור. העובדה שהמפקח על הבנקים אינו מבטל את ההוראות הספציפיות שקבע ב-2012 מעידה בעיני על חולשה של המוסד ועל הנזק של התערבות נקודתית, שהופכת מבלי-משים להתערבות קבועה: הפה שאסר כבר אינו נמצא בבנק ישראל, ואין כיום כנראה פה שיתיר. 3) הבנקים עצמם אינם מתייחסים לדרישת בנק ישראל כדרישה מוצדקת (מנקודת מבט של ניהול סיכוני אשראי), והם מציעים לחלק מהלווים (שנתקלים במגבלות הון עצמי) ליטול הלוואות נוספות (לצורך רכישת הדירה) שלא במסגרת המשכנתא, כדי לעקוף את המיגבלה של בנק ישראל.
שלב ההצעה המוזרה
ממשיכה הכותבת:
"וכאן אני מציעה דרך חדשה לפתרון בעיית הדיור של זוגות צעירים: המדינה צריכה לעודד את הצעירים להיכנס לעסקות שבהן ירוויחו כסף באמצעות הנכס. במלים אחרות, לעודד אותם להיכנס לשוק ההשקעות ולא לשוק הביקושים. יש פיגור אדיר בהיצע הדירות מול הביקוש, … המדינה עומדת בקצב שיווק הדירות רק עבור הזוגות החדשים אבל אינה מצליחה לצמצם פערי ביקוש של מאות אלפי יחידות דיור משנים קודמות .... התוצאה: שוק השכירות לוהט. ... מכאן, שהשקעה נבונה לזוגות צעירים היא לא רכישת דירת מגורים בעבורם או התמודדות במכרזי מחיר למשתכן אלא רכישת דירות שהן נכס מניב. באמצעות התשואה שיניבו הדירות הם יוכלו לקנות את הבית שבו באמת ירצו לגור."
אני מודה שהופתעתי מההצעה. מדובר, כאמור, במשקי בית שאין ברשותם מספיק הון עצמי כדי לגייס הלוואה לרכישת דירה ראשונה. הכותבת, שמאמינה שמחסור בסיסי במלאי הדיור בישראל, שלדעתה לא יבוא על פתרונו בשנים הקרובות, יגרום לעליית מחירים מתמשכת של דירות (ובעיקר של שכר-דירה), מציעה לזוגות צעירים להשקיע את חסכונותיהם בדירות להשכרה ובכך ליהנות מתשואה גבוהה. עוד היא מציעה שהמדינה תעודד השקעה כזו.

אם הכותבת צודקת בהערכותיה הכלכליות, השקעה בדיור תיצור תשואה גבוהה גם בשנים הקרובות, ונדמה לי שהיא מתכוונת בעיקר לתשואה השוטפת (הכנסה משכ"ד). ייתכן. אבל לפי הערכה זו, כניסה להשקעה בדירות להשכרה היא צעד נכון לכלל המשקיעים - לאו דווקא למשקי בית חסרי-דיור. מעבר לכך, אם השקעה זו היא אטרקטיבית - מדוע על המדינה לעודד משקיעים? אני מכיר נימוקים כלכליים שונים למדיניות של תמיכה ממשלתית ברכישת דיור למגורים עצמיים של משקי בית צעירים, אבל מדוע על המדינה לתמוך במשקי בית צעירים שרוכשים דירות שאינן למגורים עצמיים? ומדוע רכישת דירות שהן נכס מניב עדיפות מבחינת הזוגות הצעירים על רכישת דירות למגורים?